Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Bà Mée Ní Bà Gé Náa Bùlà Jìhóvà Deè Nieí É?

 4 NU GE NÒ

Éé Ní Ea Náa è Emí New World Translation ne?

Éé Ní Ea Náa è Emí New World Translation ne?

Congo (Kinshasa)

Rwanda

Béè Bàrì ea di mm̀ kpá Psalm 69:31 beè ẽá boo báà dem Symmachus, mm̀ nú ea é dú 1600 àbèè 1700 gbáá ea kil nvéeáC.E.

Gã́bug gbáá ea kil nvée á, Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà beè olòó bugi gbò Kpá Káí e baẹ̀ emí vaá à tọla gi kẽ. Sõò e beè gbóó mòn bíi bíi ea di kẽ gè tàb ãa Kpá Káí ea é láá palàge nvèè bá nè gbò nen kọ bàá “nyimá ló kà kà bel,” níì nu ea dú bùlà Bàrì kima kiẽ́e kọ̀láá nen dìe. (1 Tímotì 2:3, 4) Boo béè vó, mm̀ gbáá 1950, e beè dààà togó gè emí báàsĩ́ ea dú ló Kpá Káí ea kọlà New World Translation e bà emí mm̀ bèkéè e bà gé ló ká togóí. Aẹ̀ dú gè tú bọ́ọ̀ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo nè ọ̀ẹ̀ dẽe tàbmà nakà Kpá Káí gbõ̀ònà bé e ba beè emíe naa nvee mm̀ nú ea é el ló 130 dém bel.

Kpá Káí eé láá bugi vá à válí ge dã́tẽ́ ló beè dìi bíi ló. Buù kà bée dee gé téní naa ã́, bé e dém bel ólò nyaa ã́ nágé naa ẽ́, vaá baẹ̀ tú sìgà gbò moǹ bel e bà náa ólò bọọ̀ gẹ̀ ló ná tàb mà Kpá Káí, à gbóó naa kọọ̀ á tàvàlà ge dã́tẽ́ ló. E beè gbĩ́ gbò kpá e ba beè tàb Kpá Káí lọl ló mòn, ea náa kọ é nyimá gbõ̀ònà bée Kpá Káí e baẹ̀ emí mm̀ dem bel Híbrù, Aramaik nè Gríìk beè nòòà naa.

Bíì ge tàb Kpá Káí ea gbáá ló bùlà Bàrì bee di kẽ. Tãá ea dú gè nyaaná moǹ bel Bàrì e baẹ̀ emí gbẹẹ́ kẽá, gbò e baẹ́ tàb Kpá Káí bọ́ló kọ bàá tàb gbõ̀ònà nú e baẹ̀ emí gbẹẹ́ kẽ. Kọ̀láá bé ea dì naa, mm̀ sìgà tab Kpá Káí, béè Bàrì ea kọ̀là Jìhóvà náè ẽ́á m.

Bíì ge tàb Kpá Káí ea é ne kaà Bàrì beè di kẽ. (2 Sámuẹ̀l 23:2) Mm̀ New World Translation, à dú gè tú béè Jìhóvà sẹlẹ́ kĩ́ ea bọ́lò gè tõo, vaá à dọ́ bàlà kẽ bé ea é dú 7,000 tóm mm̀ kà ḿ nómá kpá e baẹ̀ tàb Kpá Káí lọl lóá, dì belí bé e nu dòòmà bá ea di kè kẽí zógè naa. (Psalm 83:18) Dì belí kpẹ̀a ea aa mm̀ ge tú ọ̀ẹ̀ dẽe gbĩimá tẽ́ ló nu mm̀ gã́bug gbááí, è gbóò láá tàb Kpá Káí ea kpe gè bugi váá à tú bùlà Bàrì tẹlẹ bàlà kẽ mm̀ kà õ̀òa sĩ́deè. Kalìbèè à gá náa ò ié New World Translation e baẹ̀ emí mm̀ o dém bel, àbèè nóo íè, è síè ni kpóó ló kọ ó naa má o lóó nu ge olòó bugi Moǹ Bel Jìhóvà kọ̀láá dee.—Jóshùà 1:8; Psalm 1:2, 3.

  • Éé ní ea náa è beeláfùl kọ à dì bíi gè tàb ãa Kpá Káí é?

  • Mó kà lé kpãa ní ea bĩ́iná lọl bá nen ea gbĩ́ gè naa bùlà Bàrì kọ á olòó naa kọ̀láá dee é?