Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Bà Mée Ní Bà Gé Náa Bùlà Jìhóvà Deè Nieí É?

 2 NU GE NÒ

Éé Ní Ea Náa È Kọ̀là Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà Ẹ?

Éé Ní Ea Náa È Kọ̀là Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà Ẹ?

Noah

Ébràhàm nè Sẹ́rà

Mózìs

Jíízọ̀s Kráìst

Gã́bug gbò nen ólò bugi togó kọọ̀ bée ea kọlà Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà níà béè ãa bõ̀ònaló fã̀. Náa kaló béè vó, nu ea ẹ sígá ló 2,700 gbáá ea kil nvée ã́, aẹ̀ dú gè baatẽ́ pá gbò gyóòlo áá ẹẹ kà kà Bàrìa belí pá a gbò ‘neǹ ditõ̀ò.’ (Àìzáíà 43:10-12) Be sĩ́ à kálá dú mm̀ gbáá 1931, e beè olòó kọ̀là gbò nvín nò Kpá Káí. Éé ní náa è kọ̀là Gbò Nen Ditõ̀ò Jìhóvà ẹ?

Beélè béeí tẹ́lẹ̀ bẹẹ Bàrì bàlà kẽ. Belí bé e nómá émì nu e ba beè tàb Kpá Káí lọl ló kọ́ naa, béè Bàrì ea kọlà Jìhóvà, dọ́ bàlà kẽ gã́bug tõ̀ò tóm mm̀ Kpá Káí. Mm̀ gã́bug tàb Kpá Káí, bà tú sò-bée ea dì belí dõò àbèè Bàrì nyaamá ló kà lèlà sĩ́ a bée. Sõo kà kà Bàrì beè tú kà lèlà sĩ́ a bée ea kọlà Jìhóvà tẹlẹ bàlà kẽ nè Mózìs tṍó ea kọọ̀: ‘níì ńdáà bée ea dì dọ̀ dè-dè e.’ (Ẹ́xọdọ̀s 3:15) Mm̀ na sĩ́deèí ẹlẹ tú a lóó sẹlẹ́ kele lọl ló gbò kyáá ńbàlì. È gáàvà boo ge zìgà béè bẹẹ Bàrì ea di káí.

Beélè béeí bagi tẽ́ bẹẹ tóm. Gbò e ba beè di deè kéléá. Dààà togó lọl ló neǹ lé lab dògò ea kọlà Ébẹ̀l, ba beè zogè kọ bà íèè zìgà mm̀ Jìhóvà. Mm̀ gã́bug gbò gbáá ea kil nvéeá, Núà, Ébràhàm, Sẹ́rà, Mózìs, Dévìd nè dõona gbò nen beè gbaá ló gbele pọ̀b “gã́bug gbò neǹ ditõ̀ò.” (Híbrù 11:4–12:1) Dì beli bé e ene enè nen gé láá elá nen ditõ̀ò nè nen e bè náa sí pọ́lọ́ gbẹá tọ bèèla naaá, bé e bẹẹ béèlàfùl gé náa kọọ̀ kà kà bel ea kil ló Bàrì á dọ bàlà kẽ naa ẽ́.

Beéle gé nó Jíízọ̀s. Kpá Káí kólíe “nen ea dú kà kà neǹ ditõ̀ò ea bọ́ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo.” (Kùùà Nu 3:14) Jíízọ̀s boo a lóó beè kọọ̀ m ‘beè naa kọ bàá nyimá lo béè Bàrì’ vaá à kilsĩ́ ge ‘elá neǹ ditõ̀ò nè kà kà bel’ ea kil ló Bàrì. (Jọ́ọ̀n 17:26; 18:37) Kà kà gbò e bà gé nyoone nvéè Kráìst é íè ge kọ̀là béè Jìhóvà váá naa kọọ̀ gbò nen á nyímáẹ ló. Níì nú e gbò nen ditõ̀ò Jìhóvà gé piìga boo gè naa ẽ́.

  • Éé ni ea náa gbò nvín nò Kpá Káí bà kọ̀là Gbò Nen Ditõ̀ò Jìhóvà ẹ??

  • Be gè dẽe ea tõò vàẹ ní e Jìhóvà ni íé má pá a gbò nen ditõ̀ò boo kunu kẽ́í ẽ́?

  • Mée ni ea dú kà pọ̀b kà neǹ síì Neǹ Ditõ̀ò nè Jìhóvà ẹ?