Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Kpá Nòònù Pọ̀bkà Bõ̀ònaló 2017

Bel Ea Dú Gè Kọá Nè Gbò Ea É Sí

Bel Ea Dú Gè Kọá Nè Gbò Ea É Sí

GBÒ KELE ÍB BÕ̀ÒNA LÓ

TÓM BẸ́TẸẸ̀L Gbò e bà ólò kọ́ kpẹ́a e baẹ̀ dììa múú e ba ni tóólá 35 gbáá àbèè à kil kẽ èl vó e bà íe lèèma mm̀ ge sí tóm Bẹ́tẹẹ̀l á noo ge sí kẽ bõ̀ònaló gbò e bà gbĩ́ gè sí tóm Bẹ́tẹẹ̀l e boo fèèbeè Friday. Bàé beè kọ́ tṍó nè kíẽ́e nakà bõ̀ònalóí é sẹẹà.

TỌỌ̀ KPÁ EA DÌ NÈ GBÒ E BÀ GÉ VEE KPẸ̀A BOǸ MÉNÉ À dú gè kolí gbò gyàdeèsĩ́ tóm kọ̀ kpẹ̀a e bà di gbà-gbá 23 nè 65 gbáá e bà íe lèèma mm̀ ge bọ̀ọ̀vẹ̀ gbàà ba sìtóm, kọ bàá dù gé sí bõ̀ònaló gbó e bà gbĩ́ì ge sí Tọọ̀ Kpá Ea Dì Nè Gbò E Bà Gé Vee Kpẹ̀a Boǹ Méné e boo fèèbeè Sunday. Bàé beè kọ́ tṍó nè kíẽ́e nakà bõ̀ònalóí é sẹẹà.

 BEL EA DÚ GÈ KỌÁ NÈÀ GBÒ EA É SÍ

DÌÌÀMÚÚ Bàé kpóògè dee ló té gè ĩìtẽ́ boo sẹlẹ́ gi deèsĩ́ e kà kuló ketõ̀ò ge elá ló belá sẹ̀ẹ̀ gbò e bàé diìamúú, be níì vó nì bàé kọ́ nágé. Gbò e bàé diìamúú á ĩìtẽ́ kiẽ́e e baẹ̀ kpoogè dee ló sẹ̀ẹ̀ va besĩ́ì lòbèl dììamúú kálá dààà togó boo lọ̀ọ̀leè Saturday. Buù nen á faalá a báà kàn bìlmà múú ea kyãa boo kúu.

GBÒ GE BUGI NEN Baẹ̀ noo gbò ge bugi není kọ bàá nvèè bá nè ni. Sóo-sóo palàge gbàn va tṍ ló ea nyoone ketõ̀ò ge sẹlẹ faà, ge lẹ̀ẹ̀là bel ló bé e gbò nen é tõgĩ naa, ge kumà ketõ̀ò ge ĩìtẽ́ sẹ̀ẹ̀ dõona gbò, nè dõona kà gbò nú ea dú bíi.

GE NÈ LỌ̀LÀ LỌ̀LÀ Gbele tõ̀ò kpègè ea beè dú gè peé boo nòònù ea nyoone kpòté gè ĩìtẽ́ boo ea é gbõoma, nu ge ló bel tenmá gí m, nu gè ẹ̀bmà vídiò, nè dõona kà gbò nu ea é náa kọọ̀ gbò e bàé sí bõ̀ònalóí á ié kà lé dè kpéè nè ge ié dĩ̀ìnè ló ea é nveè bá nèi kọ é kpáá palàge dũ̀ùà bã kpàn Jìhóvà. O gè nè nu lọa bùlà gé nveè bá gè kpẽá sìgà gbò komí nè ge nvèè sãá kúm sìtóm gè kọ̀ kpẹ̀a beeá ló zivèkà bàlà booí. Kọ bé à váli ní ló, gbò kpó lọ̀là-lọ̀là e baẹ̀ palàge tú bée emí gi ló dì beeá ló zivèkà boo beí. Kọ̀láá kà lọ̀là-lọ̀là eo neè gé palàge leemái. Gbò E Bà Gé Túlè Tóm Kọ̀ Kpẹ̀a ṍái zaa boo beè bọọ gè olòó nè nu lọa gi bùlà mm̀ gè nvèèmà sãá kúm sìtóm Boǹ Ménéí.

GE TÚ O LÓÓ NÈ GE SÍ TÓM Be à tań ni gè tú o lóó nè ge sí tóm mm̀ nakà bõ̀ònalóí, sóo-sóo sí mm̀ nakà tọọ̀ tóm ea kọlà Information and Volunteer Service Department.

KETÕ̀Ò GE ĨÌTẼ́ Sóo-sóo bùlà nu ea kil ló dõona gbò. Kẽ̀èa boo kọọ̀, áá kóló gbò e bàé zọ́ ni bã faà àbèè ge tṍó tẽ̀ènè kà tọ, àbèè nen ea gé zọ́ ni no-nóá Kpá Káí ní eo é láá kpoogè dee ló sẹ̀ẹ̀ẹ. Sóo-sóo ó gá dõgẽ sẹlẹgi nú boo kpòté kiẽ́e e nóo gé kpóòge dee ló sẹ̀ẹ̀ dõona nèn.

KETÕ̀Ò GE NÈ BIÈ Sóo-sóo sẹ̀ẹ̀a nyíe kọọ̀ kĩí dì nè ÁÁ BÙLÓ NU.

NÚ EA BEÈ PÈ VAÁ BÀ MÒN Kọ̀láá kà nú ea beè Pè vaá bà Mòn á dú gè tú sẹlẹ́ kiẽ́e bà ólò kpoogè dee ló nú ea beè Pè vaá bà Mòn sẹlẹ. Be o nu beè pè, àà sí nakà tọọ̀ tómí vaá ò gbĩ́ o nú ea beè pèa tẹlẹ bàlà kẽ. Gbò pá nvín e baẹ̀ dagí pè aa ló ba tẹ̀ nè ba kà á dú gè tú va tẹlẹ mm̀ nakà tọí. Sõò, tọ́ọ̀ nen á gá kììlà nakà tọọ̀ tómí naamá ketõ̀ò ge tõó ló gbò sọ́gọ́-sọ́gọ́ nvín. Sóo-sóo palàge kpoogè dee ló pá o nvín, vaá ò tú va sẹ̀ẹ̀a ló.

Aẹ̀ nòòà aa bá Gbò Ge Tulè Tóm Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà