Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Bà Mée Ní Bà Gé Náa Bùlà Jìhóvà Deè Nieí É?

 13 NU GE NÒ

Éé Ní Ea Dú Gyà Deè Sĩ́ Tóm Kọ̀ Kpẹ̀a Ẹ́?

Éé Ní Ea Dú Gyà Deè Sĩ́ Tóm Kọ̀ Kpẹ̀a Ẹ́?

Canada

Aa tọ dọ tọ

Nò Kpá Káí

Nó nu boo o lóó

Moǹ bel ea kọlà “gyàsĩ́ tóm” ólò bọ̀ọ̀gẹ̀ loá bel kilmaló gbò e ba beè gyàsĩ́ baa ãa ketõ̀ò tóm, nè ge kùùlà èèlè nè dõona gbò kọ bàá tení boo. Jíízọ̀s beè dìgà belí neǹ gyà deè sĩ́ tóm, tṍó ea dú gè lẹ̀ẹ̀laẹ tẹlẹ boo kunukẽ̀í kọ á sí tóm ea é ne di dùm gbò nen vaá à kuulà èèlè ea é man dùùà nè gbò nen. (Máátìù 20:28) Nieí, pá a gbò nyòòne nvée nó ẽ mm̀ ge tú gã́bug tṍó ea váli vá ló naamá kọọ̀ gbò nen á ‘nyoone nvéè’ Jíízọ̀. (Máátìù 28:19, 20) Sìgà ọ̀và a láá dõ̀ònà dìtõ̀ò ló ní e kólìe sìtóm gyà deè sĩ́ tóm kọ̀ kpẹ̀a.

Neǹ gyà deè sĩ́ tóm kọ̀ kpẹ̀a níà nen ea tú dénè a tṍó kọọmá kpẹ̀a Bàrì. Dénè Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà ólò kọ́ lé ẹẹ kpẹ̀a ea kil ló Bàrì. Náa kaló béè vó, sìgà ọ̀và a noo ba dùm naa ní e bà láá sí tóm dìgà belí gbò gyà deè sĩ́ tom kọ̀ kpẹ̀a dénè tṍó, e bà ólò tú 70 ávà kọọmá kpẹ̀a mm̀ enè ẽ́. Ge láá naa vóí, bà ólò gbóó lọ̀l nu boo gã́bug tṍó e bà ólò siimá tóm kpègè. Bà ólò sà nàgé dõona gbò kọ bàá sinágé tóm dì belí gbò gyà sĩ́ tóm kọ̀ kpẹ̀a ea dì kele. Na gbò kọ̀ kpẹ̀aí ólò sí tóm kiẽ́e e bíì gbò kọ̀ kpẹ̀a bọọgẹ̀ dì, bà ólò tú 130 ávà àbèè à elvó kọọmá kpẹ̀a buù ẽ́. Gbò gyà deè sĩ́ tóm kọ̀ kpẹ̀a ólò tõó mm̀ dùm ea vàlí bá, bà dẹlẹ nyíé boo kọọ̀ Jìhóvà é neè va dénè na gbò nu ea dì bíi mm̀ dùm ma. (Máátìù 6:31-33; 1 Tímotì 6:6-8) Gbò e bà náa é láá bã boo víl gyà deè sĩ́ tóm kọ̀ kpẹ̀a dénè tṍó ólò láá sí níí ea kọlà gyà deè sĩ́ tóm kélè dẽè tṍó e tṍó e bà íe nèà deè ge naa má. Níí dú gè tẹlẹ gbàà ló ba sì tóm mm̀ nu ea dú 30 àbèè 50 ávà mm̀ ẽ́.

Vulè e nen íe ló Bàrì nè ló gbò nen ní ea ólò naa kọọ̀ nen á sí tóm gyà deè sĩ́ tóm ẽ́. Dìgà belí Jíízọ̀s, beele monì bii-bíi ea di ló gbò nen ge kọ̀ bàá nyimá ló Bàrì deè nieí nè a tóm̀ bùlà. (Máàk 6:34) Sõò beele íè nyìmànù eé láá nvèèmà bá nè va kátogóí, vaá è náa kọ ba ból dẽesĩ́ nyòòmà dì deèsĩ́ á àgaló. Vulè e bà íe ló ba neǹ kè gyṍó ní ea ólò tã́gibá neǹ gyà deè sĩ́ tóm kọ̀ kpẹ̀a kọ á tú a tṍó nè a kpóó nvèèmà bá nè va kọ bàá dã́ lé kpẹ̀a ea aa bá Bàrì e. (Máátìù 22:39; 1 Tẹ̀sàlónaikà 2:8) Boo beè vóí, neǹ gyà deè sĩ́ tóm kọ̀ kpẹ̀aí ólò gbóó ié zìgà ea agaló, à òló tõo bã kpàn Bàrì, nyíé ẽ ólò palàge ẹẹ.​—Tóm 20:35.

  • Olo é láá baatẽ́ neǹ gyà deè sĩ́ tóm kọ̀ kpẹ̀a naa vàẹ?

  • Éé ni ea ólò naa kọọ̀ sìgà gbò á sí tóm gyà deè sĩ́ tóm kọ̀ kpẹ̀a dénè tṍó ẽ́?