Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Kpá Nòònù Pọ̀bkà Bõ̀ònaló 2017

Ẹ̀b bé e nòònù é kyãà naá buù dee mm̀ pọ̀bkà bõ̀ònalóí, àé nveè bá nè ni kọ ó kilsĩ́ gè olòó naa lé nu nè ge ĩ̀ìmà tã̀àgã̀.

Friday

Éé ní ea é láá nvèè bá nè pá vígà kọ bàá láá toní gbò kpãa ea dì bíi kọbé è láá ié ĩ̀ìmà kèbá tã̀àgã̀e?

Saturday

Mósĩ́ deè ní e bàrì ea bọọ lọ̀l vaá à lee ólò nèi ĩ̀ìmà nè nvèè nyíé gbàà ẹ?

Sunday

Jíízọ̀s beè kọọ̀: “Sõò Bàrì é duulà kọ̀láá nen e a ĩimà tẹlẹ kùbmà.” Éé ní eo é náa kọbé ò gbantṍ ló nakà lẹ̀ẹ̀làí é?

Bel Ea Dú Gè Kọá Nè Gbò Ea É Sí

Be à sẹlẹ àé láá leemá ni gè sí kẽ kele íb bõ̀ònaló ea sẹẹà tṍó e nòònùí gé kilsĩ́. Nagé, ẹ̀b kĩí be à léémá ni gè nyimá nú ea kil lógbò ge bugi nen, dììàmúú, ge nè lọ̀là lọ̀là, ketõ̀ò ge nè biè, nú ea beè pè vaá bà mòn, ketõ̀ò ge ĩìtẽ́, àbèè ge tú o lóó nè ge sí tóm.

Kpáá Nó Bọ̀ọ̀vẹ̀

BÀ MÉE NÍ BÀ GÉ NÁA BÙLÀ JÌHÓVÀ DEÈ NIEÍ É?

Éé Ní Ea Náa Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà Ólò Sí Pọ̀b Pọ̀b Kà Bõ̀ònaló é?

Buù gbáá, è ólò gbáá bõoná taà tóm boo bẹẹ gbò bõ̀ònaló ea di kele. Mósĩ́ deè ní eo láá ié bélè lọl ló nagbò bõ̀ònalóí é?