Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Bà Mée Ní Bà Gé Náa Bùlà Jìhóvà Deè Nieí É?

 7 NU GE NÒ

Bẹẹ Gbò Nònù Ólò Mèà Naa Vàẹ?

Bẹẹ Gbò Nònù Ólò Mèà Naa Vàẹ?

New Zealand

Japan

Uganda

Lithuania

Mm̀ nònù gbò e bà géè nyoone nvéè Kráìst tṍó ea kil nvéeá, aẹ̀ dú gè olòó ọlí sọ́l, tã̀àgã ló Bàrì, nè ge bugi Kpá Káí váá ló sọ́l boo​—tọ́ọ̀ kà nàànù e bè náa gbáá ló Kpá Káí náa beè di mm. (1 Kọ́rìnt 14:26) Íb gbò nuí ní eo é mon nagé bẹẹ gbò nònù ẽ.

Gbò dùùlá bá deè tṍ ã́ ólò aa mm̀ Kpá Káí váá à síá tóm. Mm̀ buù kà kùmà nvéè sè, buù kà bõ̀ònatõ̀ò ólò bõoná váá dã́ lòbèl ea dẹẹ̀a boo Kpá Káí mm̀ 30 mínìt, ea kil ló bé e Kpá Káí ló bel kilma ló bẹẹ tõ̀ò dùm nè tṍó e dìí naa. À ólò dú gè siè kpóó ló dénè nen kọ á ẹ̀b mm̀ a Kpá Káí tṍó e lòbèla gé kilsĩ́. Tṍó e nakà lòbèlá ni lóá lọ̀l, è ólò tú ene kà ávà noomá Nònù “Watchtower,” mm̀ nakà nònùí, bà ólò bĩiná bel váá bà ló bel tẹlẹ dẽè nú ea aa mm̀ The Watchtower ge nò. Nakà lòbèlí ólò nvèè bá nèi kọ é láá tú gbò tùle ea di mm̀ Kpá Káí siimá tóm mm̀ bẹẹ dùm. Tẽ̀ènè íb kpái ní e ólò no nágé mm̀ dénè bẹẹ bõ̀ònatṍò eaé el ló 115,000 beeá tení ló zivèkà bàlà booí é.

À ólò nvèè bá nèi kọ é sìm kilsĩ́ mm̀ bẹẹ kalì bá nòòmà nù. È ólò bõoná nágé boo ló èlà èèlè nyíè zẹ̀ẹ̀ sè vaá ié taà kpò nònù ea kọlà Bẹẹ Dùm Dìbelí Gbò E Bà Gé Nyoone Nvéè Kráìst nè Bẹẹ Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a, ea dẹẹ̀a boo gbò nú ea di mm̀ Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a. Ńtúá kà ea di ló nònùí dú ní ea kọlà Gyọ́-Gyọ́ Ló Nu Ea Di Mm̀ Moǹ Bel Bàrì, à ólò nvèè bá nèi kọ é nyimá ló gbò ketõ̀ò Kpá Káí e pá vígà ea di bõ̀ònatõ̀òá beè bugi aa be. Ní ea bẽene dú Tú O Lóó Gbá Ló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a, ea ólò bã̀à mm̀ nu gè zogè ea kọ́ sĩ́deè bé eé láá zọ̀ dõona gbò loá sọ́l boo Kpá Káí naa. Neǹ ea gé lele dee bá gbò e bà íe nu gè naa kọ béè à nveè bá nè gbò nvín tọọ̀ kpáá kọ bàá sìm kilsĩ́ mm̀ ba gè bugi nu nè kalì bá lóòmà bel. (1 Tímotì 4:13) Dee deè nvée, è ólò gbóó sẹlẹ ní ea kọlà Ge Tõó Dùm Dì Belí Gbò E Bà Gé Nyoone Nvéè Kráìst, níí ólò kọ́ bé eé láá tú gbò nòòkúu ea di mm̀ Kpá Káí siimá tóm mm̀ bẹẹ dum buu buù dee naa. À ólò dú loa sọ́l ea fáálá bĩ̀ìna bíb nè ààla ea bọọvẹ̀ gbàà bẹẹ dã̀ból ló nu ea di mm̀ Kpá Káí.

Tṍó eo síì bẹẹ gbò nònù, Òó íè ge ié lèèma ló íb kpãà nòòmà nù ea aa mm̀ Kpá Káí eo é dã́.​—Àízáíà 54:13.

  • Éé ní eo é ẹb dẽé sĩ́ gè dã́ gbẹá nònù Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà ẹ?

  • Mókà ea di gbàà bẹẹ gbò nònù mm̀ buù sè ní e aé léémá ni gè zẹ́ẹ́ sì e?