Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Bà Mée Ní Bà Gé Náa Bùlà Jìhóvà Deè Nieí É?

 8 NU GE NÒ

Éé Ní Ea Ólò Naa è Nveà Nú Ea Di Boo Kúu Siimá Bẹẹ Gbò Nònù e?

Éé Ní Ea Ólò Naa è Nveà Nú Ea Di Boo Kúu Siimá Bẹẹ Gbò Nònù e?

Iceland

Mexico

Guinea-Bissau

Philippines

É kọọ̀ o beè láá nvèè kpíí ló bé e Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà nveà nú ea di boo kúu tṍó e bàé sí ba gbò nònù dì bélí bée e bà tã́ dẽè kpá ea dì ní báí naaí? Éé ní ea náa è ólò palàge kììlà bug kpee bẹẹ nvèà nù nè bẹẹ gbĩ́à zẹ́gẹ́ ló é?

Ge zogè kọ è fãà dẽè bẹẹ Bàrì. À dú kà kà kọ Bàrì náa ólò ẹ̀b áá pọ́ì bé e meà naá bàlàkẽ. (1 Sámuẹ̀l 16:7) Náa ka ló béè vó, tṍó e bṍònà mm̀ ge nèe fã̀, à ólò tàn nii gè fã̀ dẽè Bàrì nè pá bẹẹ gbò e gé gbá nèe fã̀a. Be à bélí kọ èé gé elá kèsĩ́ dóm bèèla mm̀ tọ bèèla, èé nveà nú ea zógè kọ è nveè ka ló a dọ̀ dìgà belí pọ̀b nen. Tẽ̀ènè áá báá bé e nveà nu naa tṍó e síì bẹẹ gbò nònù zógè kọ e nveè ka ló “dóm bèèla mm̀ zivèkà bàlà booi,” ea dú Jìhóvà Bàrì, nè kĩ́ e ólò tõo nèe fã̀.​—Jénesìs 18:25.

Ge tẹlẹ bàla kẽ íb kpãá e ólò tõ̀ò ma dùm. Kpá Káí síè kpóó ló gbò e bà gé nyoone nvéè Kráìst kọ bàá nvèà nu “ea bọ́ va ló” vaá nvèè va ka ló dìgà belí gbò “e bà kọ́ bà gé fãè Bàrì.” (1 Tímotì 2:9, 10) Ge nvèà nú “ea bọ́ vá ló” náa kpò kúm ge nveà nu mm̀ bá e gbò nen náa é kiilà bug kpeé ni boo beè bé ea dáva ní ló naa, naaní e bè náa é kyọ nyíè nen, àbeè ge dú ẹ́vẹ-ẹ́vẹ. Ge “nvèà ka ló” nagé ólò nvèè nàgé bá nèi kọ é láá sà lé nu ge nvèà e bè náa é bẽ́émá nen ge ẹ̀b. Náa kaló beè vó, nakà nòòkúu ea kil ló nu gè nvèàí, buù nen íe nèà deè ge sà kele kele íb nu gè nvèà ea di boo kúu. Bẹẹ lé bá nvèà nu é láá “nvèè ka ló nòòmà nù ea áá bá bẹẹ neǹ dùùlà” vaá à “ne lèèlà Bàrì” e bè níì áá tṍó e lóò bel nì. (Táítọ̀s 2:10; 1 Pítà 2:12) Tṍó e nveà nu ea di boo kúu sii má bẹẹ gbò nònù, èé náa kọọ̀ dõona gbò á tú kele bá ẹ̀bmà nu e gè nè fã̀ Jìhóvà dú.

Nú eo é nveà ágà lọẹ́ ni ge dú bẹẹ Kíndòm Họ́ọ̀l. Ge kọ bẹẹ nvèà nu gé dú lé, náa dẹẹ̀a boo bé ea sí kpègè vaá kpe dẽe naa, tãa vó, á õ̀òà, vaá di boo kúu.

  • Éé ní ea náa bá e nveemà nu à dú bíi tṍó e gé ne fã̀ Bàrì e?

  • Mó kà gbò nòòkúu ní ea ólò kpènà bá e saàmà nu ge nvèà nè ge gbĩá zẹ́gẹ́ ló é?