Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Kpá Nòònù Pọ̀bkà Bõ̀ònaló 2017

Friday

Friday

“Naanii mè lói náa é ọọ ló gè naa lé nu”​—GÀLÉSÌÀ 6:9

BOO LỌ̀Ọ̀LE

 • 8:20 [8:20] * Kele Íb Kpáà Nu Ea É Sila Boo Vídiò

 • 8:30 [8:30] Sọ́l Ea Gã́bug Dú 77 nè Tã̀àgãló

 • 8:40 [8:40] LÒBÈL EA AA BÁ NEǸ TOGÓ TÉ: Lóói Á Gá Ọọ ​—Èlmà Tõ̀ò Kátogóí! (Kùùà Nù 12:12)

 • 9:15 [9:15] LÒBÈL EA DI MM̀ KPÒ KPÒ: Kilsĩ́ Ge Olòó Kọ́ Kpẹ̀a “E Bè Lóó Ni Náa Gé Ọọ”

  • Tṍó E Bè Nóò Noo (Tóm 5:42; Ẹ̀klìzíástìs 11:6)

  • Aa Tọ Dọ Tọ (Tóm 20:20)

  • Gbẹá Kiẽ́e Gbò Nen Bọọ (Tóm 17:17)

  • Ge Naa Kọọ̀ Gbò Nen Á Nyoone Nvéè Kráìst (Róm̀ 1:​14-16; 1 Kọ́rìnt 3:6)

 • 10:05 [10:05] Sọ́l Ea Gã́bug Dú 76 nè Sìgà Nègã́

 • 10:15 [10:15] NU GÈ BÌLÀ E BÀÉ DÃ́ ÁÁ MON: Jìhóvà Ólò Dùùlà Pá A Gbò (Ẹ́xọdọ̀s 3:1-22; 4:1-9; 5:1-9; 6:1-8; 7:1-7; 14:5-10, 13-31; 15:1-21)

 • 10:45 [11:30] Jìhóvà​—Dú Kà Pọ̀bkà Nu Dòòmà Bá Gè Ié Ĩ̀ìmà Ea Tõo Lọ̀l Vá À Lee (Róm̀ 9:22, 23; 15:13; Jém̀z 1:​2-4)

 • 11:15 [12:00] Sọ́l Ea Gã́bug Dú 115 nè Bõ̀séi

 FÈÈBE

 • 12:25 [1:00] Kele Íb Kpáà Nu Ea É Sila Boo Vídiò

 • 12:35 [1:10] Sọ́l Ea Gã́bug Dú 128

 • 12:40 [1:15] LÒBÈL EA DI MM̀ KPÒ KPÒ: Olòó Ié Ĩ̀ìmà Náa Kal Ló Béè Kọọ̀ . . .

  • Bà Tú Pọ́lọ́ Bá Sẹ̀ẹ̀mà Ni (Máátìù 5:38, 39)

  • O Ána (Àìzáíà 46:4; Júùd 20, 21)

  • Née Gbõomà (Róm̀ 7:21-25)

  • Ò Gé Téní Bá Gbò Nú Ea Kilmà Ní Kẽ(Gàlésìà 2:​11-14; Híbrù 12:5, 6, 10, 11)

  • Ò Íè Zọ̀ Ló E Bè Náa Valẹ̀ Bá Tà (Psalm 41:3)

  • Nen Eo Beè Vùlè Ú (Psalm 34:18)

  • Bà Bíìgè Ni Ló (Kùùà Nù 1:9)

 • 1:55 [2:30] Sọ́l Ea Gã́bug Dú 136 nè Sìgà Nègã́

 • 2:05 [2:40] NU GE Ẹ̀B: Kẽeaí Boo Nu Ea Beè Lẹ̀ẹ̀a Ló [Vaà] Lọ́t​—1 Kpò (Lúùk 17:28-33)

 • 2:35 [3:10] LÒBÈL EA DI MM̀ KPÒ KPÒ: Toní Gbò Kpãa Ea É Síè Kpóó Ló Íè Ĩ̀ìmà

  • Zìgà (Híbrù 11:1)

  • Lé Láb (Fílipaì 4:8, 9)

  • Nyìmànù (Próvẹẹ̀b 2:10, 11)

  • Ge Láá Lẹ̀ẹ̀là Bel Ló O Bá (Gàlésìà 5:22, 23)

 • 3:15 [3:50] Nú Eo É Náa “Kọbé Nóo Dọọ̀” (2 Pítà 1:​5-10; Àìzáíà 40:31; 2 Kọ́rìnt 4:7-9, 16)

 • 3:50 [4:25] Sọ́l Ea Gã́bug Dú 3 nè Tã̀àgãló

^ par. 4 Gbò tṍó e bà kugi nu tenmá gi loá [ ] dú Saturday “Deè Kpálì kẽ”