Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Sà Dém Bel Gokana

 5 NU GE NÒ

Éé Ní Eo É Mon Gbẹá Kiẽ́e E Ólò Tõo Nó Kpá Káí É?

Éé Ní Eo É Mon Gbẹá Kiẽ́e E Ólò Tõo Nó Kpá Káí É?

Argentina

Sierra Leone

Belgium

Malaysia

Gã́bug nen a kub gè gbaá ló gbò bõ̀ònaló fã̀, boo beè kọọ̀ bà náa íé ààla gbò bíb ea dì bíí mm̀ dùm àbèè nvèà nyíé gbàà. Sõò, éé ní ea náa kọọ̀ olo ó sí nònù gbò ea gé nyoone nvéè Kráìst, e Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà noo ẽ? Éé ní eo é gbĩ́ mon kiã́ ẽ́?

Olo é íe zààvà zẹ̀ẹ̀ gbò ea vulè ni vaá bùlà nú ea kil ní ló. Gbò ea géè nyoone nvéè Kráìst mm̀ túá gbò gbáá ea kil nvéeá beè nòòà vaá dú bõ̀ònatõ̀ò, ba beè sẹlẹ nònù, vaá nè fã̀ Bàrì, nó Kpá Káí, nè ge siè kpóó ló ene. (Híbrù 10:24, 25) Ge bõoná kĩ e vulè dì naaí beè naa kọọ̀ bàá nyimá kọ bà diè zẹ̀ẹ̀ kàà pá kóò​—e bà dú gbò vígà mm̀ Kráìst. (2 Tẹ̀sàlónaikà 1:3; 3 Jọ́ọ̀n 14) Níì bé e beele ólò naa nagé naa ẽ́, váá è monì tẽ̀ènè íb zààvà á nagé.

Bélè ea di ló gè nó bé eé láá tú gbò nòòkúù Kpá Káí siimá tóm naa. Belí bé ea dú kà kà naá mm̀ tṍó Kpá Káíá, gbò gbálà, gbò bia, nè gbò pa nvín beè olòó gbá bõooná. Gbò dò bá ea sim tùlà ólò tú Kpá Káí nvèèmà bá nèi kọ é nyimá bé eé láá tú gbò nòòkúù Kpá Káí siimá tóm mm̀ bẹẹ dùm buù deeí naa. (Ditolónomì 31:12; Nèhèmáíà 8:8) Kọ̀láá nen gé láá ló bel tẹlẹ dẽè íb loa sọ́l lá nè ge ọlí sọ́l, ea é náa kọ é láá kọ́ bẹẹ ból dẽé sĩ́.​—Híbrù 10:23.

Tã́áná dee bá eo é íe mm̀ ge siè kpóó ló o zìgà mm̀ Bàrì. Neǹ tóm Pọ́ọ̀l beè kọ́ nè enè kà zẹ̀ẹ̀ gbò bõ̀ònatõ̀ò ea beè di tṍóá kọọ̀: “À palàge tànim gè dù gé kãái. . . kọbé à agẹlẹ́i ló, be m̀ dìí ló, mè bé e boolo dẹlẹ̀ì nyíé boo Kráìst naa é agẹlẹ ló nda, vaá bé e nda delẹ̀ẹ nyíé boo naa é agẹlẹ nagé ló boolo.” (Róm̀ 1:11, 12) Gbẹá bẹẹ gbọ̀ nònù, ge olòó mòn pá bẹẹ gbò vígà mm̀ Kráìst ólò siè kpóó ló bẹẹ zìgà nè béèlàfùl ge tõó dùm di belí gbò ea gé nyoone nvéè Kráìst.

Éé náa nóo zọọ̀ m sĩ́ bẹẹ nọ̀nù sè ea gé dúà la, bé ò tú o dẽe mòmà gbò nuí ẽ́? Èé palàge zààvà ní ló. Née ólò tú​—kpègè ló tọ́ọ̀kà bẹẹ nònù.

  • Mó bá ní e ólò sẹ̀ẹ̀mà bẹẹ gbò nònù ẽ?

  • Mó sĩ́ deè ní eé láá ié bélè ló gè olòó sĩ́ nònù gbò níí Kráìstí é?