Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Lé Kpẹa Ea Aa Bá Bàrì!

 1 Nu Ge Nò

Éé Nía Dú É Lé Kpẹa Ẹ́?

Éé Nía Dú É Lé Kpẹa Ẹ́?

1. Moní kà gbò é bel ní e Bàrì kọ́ nèi é?

Bàrì gbĩ̀ kọ gbò nen a tõò boo kunùkẽ̀í mm̀ ẹ́ẹ́ ẹẹ̀ nyié. A beè dèm boo kunùkẽ̀í nè dénè nu ea di boo, boo béè kọọ̀ a vule gbò nvin nen. Gbálà ńkem̀ tõó ala, aẹ beè lábvi láb ea é náa kọọ̀ gbò nvín nen e bà di dénè ketõò á ié kàlé boldẽésĩ́. Àẹ́ áálá gbò nen lọ̀l bá gbò nu ea ólò nvègĩ̀i kom ló.​—Bugi Jérèmáíà 29:11.

Tọ́ọ̀kà bẹbẹl gbò nen gáà laa lọl làgàlà kẽ́, zọló àbèè ú. Sõò è iè enekà lé kpẹa. Nià ge kọọ, Bàrì égé tú ńdẹ́ẹ̀ bẹl nyaamá ló dénè bẹbẹ̀l gbò nen gbálà ńkem̀ tṍó àla. Gbò ea é bẹl boo gé íe fẹ́ẹ́-fẹẹ̀ ló nè kà lé válá ló.​—Bugi Àìzáíà 25:8; 33:24; Dányẹ̀l 2:44.

2. À náà-à lé kpẹai a palàge dìi bíiló mm̀ gbala gbala ẹ́?

Mòn tã̀àgã̀ gé tá áá kóló tṍó e Bàrì ni lọ̀l gbò pọ́lọ́ boo kunùkẽ̀í. (Zèfàníà 2:3) Mó tṍó níe ńníá é nááá ẽ́? Moǹ bel Bàrì beè gbẹẹ́ deèsĩ́ kòlgì béè gbò nu ea tãagẽ gĩ gbò nen kátogóí. Gbò pọ́lọ́ nu ea ge nááá gi boo kunù kẽ̀í kátogóí zógè kọ tṍó e Bàrì é gé lábví láb a íná kuló.​—Bugi 2 Tímotì 3:1-5.

3. Éé niá bọ́ló kọ beele é naa ẽ́?

À bọ́ló kọ é nó nu ea kil ló Bàrì lọl mm̀ a Moǹ bel ea dú Kpá Káí. Kpá Káí-í bélí kpá lẹ̀ẹ̀lá tóm e tẹ̀ ea vulei émí máí. À kọ́ nèí bé eé láá naa vaa è ié ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ nyíe kátogóí nè ge ié dùm e bè náa tá boo kunùkẽ̀í tṍó ea gé dú. À dú ká ká kọ náa gé léémá sìgà gbò nen tṍó e bà nveè bá nè ni kọ ó dã́ tẽ́ ló nu e Kpá Káí nóòmà. Sõò néé zigà kọ dõòna gbò a kpègii lọ̀l ló ge nó nu ea kil ló gbò lé zìgànu e Bàrì zigà nèi í.​—Bugi Próvẹẹ̀b 29:25; Kùùà Nù 14:6, 7.