Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Bà Mée Ní Bà Gé Náa Bùlà Jìhóvà Deè Nieí É?

 23 NU GE NÒ

Bà Ólò Emí váá Tàb Bẹẹ Gbò Kpá Naa Vàẹ?

Bà Ólò Emí váá Tàb Bẹẹ Gbò Kpá Naa Vàẹ?

Ketõ̀ò Émì Kpá ea di U.S.A.

South Korea

Armenia

Burundi

Sri Lanka

Kọbé è láá vee “lé kpẹ̀aí” imá ló “dénè nen ea di bàlà boo, ea dú gbò e bà íe kele kele mèà, vaá aa kele kele gã, váá ló kele kele dém bel, váá dú kele kele kpá dó,” belí bé bẹẹ kpóó sim tùlà naa, è gbóó emí kpá mm̀ nú ea el ló 750 dém bel. (Kùùà Nu 14:6) È ólò naaà è láá sí nakà tóm ea dú kà nu ànà ànàí ẽ́? È ólò naa níí tení dú ló nvèè bá ea aa bá bõ̀ònaló gbò tóm émì nu ea di zivèkà bàlà booí nè gbò tàb bel ea ba beè tú lóó nè—dénè ọ̀vòò Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà.

Bà ólò tàb lọl ló ní ea di mm̀ dém bel bèkéè. Bõ̀ònaló Gbò Ge Tulè Tóm ní e bà ólò kudẽé ló tóm Gbò Émì Kpá ea di bẹẹ kpò kúm tọọ̀ tóm zivèkà bàlà booí é. Nakà tọọ̀ tómí ní ea gé noo tóm gbò émì kpá e bà gé sí tóm mm̀ bẹẹ kpò kúm tọọ̀ tóm nè gbò tọọ̀ tóm ea di buù kà bálásĩ́ ẽ́. Gè ié kele kele íb gbò sì tóm émì kpá a lọl tọ́ deè nèi kọ é láá emí kpá ea fáálá kele kele íb togó bel ea tọ́á ló gbò nen ea aa kele kele nàànù kunukẽ̀, naa ní ea é léémá gbò nen ea aa mm̀ kà gã́bug dó.

Bà ólò lẹ̀ẹ̀là kpá gè tàb má gbò tàb bel. Tṍó ea ni dú gè tení boo kpá e ba beè emí ã́ vaá ba tenmà kọ à dú lé, bà ólò gbóó lẹ̀ẹ̀là tenmá boo kòmpútà má gbò tàb bel beeá ló zivèkà bàlà booí, kọ bàá tàb, vaá ẹ̀b leevè, nè ge bugi tení boo. Bà ólò pììga boo gè sà “kà lèlà moǹ bel kà kàá” ea é tú kà lèlà kà ea di mm̀ moǹ bel Bèkéè e ba beè emá kpáá tẹlẹ bàlà kẽ mm̀ ba dém bel.—Ẹ̀klìzíástìs 12:10.

Kòmpútà ólò naa kọọ̀ tómá á gbálá. Kòmpútà náa gé láá nyaaá ló gbò nen e bà ólò emí kpá nè gbò tàb bel. Kọ̀láá bé ea dì naa, tómá ólò palàge gbalá tṍó e bà tú kòmpútà tú siimá, nè ge gbĩimá tẽ́ ló nu. Gbò Neǹ Ditõo Jìhóvà beè gbóó naa ene kà nu ge emá kpá nvee boo kòmpútà e bà kólíe Multilanguage Electronic Publishing System (MEPS) e bà é láá emá gã́bug dém bel, vá bà é láá tãamá nágé nu, nè nú ea é náa kọ bàá láá naa priǹt nu.

Éé ní ea náa è sí dénè kpóóí, nyòòmà kà bèè dém bel e gbálà ńkem̀ tõ̀ò gbò nen ní bà gé ló é? Boo beè kọọ̀ à dú bùlà Jìhóvà kọọ̀ “dénè nen á dùùà vaá nyimá ló kà kà bel.”—1 Tímotì 2:3, 4.

  • À ólò dú gè emí bẹẹ gbò kpá naa vàẹ?

  • Éé ní ea náa è ólò tàb bẹẹ gbò kpá nvee mm̀ kà gã́bug dém belé?