Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Bà Mée Ní Bà Gé Náa Bùlà Jìhóvà Deè Nieí É?

 12 NU GE NÒ

À Ólò Dú Gè Noo Bẹẹ Sì Tóm Kọ̀ Kpẹ̀a Naa Vàẹ?

À Ólò Dú Gè Noo Bẹẹ Sì Tóm Kọ̀ Kpẹ̀a Naa Vàẹ?

Spain

Belarus

Hong Kong

Peru

Gbálà ńkem̀ tṍó besĩ́ à kalá ù, Jíízọ̀s beè kọọ̀ “bàé vee lé kpẹ̀a ea kil ló Boǹ méné Bàrì nvee dénè ketõ̀ò ea di boo bàlàbooí, na tóm ní e kùbmà nvéè tṍó é gbóó lee é.” (Máátìù 24:14, NW) Àé náàà vaá sìtóm kọ̀ kpẹ̀aí láá iná dénè ketõ̀ò beeá ló zivèkà bàlàbooí é? Tení dú ló gbò nu dòòmà bá e Jíízọ̀s beè gbẹẹ́ kẽ tṍó ea beè di boo kunùkẽi á.​—Lúùk 8:1.

É ólo pììgà ge sí tọ ló gbò nen. Jíízọ̀s beè noòmà pá a gbò kọ bàá vee lé kpẹ̀a aa tọ dọ tọ. (Máátìù 10:11-13; Tóm 5:42; 20:20) Gbò e bà géè kọ́ kpẹ̀a mm̀ túá gbò gbááá beè ié kiẽ́e e ba beè nè va kọ bàá kọ́ kpẹ̀a. (Máátìù 10:5, 6; 2 Kọ́rìnt 10:13) Tẽ̀ènè áá báá deè nieí nágé, bà palàge noo bẹẹ sìtóm kọ̀ kpẹa leevè, vaá buu buù kà bõ̀ònatõ̀ò íe gi kiẽ́e e bà ólò kọ́ kpẹ̀a. Níí nveè bá nèi kọọ̀ é mmè log e Jíízọ̀s beè nèi kọ “é vee lé kpẹa nè gbò nen, vaá è tú agẹ bá siimá neǹ ditõ̀ò.”​—Tóm 10:42.

È ólò pììgà ge kọ́ kpẹ̀a bã kọ̀láá kiẽ́e eé láá mòn gbò nen. Jíízọ̀s beè nè nàgé nu dòòmà bá ge kọ́ kpẹ̀a kiẽ́e e gbò nen di ḿmá, dì belí nù gã́ pénè àbèè gã́ bànà múú e dénè nen ólò sì gé ibvi múú. (Máàk 4:1; Jọ́ọ̀n 4:5-15) Beele ólò zọ̀ nàgé gbò nen loá sọ́l ea kil ló Kpá Káí kọ̀láá tṍó ea válí​—kalìbèè gbẹá boo èèlè, gbẹá kèki, kiẽ́e e bà ólò tõo bã faà, nè boo fóòn. È ólò kọ nágé kpẹ̀a nè gbò e gbáà dia kè gyṍó, gbò e ólò gbá siá tóm, gbò e gbáà dia tọọ̀ kpá, nè gbò e dúà ló boo tṍó e gã́bug gãà gbò nen beeá ló zivèkà ‘bàlà booí á dã́ lé kpẹ̀a dũ̀ùà.’​—Psalm 96:2.

É kọọ̀ òó láá bugi togó kilma ló nen ea léémá ni gè zọ̀ lóá bel ea kil ló Boǹ Méné Bàrì nè nú e kpẹ̀aí gé dú kilma ló ba dì deèsĩ́? Ó gá aaló gè kọ́ nakà kpẹa ẹ̀bdẽé sĩ́í nè gbò nen. Elá boo kọ̀láá kà nèà deè eo íè kọọmá nè va!

  • Mókà “lé kpẹ̀a” ní ea é íè ge kọá ẹ́?

  • Mósĩ́ deè ní e Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà nóòmà bé e Jíízọ̀s beè kọ́ kpẹ̀a naa ẽ́?