Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Bà Mée Ní Bà Gé Náa Bùlà Jìhóvà Deè Nieí É?

 14 NU GE NÒ

Mókà Gbò Tọọ̀ Kpá Ní Ea Dì Nè Gbò Gyà Deè Sĩ́ Tóm É?

Mókà Gbò Tọọ̀ Kpá Ní Ea Dì Nè Gbò Gyà Deè Sĩ́ Tóm É?

United States

Tọọ̀ Kpá Gilead, ea di Patterson, New York

Panama

Lọ̀l gé kpã́á dee e búmà tọò kpá ea di kèbá bẹ̀l Bàrì ni dú nu e bà nyímá ló Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà boo. A dú gè naa kele íb tọọ̀ kpá nè gbò e bà tú dénè ba tṍó nvee boo sìtóm kọ̀ kpẹ̀a Boǹ Méné kọ beè bà láá ‘sí dénè tóm ea kuú va mm-mè.’—2 Tímotì 4:5.

Tọọ̀ Kpá Ea Dì Nè Gbò Gyà Deè Sĩ́ Tóm Kọ̀ Kpẹ̀a. Tṍó e nen ní tú enè gbáá siimá tóm gyà deè sĩ́ tóm kọ̀ kpẹ̀a dénè tṍó, àé gbó láá sí tọọ̀ kpáí ea é sẹẹ̀a mm̀ ọ̀ọ̀lẹ̀ dee gbẹá Kíndòm Họ́ọ̀l ea dì ní kuló. Tóm̀ bùlà ea di nvée dú gè nvèè bá nè gbò gyà deè sĩ́ tóm kọ̀ kpẹ̀a kọ bàá dũ̀ùà bã kpàn Jìhóvà, vaá kpáá palàge dú nu dọ̀ bélè mm̀ kọ̀láá bá ea di ló sìtóm Boǹ Ménèí, nè ge kaá gbẹá mm̀ o sìtóm bọ́ọ̀ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo.

Tọọ̀ Kpá Ea Dì Nè Gbò E Bà Gé Vee Kpẹ̀a Boǹ Méné. Nakà tọọ̀ kpá ea ólò sẹ̀ẹ̀a mm̀ bàà ẽ́í dì nè ge bumá gbò gyà deè sĩ́ tóm e togó va ni sim tùlà nu e bà di kpènà ló gè aa be gé sí tóm kọ̀láà kiẽ́e e bà íé va bíí ló. Mm̀ kà kà, baala kọ́ọ̀, “Neé m mí! Lẹ̀èlà m!” mm̀ ge nó kà pọ̀b nen ea gé vee kpẹ̀a Boǹ Méné, ea beè sí tóm boo kunu kẽ̀í ã́, ea dú Jíízọ̀s Kráìst. (Àìzáíà 6:8; Jọ́ọ̀n 7:29) Gè kil kpã́á aa ló be gé bĩ́íná kọ ó á o lóó nyòòmà sĩ́ deè tõo dùm ea válí bá. Ba sĩ́deè ge tòma dùm, ba dìtõ̀ò, nè ba gyã́á gé láá aa deè dú kele ló níí ea ni ọọlà ló nen. Àé láá du nágé bíi gè nó ãa dém bel. Nakà tọọ̀ kpáí é nveè bá nè gbò vígà pá gbálà e bà gáà ili nè gbò vígà pá bia e bà gáà ia nè gbò e baẹ̀ ilá, e ba ni tóólá 23 tẹlẹ 65 gbáá, kọ bàá toní gbò kpãà Bàrì ea é dú va bíi ló mm̀ ba tóm nè gbò kalì ea é nveè bá kọ Jìhóvà nè a bõ̀ònatõ̀ò á láá tú va siimá tóm mm̀ gbõòme.

Tọọ̀ Kpá Nò Kpá Káí Gilead Níí Pá Watchtower. Mm̀ Híbrù, “Gilead” tõó dọ̀ “Gã Boo Nu Ea Sí Neǹ Ditõ̀ò.” Lọ̀l gé mm̀ gbáá 1943 e Gilead beè bã kẽ, baa lẹẹlà nú ea é sígá ló 8,000 gbò e ba ní sí tọọ̀ kpáí nvee boo sìtóm aa dó dọ dó kọ bàá sí neǹ ditõ̀ò nè “dénè gbò e bà di bàlà booí” vaá kà lé nu a silà aa m. (Tóm 13:47) Túá tṍó e gbò e ba beè sí tọọ̀ kpáí beè iná Peru, tọ́ọ̀kà bõ̀ònatõ̀ò náa beè di dóá. Kátogóí baa íe nú ea é sígá ló 1,000. Tṍó e bẹẹ gbò e bà ólò kọ́ kpẹ̀a aa dó dọ dó beè dààmà togó tóm mm̀ Japan, gbò kọ̀ kpẹ̀a ea beè di dóá náa beè toolá òb nen. Kátogóí, baa sígá ló 200,000. Bà ólò tú kà àgẹbá noomá Moǹ Bel Bàrì gbẹá tọọ̀ kpá Gilead ea ólò tõó mm̀ vòò ẽ́. Gbò e bà gé sí tóm kọ̀ kpẹ̀a dénè tṍó ea dì kele àbèè gbò kọ̀ kpẹ̀a aa dó dọ dọ́, e bà di gbò tọọ̀ tóm, àbèè gbò e bà gé ẹb nú ea kil ló sẹ́kiùt ólò sí tọọ̀ kpáí ló gè ié kà àgẹbá búma ea é agẹ́lẹ́ va ló vaá nvèè kpóó ló sìtóm kọ̀ kpẹ̀a beeá tení ló zivèkà bàlà booí.

  • Éé ní ea dú tóm̀ bùlà ea di nvéè Tọọ̀ Kpá Ea Dì Nè Gbò Gyà Deè Sĩ́ Tóm Kọ̀ Kpẹ̀a Ẹ́?

  • Bà mée ní e Tọọ̀ Kpá Ea Dì Nè Gbò E Bà Gé Vee Kpẹ̀a Boǹ Méné dì nèe?