Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Lé Kpẹa Ea Aa Bá Bàrì!

 7 Nu Ge Nò

Éé Nía Dú É Boǹ Méné Bàrì E?

Éé Nía Dú É Boǹ Méné Bàrì E?

1. Éé nía dú é Bon Méné Bàrì e?

Éé nia tú Jíízọ̀s naamá Méné ea palà ge bọ́ló é?​—MÁÀK 1:40-42.

Boǹ méné Bàrì níà bẹ̀l Bàrì ea di káála. Àé tú dénè na gbò bẹ̀la lọ̀l vaá bùlà Bàrì gbóó naaá gbàn deè káála nè boo kunù kèí. Kpẹa ea kil ló Boǹ Méné Bàrìí dú lé kpẹ̀a. Gbálà ńkem̀ tṍó ã̀ la, Boǹ Méné Bàrì gé gbóó tú lé bẹ̀l ea dì bíí ló gbò nen ná domá. Àẹ́ gbá kọ̀láá nen ea di bàlà booí naamá tẽ̀ènè kà.​—Bugi Dányẹ̀l 2:44; Máátìù 6:9, 10; 24:14.

Méné íè ge di togó buù kà boǹ méné. Jìhóvà beè í bá ló Jíízọ̀s Kráìst ea dú a Sã́áná, kọ á dú Méné boo Ńdẹ́ẹ̀ Boǹ Méné.​—Bugi Kùùà Nù 11:15.

2. Éé ní ea náa vaá Jíízọ̀s à dú Méné ea palàge bọ́ló é?

Sã́áná Bàrì nía dú Méné ea palàge bọ́ló é, boo béè kọọ̀ à dú nen sàn nyíe vaá náa ólò nveè sãa kúm nu ea dú pọ́lọ́. (Jọ́ọ̀n 1:14) Dõòna kà nu dú gè kọọ̀, à íe kpóó gé láá nvèèmà bá nè gbò nen boo béè kọọ̀ àẹ́ tõó káála bẹ̀l boo bàlà booí. Tṍó e baẹ̀ kẽe-é ẽ lọl ke mà ú lọ̀l, aẹ̀ kil káála gé ĩìtẽ́ boo bá lè Jìhóvà váá elá. (Híbrù 10:12, 13) Dee deè nvée, Bàrì beè gbóó nèe kpóó kọ á dàlà togó bèl.​—Bugi Dányẹ̀l 7:13, 14.

3. Bà mée ní bàẹ́ zọ Jíízọ̀s bẹ̀l ẹ?

Kélè gbò e Kpá Káí kólí va “gbò ea di káí” ní báè zọ Jíízọ̀s tõó káála bẹ̀l ẹ. (Dányẹ̀l 7:27) Túá gbò e bá di káí e baẹ̀ sà beè dú gbò tóm Jíízọ̀s e baẹ̀ bọ́ló dẹlẹ nyíé boo. Tẹlẹ voi Jìhóvà di ea gé sa sa gbò gbálà nè gbò bia e bà bọ́ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo naamá gbò ea di káí. Bàrì kẽeé va lọl ke mà ú nvee mm̀ nyómá belí bé ea beè naa Jíízọ̀s a.​—Bugi Jọ́ọ̀n 14:1-3; 1 Kọ́rìnt 15:42-44.

 Kuù nen ní eaẹ́ kil káála ẹ́? Jíízọ̀s kólí va “gbálà ńkem̀ gã́bug.” (Lúùk 12:32) Dénè ọ̀và gé gbá tóólá 144,000 gbò nen. Bàẹ́ zọ Jíízọ̀s bẹ̀l boo kunù kẽ̀í.​—Bugi Kùùà Nù 14:1.

4. Éé ní eaẹ̀ naaá tṍó e Jíízọ̀s dalà togó bẹ̀l gbàn deè káála ẹ́?

Boǹ Méné Bàrì beè dàlà togó bẹl mm̀ gbáá 1914. * Túá kà láb e Jíízọ̀s beè labvíí beè dú gè tãabá Sétàn nè pá a gbò nyómá tóm lọl káála uulá kẽ. Sétàn beè pàlà ge bã̀ súng vaá gbóó dàlà togó nvèè tã̀àgã̀ zivèkà bàlà booí. (Kùùà Nù 12:7-10, 12) Lọl tã́gíní tṍóá, tã̀àgã̀ gbò nvín nen à gbóó palàge zoogá. Bégím, kíì gyã́á nè pèè kòm biíló fùlà kunù kẽ̀ gbá dũùnà gbò “nu dòòmà bá” ea zógè kọ Boǹ Ménéá é valẹ̀bá lẹ̀ẹ̀là bel ló nòònù ea di bàlà booí.​—Bugi Lúùk 21:7, 10, 11, 31.

5. Gbò éé ní e Boǹ Méné Bàrì é nagĩ ẽ́?

Tení domá ló sìtóm kọ̀ kpẹa ea gé sĩ́á bee á ló bàlà booí, Boǹ Méné Bàrì dì ea gé gbá gbele gã́bug gbò nen e bà aa mm̀ dénè dó kọ bà á dú tẽ̀ènè kà. Gã́bug gã gbò nen e bà kilmà bùlà kẽ a dú gbò e bà gé gbàn tṍ ló Jíízọ̀s. Boǹ Méné Bàrì é kpenà va tṍó eaé kyọsĩ nakà pọ́ló nòò kúu nu ea di boo kunù kẽí. Vó à naa, kọ̀láá gbò e bà gbĩ gè ié bélè ló Boǹ Méné Bàrì gé gbóó nó ge tõó kèkẽè Jíízọ̀s mm̀ gbàn tṍ ló.​—Bugi Kùùà Nù 7:9, 14, 16, 17.

Mm̀ gã́bug tṍó ea tóólá 1,000 gbáá, Boǹ Ménéá gé ḿm̀-mè túá kà tóm̀ bùlà e Bàrì beè ié nyòòmà gbò nvín nen. Zivèkà bàlà booí gé gbóó dú páladaìs. Dee deè nvée, Jíízọ̀s gé beè gbóó tú Boǹ Méné á lọa bá nè a Tẹ̀. (1 Kọ́rìnt 15:24-26) Bà mée ní eaẹ́ léémá olo gè kọ nu ea kil lo Boǹ Méné Bàrì nè va ẹ?​—Bugi Psalm 37:10, 11, 29.

 

^ par. 6 Ge kpáá dã́ bọ̀ọ̀vẹ̀ bé e kọ́ọ̀ bùlà Bàrì eaẹ̀ ẽa mm̀ Kpá Káí beè gyasĩ kọ nu ea kil ló gbáá 1914 naa, bugi 215-218 náásĩ́ ea di mm̀ kpá ea kọlà What Does the Bible Really Teach?