Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Bà Mée Ní Bà Gé Náa Bùlà Jìhóvà Deè Nieí É?

 22 NU GE NÒ

Tóm E Tọọ̀ Tóm Ea Di Buù Kà Bálásĩ́ Ólò Sì?

Tóm E Tọọ̀ Tóm Ea Di Buù Kà Bálásĩ́ Ólò Sì?

Solomon Islands

Canada

South Africa

Gbò e bà ólò sí tóm mm̀ tọọ̀ tóm e bà dú gè nyimá va ló naamá pá tọọ̀ Bẹ́tẹẹ̀l ólò sí tóm mm̀ kele kele ketõ̀ò tóm, ge ẹ̀b nú ea kuu sìtóm kọ́ kpẹ̀a mm̀ ene àbèè à el ló ene kà dó. Bà ólò sí tóm ge tàb bel, gè emí gi gbò màgàzìn, bà ólò naa pọ̀b pọ̀b kpoò kpá, kpoogè deé ló ńkem kem kpoò kpá, bà ólò naa nagé báà kpa ge bìlà, níí eo é dã́ áá mon nè níí e nen gé láá mònmà nàgé dẽe, àbèè ge ẹ̀b nú ea kil ló dṍona kà bel ea kuu bálásí kiẽ́e bà gé ẹ̀b nú ea kil ló.

Gbò E Bà Gé Túlè Tóm Ea Di Buù Kà Bálásĩ́ (Branch Committee) ólò ẹ̀b nú ea kuu bé e tóm gé síá naa. Gbò Ea Ge Túlè Tóm Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà ólò tú gè ẹ̀b nú ea kuu bé e tóm gé síá naa mm̀ buù kà tọọ̀ tóm nvee bá Gbò E Bà Gé Túlè Tóm Ea Di Buù Kà Bálásĩ́. Taà kà neǹ kànen e bà palàge sìm tùlà àbèè à el ló vó ní ea ólò dú gè tú nakà tómí nvee báẹ́. Gbò e bà gé túlè tóm ea di buù kà bálásĩ́í ólò naa kọọ̀ Gbò Ea Gẹ́ Túlè Tóm á nyimá bée tóm dì ea gé kilsĩ́ naa mm̀ buù kà bálásĩ́ ea di kè kẽè baláà lẹ̀ẹ̀là bel vá bà kọ́ nágé be à íe ene kà tã̀àgã̀ ea bã́ kẽ. Íb na gbò kpẹ̀aí ólò gbóó naa kọọ̀ Gbò Ea Gé Túlè Tóm Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà á láá nè béèlàfùl boo íb togó bel e bàé nvee mm̀ kpá nè ge noòmà gbẹá bẹẹ gbò nònù nè gbò pọ̀b kà bõ̀ònaló. Lọl tṍó tẹlẹ tṍó, Gbò Ea Gé Túlè Tóm Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà ólò lẹ̀ẹ̀là nen ea é éla vá dọ̀ kọ bàá sì gé kãa gbò tọọ̀ tómí vaá nè va tùle ea kil ló bé e bàé sí ba gbò tóm naa. (Próvẹẹ̀b 11:14) Bà ólò gbóó noo ene kà nòònù ea di kele, vaá nen ea élá dọ̀ gbò ge tulè tóm gbò neǹ ditõ̀ò Jìhóvà ólò gbóó nè lòbel sìà kpóó ló, váá gbò ea di kpò ketõ̀ò kọ̀ kpẹ̀a e tọọ̀ tómí dì, ólò gbóó sí kẽ.

Bà ólò nvèè sãá tẽ́ buù kà bõ̀ònatõ̀ò. Gbò vígà pá gbálà e bà sim tùlà e bà di tọọ̀ tómí ólò tenmà ge nvèè ãa ãa bõ̀ònatõ̀ò. Pá vígàí ólò ẹ̀b nàgé nú ea kil ló sìtóm gbò gyà deèsĩ́ tóm kọ̀ kpẹ̀a, gbò kọ̀ kpẹ̀a aa dó dọ dó, nè gbò e bà ólò kãa bõ̀ònatõ̀ò ea di bálásĩ́ kiẽ́e bà gé ẹb nú ea kil ló. Bà ólò nogi gbò ńkem̀ nè pọ̀b pọ̀b kà bõ̀ònaló, bà ólò noo nagé nòònù ge tìb gì ãa ãa Kíndòm Họ́ọ̀l, nè ge mòn kọọ̀ kpá á iná ló buù kà bõ̀ònatõ̀ò vaá lọ̀l va bíi ló. Kọ̀láá kà tóm ea ólò siá tọọ̀ tómí ólò nvèè bá ge naa kọọ̀ tóm kọ̀ kpẹ̀a á siá mm-má boo nòòkúu.​—1 Kọ́rìnt 14:33, 40.

  • Mósĩ́ deè ní e Gbò E Bà Gé Túlè Tóm Mm̀ Tọọ̀ Tóm Ea Di Buù Bálásĩ́ ólò nvèè bá nè Gbò Ea Gé Túlè Tóm Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà ẹ?

  • Mó kà gbò tóm ní e bà ólò sí gbẹá tọọ̀ tómí ẽ́?