Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Sà Dém Bel Gokana

Lé Kpẹa Ea Aa Bá Bàrì!

Éé nía dú é lé kpẹa ea aa bá Bàrì e? Éé ní ea náa vaá èé láá ziga ló é? Nakà bróshọ̀í aalági gbò ńkem̀ bíb ea di mm̀ Kpá Káí.

Bé Eé Láá ié Bélè Lọl ló Na kà Broshọ̀í naa

Nakà broshọ̀í gé válẹ̀ ní ló ge nó nu lọl mm̀ Kpá Káí ea dú Moǹ bel Bàrì. Ẹ̀b bé eo gé láá ẹ̀ẹ̀là gbò kiẽ́e bà kili lọl mm̀ ndóò Kpá Káí naa.

Éé Nía Dú É Lé Kpẹa Ẹ́?

Nó nu ea kil ló gbò nu ea dú lé kpẹ̀a ea aa bá Bàrì, nu ea naa a palàge dìi bíí ló mm̀ gbala gbala nè nu ea bọ́ló kọ ó naa

Mée Nía Dú Bàrì E?

É kọ Bàrì íe bée vaá à ólò ẹ̀b gé nu ea kilíí ló?

É Kọ Lé Kpẹa Ea Di mm̀ Kpá Káí Aà Gé Bá Bàrì?

Èé láá naá-ã agàla boo kọọ̀ Kpá Káí dú kà kà ẹ?

Jíízọ̀s Níà Mée Ẽ́?

Nó nu ea beè naa vaá Jíízọ̀s à ù, nu e ààa-á kọlà, nè nu e Jíízọ̀s dì ea é náa kátogóí.

Éé Ní Ea Dú Tóm̀ Bùlà Bàrì kilma ló Boo kunukẽ̀í ẽ́?

Kpá Káí baatẽ́ nú ea náa vá à Bàrì à dèm boo kunukẽ̀í, tṍó e mòn tã̀àgã̀ é íná kùbmà, nè bée boo kunukẽ̀í é di naaá dì deèsĩ́ nè nàgé gbò ea é tõó boo.

É Kọ Gbò E Ba Beè Ù É Láá Kpáá Tõó Dùm?

É kọ èé beè láá kpáá mòn pá bẹẹ vígà e ba beè ù?

Éé Nía Dú É Boǹ Méné Bàrì E?

Mée ní ea dú é méné boo Boǹ Méné Bàrì e, vaá éé ní e Boǹ Ménéá é nági ẽ́?

Éé Nía Náa Bàrì À Sọ̀tọ́ Deè Pọ́lọ́ Nè Mòn Tã̀àgã̀ Kọ Á Dì E?

Pọ́lọ́ beè dàlà togó naa vàẹ, vaá éé nía náa vaá Bàrì à sọ̀tọ́ deè kọ á kil sĩ́ ge dì e? É kọ mòn tã̀àgã̀ é beè iná gé kùbmà?

Mósĩ́ Deè Ní e Pá O Tọ e Láá Íe Ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ Nyíe ẽ́?

Jìhóvà, ea dú Bàrì ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ nyíe gbĩ́ kọ pá tọ á ié ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ nyíe. Gbĩ́ tẽ́ gbò dùùlà bá deè tṍ e Kpá Káí ne gbò dóm, gbò va, gbò tẹ̀ nè kà nè gbò pá nvín.

Òó Láá Naaà Nyimá ló Kà Kà Sĩ́ Deè Ge Fã̀ Bàrì E?

É kọọ̀ kóló tẽ̀ènè íb kà kà bõ̀ònatõ̀ò ní ea di e? Na bugi togó boo nakà vòò kà kpíi èé tení domá ló vaá nyimá ló kà kà gbò e bà gé fã Bàrìí.

Mósĩ́ Deè Ní E Íè Bélè Lọl Ló Gbò Log E Bàrì Néi Ẽ́?

Jíízọ̀s beè baatẽ́ nu ea náa vaá à dìí bíi ló kọ bàá tulèi nè bàà kà log Bàrì ea palàge dú bíi.

Mósĩ́ Deè Ní Oó Láá Dũ̀ùà Bã Kpàn Bàrì E?

Gbĩ́ ge nyimá beè Bàrì ólò dã́ dénè íb tã̀àgã ló, bé eé tãàgã ló naa, nè dõona kà nú eé láá naa bé à dũunài gbá kpàn Bàrì.

Éé Ní Ea Dú É Lé kpẹ̀a Ea Kil Ló Sĩ́deè Ge Nè Fã̀ ẽ?

É kọ a íe tṍó e kọ̀láá nen é gbááló mm̀ ge nè fã áá kóló kà kà Bàrì?

Éé Ní Ea Náa Váà Bàrì À Ié Ene kà Bõ̀ònaló É?

Kpá Káí kọ́ nu ea naa nè sĩ́deè bé e bà lọ́-ló kẽ noo bõ̀ònatõ̀ò gbò e bà gé nyoone nvéè Kráìst naa.

Éé Ní Ea Náa Vaá À Dú Bíi Kọ Ó Kilsĩ́ Ge Nò Ẽ?

Mósĩ́ deè ní e bé ò kilsĩ́ ge nó Kpá Káí àé nveè bá nè ni ẽ́? Mósĩ́ deè ní e nyìmànù eo íè kilma ló Bàrì é nveè bá nè dõona gbò e?