1. Moní kà lé kpẹ̀a ní e íè kilma ló gbò e ba beè ùe?

Tṍó e Jíízọ̀s beè íná Bẹ́tànì ea di kuló Jèrúsàlẹ̀m, a kóò Lázàrọ̀s beè ù vaá ténì dee a ténié ló. Mátà nè Mérì ea dú vígà gbálà ea úí beè gbóó faalà Jíízọ̀s siimá ló bànà e bà beè túe li m má. Gbele tõ̀ò gbò nen beè gbóó bõoná ẹ̀b va. É kọ olo gé láá dòòmà dẽé ló íb záá zaà ló e Mátà nè Mérì beè ié tṍó e Jíízọ̀s beè kẽee Lázàrọ̀s lọl ke mà ú?​—Bugi Jọ́ọ̀n 11:21-24, 38-44.

Mátà beè nyimá ló lé kpẹa ea kuu gbò e ba ni ú. Ẹlẹ beè nyimá kọ Jìhóvà é beè kẽee gbò e ba beè ù naaní e bà gé kpáá tõó dùm boo kunù kẽ̀í.​—Bugi Jóòb 14:14, 15.

2. Mónì kà dì tõ̀ò níe gbò e ba è ù dì e?

Bàrì beè kọ́ nè Ádàm ḳoọ̀: ‘Oloò sãa vaá gbàà sãá ní e olo é ooà kìl le.’​—JÉNESÌS 3:19.

Bàrì beè tú sãa dèmmà nen. (Jénesìs 2:7; 3:19) Beeleè pọ́ì nom kpáló nè mii e be née íè nyómá e bè náa ólò ù ea dìí m. Tãa béè vó, beeleè pọ́ì nom kpáló e náa íe tọ́ọ̀ ke tõò ea dìí ló e bè náa gé láá ù. Tõó é úù bẹẹ nyìmà nù nè bug togó pe tà. Vó ní ea è naa Lázàrọ̀s náà beè ló tọ́ọ̀ kà bel kilma ló bé a dì tõ̀ò beè dì naa tṍó eaè ù a ẹ́, boo béè kọ gbò e baa ni ú náa nyímá ná tọ́ọ̀ kà nu.​—Bugi Psalm 146:4; Ẹ̀klìzíástìs 9:5, 6, 10.

É kọ Bàrì ólò tú gbò nen tẹlẹ dáà sã́ tṍó e baani ú? Tãgíní bée Kpá Káí nóòmà kọ gbò e bà ni u naa nyimá tọ́ọ̀ nuá, à gbóó zogè kọ nòòmà nu ge kọ Bàrì é tẹ́lè gbò nen dáà sã́ dú lọ̀, nòòmà nu ea kpọ́ kyáá bel ló Bàrì. Nakà bug ge tú gbò nen tẹlẹ dáà sã́í náa zẹ́ẹ́ leemá Bàrì.​—Bugi Jérèmáíà 7:31.

 3. É kọ gbò e baaní ú gé láá ló bel nèi?

Gbò e bàani ú náa gé láá ló bel àbèè ge dã́ nu. (Psalm 115:17) Sõò sìgà gbò nyómá tóm dú pọ́lọ́, bà gé láá ló bel nè gbò nen vaá sẹlẹ ló kọ́ baa laà gbò nen e ba ẹ̀ ù. (2 Pítà 2:4) Jìhóvà ãanéi kọ é gá sí mm̀ bĩ́ìnà nu ea kil ló gbò e ba ẹ̀ ù.​—Bugi Dìtolónomì 18:10, 11.

4. Bà mée níe bà é kẽee lọl ke mà ú é?

Gbele tõ̀ò gã gbò nen e baa ni ú e kẽeà bã mm̀ dùm boo kunù kẽ̀í. Bàrì é kẽee nagé gbò e bà náa nyimáé ló vaá bà géè naa pọ́lọ́ nu lọl ke mà ú.​—Bugi Lúùk 23:43; Tóm 24:15.

Gbò e baa ni kẽee lọl ke mà ú gé gbóó nó kà kà bel ea kil ló Bàrì vaá dẹlẹ nyíé boo Jíízọ̀s tení dú ló gè gbànee tṍ ló. (Kùùà Nù 20:11-13) Gbò e bà kẽee lọl ke mà ú vaá bà naa lé nu gé íe dùm e bè náa tá boo kunù kẽ̀i.​—Bugi Jọ́ọ̀n 5:28, 29.

5. Éé níe kẽeà aa ke mà ú kọ nèi ea kil ló Jìhóvà ẹ?

Ẹ̀b dẽé sĩ́ kẽeà aa ke mà ú beè valí boo béè kọọ̀ Bàrì lẹ̀ẹ̀là a sã́áná kọ á úí boo. Vóá, kẽeà aa ke mà ú náa kọ é nyimá kọ Jìhóvà vulèí váá tói sàn. Tṍó e gbò e bà beè ù gé kẽeà, mée ní ea é palàge leemá ni ge mòne?​—Bugi Jọ́ọ̀n 3:16; Róm̀ 6:23.