Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

É Kọ À Ẹ́ Léémá Ni Ge Nyimá ló Ẹẹ Kàkà Belá Nì Sẹ̀?

É Kọ À Ẹ́ Léémá Ni Ge Nyimá ló Ẹẹ Kàkà Belá Nì Sẹ̀?

KÀKÀ bel ea kil ló éé? Ea killó sìgà gbò bíb ea palàge di bíi ló gbò nen ge dã́ tẽ ló e baa ni bííná gí. Beà sẹlẹ íb gbò bíb ea dì belí vóí a láá bọọní ló:

  • É kọ Bàrì ẹb gé nu ea killíí ló?
  • É kọ bé gím nè mõntã̀àgà é beè iná gé kùbmà?
  • Éé ní eaẹ́ naaí ló tṍó e ni ú é?
  • É kọ à dì ẹ̀bdẽésí ea dì nè gbò e baẹ̀ ù sẹ̀?
  • Mósí deì ní eḿ láá tã̀àgã tã̀àgãló váá Bàrì dã́ m mon né?
  • Mósí deì ní eḿ láá gbí ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ nyíe mon mm̀ dùmme?

Ãà ní eo láá gbí ààla gbò bíbví mòñe? Beà gá náa ò sí tọ e bà ólò kìl gé bugi kpá àbèè tọ e bà ólò oo kpá, òó láá mòn gãbug gãà kpá e bàé kọ bàẹ́ neè ni ààla. Tõ̀tõ̀ò tṍó, ène ólò bé uúboo ène.

Sìgà tṍó enè kà kpá e láá sẹlẹ ló kọ à dúè lé, gbálà ḿkem̀ tṍó náaé zọ nà ló tṍó gbaá ná, bà nyááná báló à bèè ge kpáá emí. Kọ̀láá bé ea dì naa, a di enèkà kpá e gbò ààla eé láá dẹ̀ẹ̀a boo di m. Níà kpá e be náa ólò kpọ́ kyáábel. Jíìzọs Kraìst beè kọ mm̀ tã̀àgãló ea géè tã̀àgã̀ má Bàrì kọọ̀: “O mon bel ní ea dú kà kà bel é.” (Jọ́ọ̀n 17:17) Ni ei beele nyímà ló e Monbelá kọ níà Kpá Káí. Boo gbò náásí eo gé ẹ̀ẹ̀làí óò mon mm̀ gbálà ḿkem bá bée Kpá Káí mm̀ kà kà bel nè õ̀óatẽ́ áálá gbò bíb e beè biináa naa.

É kọ Bàrì Ẹb Gé Nu Ea Killíí Ló?

Págbálà e gbò nen ḿmaéló

NU EA NAA VÁÁ É BÍBVÁ À DỌBÀLÀKẸ̃: È di mm̀ bàlàboóe bàg nè pọ́lọ́ bèèla ḿḿ má m. Gbele tõ̀ò bõ̀ònaló fã̀ nóòmà kọ mòn tã̀àgã e gé moní dú bùlà Bàrì.

NU E KPÁ KÁÍ NÓÒMÀ: Bàrì naa ólò lẹ̀ẹ̀là pọ́lọ́ láb. Job 34:10. kọ́ọ̀: “A dú kà lọ̀ ge bugi togó kọ Bàrì ólò naa nu ea dú pọ́ló nè ge kọọ́ Nen ea bọọ lọ̀l váá à leeá ólò beelá pọ́lọ́ beelabel!” Bàrì íe tom̀bùlà e vule di nvée kilma ló nen. Nie nu ea naa Jíìzọ̀s beè noomài kọ é tã̀àgãló Bàrì kọ: “Bẹẹ Tẹ̀ eo di káála, ka á di ló o bee ea di káí. È banì kọ ó dù ge lẹ̀ẹ̀là bel ló gbò nen, ne ge kọ é láá naa o bùlà boo balabooí beli bé e gbò e ba di káála ge náa naa.” (Máátìù 6:9, 10) Bàrì palàge ẹ̀b nu ea killíí ló naa ni ea naa kọ̀láá kànu eae láá naa m ge mòn kọ a tombùlà ea ie kìlmàí lóá ḿḿ má.—Jọ́ọ̀n 3:16.

Ẹ̀b nàgé Genesis 1:26-28; Jemz 1:13; nè 1 Pita 5:6, 7.

É kọ Bé gím nè Mòntã̀àgà É Beè Iná Gé Kùbmà?

Nen bé

NU EA NAA VÁÁ É BÍBVÁ À DỌBÀLÀKẸ: Bé gím kilsí ge tú dùm gã́bug gbò nen. Montã̀àgã̀ a tọ́áló dénè nen.

NU E KPÁ KÁÍ NÓÒMÀ: Bàrì beè kọ́ gbẹẹ sí tṍó e ẹlẹ é nveè nèe fẹ́ẹ́fẹẹ̀ló boo zivèkà kunukèí. Tṍó e Bàrì e bẹl boo kunùkẽ̀í gbò nen náagé “nóná bé tọ́ọ̀ tóm.” Tãavó, ‘gbò nen é dem ba gẹ̀ bé naamá nuù tóm.’ (Isaiah 2:4) Bàrì é beè nvèè kubmà ló dene pọ́lọ́ bèèla nè mòn tã̀àgã̀. Zìgànù Kpá Káí kọọ̀: “[Bàrì] é fãanà dénè ba gíì tó lọ̀l. Ú náa ẽ́ dinà, bã̀àgã̀ náa ẽ́ dinà, tó náa e dinà, nyaaló náaé dinà, boo béè kọ dénè nómà nu [biiló pọ́lọ́ bèèla nè mòntã̀àgã̀ ea dì ni ei] a téní tà.”—Kùùà Nu 21:3, 4.

Èb nàgé Psalm 37:10, 11; 46:9; nè Micah 4:1-4.

Éé Ní Eaẹ́ Naaí Ló Tṍó e Ni Ú é?

Ke tõ̀ò e bà ólò lìgàgì nen

NU EA NAA VÁÁ É BÍBVÁ À DỌBÀLÀKẸ: Gbele tõ̀ò gbò bõ̀ònaló fã̀ ea di bàlàbooí nóòmà kọ à íe nu ea di mm̀ nen ea ólò kilsí ge tõo dùm tṍó e nen ni ú. Sìgà gbò zigà kọ gbò e baẹ̀ ù é láá nvèè kõm ló gbò e bà di dùm àbèè ge kọò Bàrì ólò nè kpọ̀té gbò pọ́lọ́ lábdògò tení aa ló ge tú va tẹlẹ dáà sã́ bẹẹ nu ea gé bẹ́ lee.

NU E KPÁ KÁÍ NÓÒMÀ: Tṍó e nen ni ú, á kpáá ge ná tọ́ọ̀ kẹ tõ̀ò. Ecclesiastes 9:5. kọọ̀: “Gbò e baa ni ù náa kpáá nyimá ná tọ́ọ̀ kà nu.” Tã́gíní bée gbò e baè ù naa láá nyima nu, ie tọaló, àbèè ge ié bug boo tọ́ọ̀kà nuá, bà náaé láá nvèè kom ló àbèè ge nvèèbá nè gbò e bà di dùm.—Psalm 146:3, 4.

Ẹ̀b nàgé Genesis 3:19 nè Ecclesiastes 9:6, 10.

É kọ À Dì Ẹ̀bdẽésí Ea Dì Nè Gbò e Baẹ̀ ù Sẹ̀?

Nvín ea gé bãàgã boo nen eaè vùlè

NU EA NAA VÁÁ É BÍBVÁ À DỌBÀLÀKẸ: È gbíì ge tõó dùm, vá è gbíì ge zọ̀ gbò eè vùlè dékpéè ló dùm. À dú nu ea di ge kọ a ólò tañii ge kpáá mòn gbò eè vùlè e baè ù.

NU E KPÁ KÁÍ NÓÒMÀ: Àé dúge kẽee gbele tõ̀ò gbò e baẹ̀ ù lọl kemà ú. Jíìzọ̀s beè zìgà zìgà kọọ̀ “gbò e ba di mm̀ bànà ú kẽ̀èa boo…é aa m dù.” (Jọ́ọ̀n 5:28, 29 New World Translation of the Holy Scriptures—With References) Ge gbaáló tombũlà e Bàrì beè ié lọl dààà togó, gbò e bàẹ́ kẽe é é ìe deè ge toó mm̀ páladais e boo kunùkẽ̀í. (Lúùk 23:43) Nu ea di mm̀ nagbò zìgà zìgà ea di síí dú váláló ea gbõoma, nè dùm e bè náa tá eaẹ́ di nè gbò e bà gbãntṍló. Kpá Káí kọ́ọ̀: “Gbò lélábdògò boo ba lóó e tõó boo kunùkẽ̀í, vá bàẹ́ tõó boo dọ̀ọ̀mà dèdè.”—Psalm 37:29.

Ẹ̀b nàgé Job 14:14, 15; Lúùk 7:11-17; nè Tóm 24:15.

Mósí Deì Ní Eḿ Láá Tã̀àgà Tã̀àgãló Váá Bàrì Dã́ m Mon Né?

Págbálà ea gé tãàgã ló

NU EA NAA VÁÁ É BÍBVÁ À DỌBÀLÀKẸ: Gbò nen e bà di mm̀ dénè tã̀àgã ló fã̀ ólò tã̀agãló. Sõò, gbele tõ̀ò ọ̀và bulà kọọ̀ ba tãàgãló náa áà ẹ̀.

NU E KPÁ KÁÍ NÓÒMÀ: Jíízọ̀s beè noomài kọọ̀ é gá olòó òòa boo gbò monbel e beè ló lọ̀l mm̀ bẹẹ tã̀àgãló. Ẹlẹ beè kọọ̀: “Tṍó eo tãagailó Bàrì,” “ó gá ooaí boo tẽ̀ènèkà bel tõ̀tõ̀ò tóm.” (Máátìù 6:7 NW) Beè gbíì kọ Bàrì á dã́ bẹẹ tã̀àgãló, èé íège tã̀àgã ẽ ló mm̀ sídeè e ẹlẹ ténmá. Ge náa vó, à dú bíi kọé nó nu eé bùlà Bàrì dú váè gbóó tã̀àgãló mm̀ sídeè ea gbáàló. Túákà kpá Jóòn 5:14 baatẽ́ kọọ̀: “À ólò dã́i mon kilma ló kọ̀láá kà nu ee bannìé bá vaá à dú nu ea zọ bùlà [Bàrì] gbaa ló.”

Ẹ̀b nàgé Psalm 65:2; Jóòn 14:6, 14; nè 1 Jóòn 3:22.

Mósí Deì Ní Eḿ Láá Gbí Ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ Nyíe Mon Mm̀ Dùmme?

Pábia ea gé gbí gè ié ẹ́ẹ́ ẹẹ̀ nyíe tení aa ló gè bugì Kpá Káí

NU EA NAA VÁÁ É BÍBVÁ À DỌBÀLÀKẸ: Gbele tõ̀ò gbò zìgà kọ kpègè, bée, lé gbálà àbèè lé bia ní eaẹ́ neè va ẹ́ẹ́ nyíe ẽ́. Vóá bà gbóó nyoone íb gbò nu ea dì belí vó-áákóló ge mòn kọ é ẹ́ẹ́ ẹẹ̀ nyíe naa válí vá ló ge ié.

NU E KPÁ KÁÍ NÓÒMÀ: Jíìzọ̀s beè íbáló kpòkùm ẹ́ẹ́ ẹẹ̀ nyie tṍó ea kọ́ọ̀: “Ẹ́ẹ́ èẹ̀ nyíe á dì nè gbò e bá íé bíi nyòòmà nu mm̀ nyòmá.” (Máátìù 5:3, NW) Èé láá ié kà ẹ́ẹ́ ẹè nyie áá kóló tóó e túù lábtọ ge mm mè bẹẹ pọ̀bkà bii ea tõo lọl váà lee-níà bẹẹ tàn ge nyimáló kà kà bel ea killó Bàrì nè tòmbùlà ea íe kìlmàí ló. É kà kà belá dú gè gbí mòn mm̀ Kpá Káí. Ge nyimá ló é kà kà belá é láá nvèèbá nèi kọ é dã́ tẽló nu ea dú bii-nè ní e bè náa dú. Ge sọ̀tọ́ dei kọ kà kà bel ea di mm̀ Kpá Káí á tulè bẹẹ béèlàful nè láb é tulèi nvee mm̀ didùm e kà di m.—Lùúk 11:28.

Ẹ̀b nàgé Proverbs 3:5, 6, 13-18 né 1 Témòtì 6:9, 10.

Nía gbálá ḿkem bá ge ẹ̀bmà bée Kpá Kái neemà ààla ọ̀ọ̀lẹ̀kà bíbvá naa ẽ́. É kọ à tan ni ge kpáá ié gbò bààtẽ́ ea bọọ èl vóá? Be ò di èèlè nyíe zẹ̀ẹ̀ gbò e bà íe “bii nyòòmà nu mm̀ nyómá” tọ́ọ̀kà bààbàà bùlà á gé ló mè àẹ́ léémá ni. Dõòna kà gbò bíb gé láá bọọ ní ló, dìbelí ni ea kọ́ọ̀: ‘Be Bàrì nyímá nu ea kil líí ló, éé ni ea náa à sọ̀tọ́ deè kọọ̀ gbele pọ́lọ́ nu nè mòntã̀àgã̀ á di mm̀ zivèkà nòòtẽ́ nómáé? Mósí deì ní eḿ láá naa kọ dùm pá nà tọ á kpáá palàge dú léé?’ Kpá Káí palàge aalá nagbò bíbví nè ń dõòna dõòna gbò e bè néé láá bugi gã bug.

Kọ̀láá bé ea dì naa, náa tàn gbele tõ̀ò gbò nen nieí ge zẹẹ ẹ̀b mm̀ é Kpá Káí. Bà ẹb vẹẹ belmá gbele pọ̀bkpoò kpá e sìgà tṍó à palàge tààvà ge dã́ tẽ́ ló. Ékọ aẹ́ léémá ni kọ bàá nvee nèè bá neè ni kọ ó gbíẽ̀ gbò ààlaí mon nee mm̀ Kpá Káí sẹ̀? Gbò Nen di tõ̀ò Jìhóvà ólò nè bàà íb nuù tóm eaẹ́ láá nvèè bá nè ni kọ ó naa vó.

Túákà, ẹẹ kpa ea kọlà Olo É Láá Dú Kóò Bàrì! bà náae naa ni eae láá nvèèbá nè gbò ea di mm̀ kíìli kíìli kọ bàá láá gbí kà lélé ààla nyòòma gbò bíb ea bọ́ló ea di mm̀ Kpá Káí. Ní ea égè bààkà nuù tóm dú nòònu ge ie nò Kpá Káí tọ póì. Bà náa gé tú ni tọ́ọ̀kà kpège bá, “enè nen ea dṹùnà Gbò Nenditṍò Jìhóvà ea di kà kuló ki e olo tõò nì váà” Sìm tuìlà ge noomà nì é Kpá Káí gé láá dú o be àbèè dõòna kà kè tõ̀ò ea váli ní ló ge tú gbálá ḿkem tõo zọ̀ni noomá Kpá Káí buù sè. Gbele tõ̀ò gã gbò nen ea di zivèkà bàlàbooí baa íé dọ̀ bélè ea aaló nakà nòònùí. Deedeè nvée, gbele tõ̀ò gbò a kọ́ nakà gbele lébel ea kọ́ọ̀: “Ndaa gbí ẹẹ kà kàa mòn é!”

Náa íe na tọọ̀kà gbele agẹbá gyọ́ eé kpáá gbí mòn. Kà kà bel ea aa mm̀ Kpá Káí duulài lọl bá ge zigà ló gbò nòòmà nu zọ nvee tã̀àgã̀, nè kẽ́néló pọ̀. À nei ẹ̀bdeesí, tombùlà, nè dèkpéè. Jíìzọ̀s beè kọọ̀: “Ò é gbóó nyimai kà kà bel, vaá kà kà bel é náa kọ ó dií pọ́ì.”—Jọ́ọ̀n 8:32.

1. Pagbálà ea gé nó nu e Kpá Káí nóòmà; 2. Pábia ea gé nó nu e Kpá Káí nóòmà