Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Kpá Nòònù Pọ̀bkà Bõ̀ònaló 2017

Sunday

Sunday

“Sõò Bàrì é duulà kọ̀láá nen e a ĩimà tẹlẹ kùbmà”​—MÁÁTÌÙ 24:13

BOO LỌ̀Ọ̀LE

 • 8:20 Kele Íb Kpáà Nu Ea É Sila Boo Vídiò

 • 8:30 Sọ́l Ea Gã́bug Dú 121 nè Tã̀àgãló

 • 8:40 LÒBÈL EA DI MM̀ KPÒ KPÒ: Èé Íè Ge “Ié Ĩ̀ìmà Gbẹá Boo Teeí”

  • Teelá Naa Ní Eo É Íe Kpẽ́ Ló! (1 Kọ́rìnt 9:24)

  • Ié Búma Mm̀ Ọ̀ẹ̀ Dẽe (1 Kọ́rìnt 9:​25-27)

  • Gbààlà Bá Kọ̀láá Kà Nu Ea Gé Komíi Lọa Ló (Híbrù 12:1)

  • Nó Gbò Lé Nu Dòòmà Bá (Híbrù 12:​2, 3)

  • Dé Lé-lé Gyã́á (Híbrù 5:​12-14)

  • Ṍ Zivètõ̀ò Múú (Kùùà Nù 22:17)

  • Sẹlẹ Gbò Log Ea Dì Nè Gbò E Bàé Téá Tee (2 Tímotì 2:5)

  • Àgala Boo Kọọ̀ Òó Túè Nu (Róm̀ 15:13)

 • 10:10 Sọ́l Ea Gã́bug Dú 141 nè Sìgà Nègã́

 • 10:20 LÒBÈL KÈ SĨ́ GBÒ NEN: Lóó Ni Á Gá Ọọ Ló Gè Ié Ból Dẽesĩ́! (Àìzáíà 48:17; Jèrèmáíà 29:11)

 • 10:50 Ge Tení Boo The Watchtower

 • 11:20 Sọ́l Ea Gã́bug Dú 20 nè Bõ̀séi

 FÈÈBE