Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Kpá Nòònù Pọ̀bkà Bõ̀ònaló 2017

Saturday

Saturday

“Õi kààgai m bọọ ból dẽe sĩ́, ĩ̀ìmai tã̀àga”​—RÓM̀ 12:12

BOO LỌ̀Ọ̀LE

 • 8:20 [10:50] Kele Íb Kpáà Nu Ea É Sila Boo Vídiò

 • 8:30 [11:00] Sọ́l Ea Gã́bug Dú 44 nè Tã̀àgãló

 • 8:40 [11:10] LÒBÈL EA DI MM̀ KPÒ KPÒ: Sĩ́deè E Jìhóvà Ólò “Tú Ĩ̀ìmà Nù Nè Ge Nvèè Nyíé Gbàà” Nè . . .

  • Gbò E Lóó Va Ọọ Nè Gbò E Bà Íe Tã̀àgã̀ Bùlà (Róm̀ 15:​4, 5; 1 Tẹ̀sàlónaikà 5:14; 1 Pítà 5:​7-10)

  • Gbò E Bà Íe Bíi Ló Nu Gè Tòma Dùm (1 Tímotì 6:18)

  • “Gbò Nvín Tãa” (Psalm 82:3)

  • Gbò Kànen Mm̀ Dee (Lìvítikọ̀s 19:32)

 • 9:50 [12:20] Sọ́l Ea Gã́bug Dú 138 nè Sìgà Nègã́

 • 10:00 LÒBÈL EA DI MM̀ KPÒ KPÒ: Tìb Tọ Ea É Di Lee

  • ‘Nú Eo Íè Kátogóí Á Gbõomá Ní Ló’ (Híbrù 13:5; Psalm 127:​1, 2)

  • Kpènà Pá O Nvín Lọl Ló “Nú Ea Dú Pọ́lọ́” (Róm̀ 16:19; Psalm 127:3)

  • Bumá Pá O Nvín ‘Bé O Gbĩ́ì Kọ Bàá Tõo Naa’ (Próvẹẹ̀b 22:​3, 6; Psalm 127:​4, 5)

 • 10:45 [12:30] DÌÌAMÚÚ: “Pọ̀ Náa Sííi Ló Tọ́ọ̀ Kà Nu”! (1 Pítà 3:​6, 12, 14)

 • 11:15 [1:00] Sọ́l Ea Gã́bug Dú 79 nè Bõ̀séi

 FÈÈBE

 • 12:35 [2:00] Kele Íb Kpáà Nu Ea É Sila Boo Vídiò

 • 12:45 [2:10] Sọ́l Ea Gã́bug Dú 126

 • 12:50 [2:15] LÒBÈL EA DI MM̀ KPÒ KPÒ: Nó “Gbò E Ba Beè Ié Ĩ̀ìmà”

  • Jósẹ̀f (Jénesìs 37:​23-28; 39:​17-20; Jém̀z 5:11)

  • Jóòb (Jóòb 10:12; 30:​9, 10)

  • Sílà Jẹ́ftà (Jọ́gìs 11:​36-40)

  • Jèrèmáíà (Jèrèmáíà 1:​8, 9)

 • 1:35 [3:00] NU GE Ẹ̀B: Kẽeaí Boo Nu Ea Beè Lẹ̀ẹ̀a Ló [Vaà] Lọ́t​—2 Kpò (Lúùk 17:​28-33)

 • 2:05 [3:30] Sọ́l Ea Gã́bug Dú 111 nè Sìgà Nègã́

 • 2:15 [3:40] LÒBÈL EA DI MM̀ KPÒ KPÒ: Nó Ge Ĩ̀ìmà Nu Lọl Ló Gbò Nú E Bàrì Beè Dèm

  • Gbò Nom̀ Tóòmà Tò (Júùd 20)

  • Té Alpine (Kọ́lọsì 2:​6, 7; 1 Pítà 5:​9, 10)

  • Gbò Ńgò Nóm Saà (2 Kọ́rìnt 4:16)

  • Gbò Ńnóm Ea Kọlà Artic Terns (1 Kọ́rìnt 13:7)

  • Ńnóm Ea Kọlà Bíìla Bee (Híbrù 10:39)

  • Té Acacia (Ẹ́fẹsọ̀s 6:13)

 • 3:15 [4:40] Gbò Nvín Ãa​—Bọọ Ĩ̀ìmà Ólò Ẹẹlẹ̀ Nyíè Jìhóvà! (Próvẹẹ̀b 27:11)

 • 3:50 [5:15] Sọ́l Ea Gã́bug Dú 135 nè Tã̀àgãló