Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Bà Mée Ní Bà Gé Náa Bùlà Jìhóvà Deè Nieí É?

 19 NU GE NÒ

Mée Ní Ea Dú Ẹẹ Gyóòlo Ea Nyímá Nu Vaá Bọ́ló Dẹ̀lẹ̀ Nyíé Boo É?

Mée Ní Ea Dú Ẹẹ Gyóòlo Ea Nyímá Nu Vaá Bọ́ló Dẹ̀lẹ̀ Nyíé Boo É?

Dénè bẹ̀ì ólò gbá ié bélè lọl ló moǹ bel Bàrì

Pọ́ì ńkem̀ dee be sĩ́ì Jíízọ̀s à kálá ù, à íe loa sọ́l ea beè di zẹ̀ẹ̀ Jíízọ̀s nè ténì nen zẹ̀ẹ̀ pá a gbò nyòòne nvée ea dú​—Pítà, Jém̀z, Jọ́ọ̀n nè Ándrù. Boo tṍó e Jíízọ̀s beè dì ea géè kọ kọ́ nèva gbò kpíi ea é zógè kọ a ínàèí zẹ̀ẹ̀ mm̀ dee deè nvéè tṍó, ẹlẹ beè bĩiná va bíb ea palàge dì bíi kọọ̀: “Mée ní ea dú neǹ tóm ea nyímá nu vaá bọ́ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo naa kọọ̀ a tẹ̀ tọ beè túe sẹlẹ́ togó pá a gbò tóm kọ á olòó nèva gyã́á boo tṍó ẽ́?” (Máátìù 24:3, 45; Máàk 13:3, 4) Jíízọ̀s géè naa kọọ̀ pá a gbò nyòòne nvée á àgala boo kọọ̀ ẹlẹ dì belí ba “tẹ̀ tọ,” àé íèè bá ló gbò e bàé ólòó kpoogè dee ló moǹ bel Bàrì neè pá ńlẹ́ẹ̀ gbò nyòòne nvée mm̀ dee deè nvéè tṍó. Mée ní ea é dúé ẹẹ gyóòloí é?

Níà ńkem̀ gã́bug gbò nen e bà gé nyoone nvéè Kráìst e Bàrì beè tú a nyómá káí tõomá va nóo ból. Ẹẹ “gyóòloí” dṹùnà Gbò Tùlè Tóm Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà. À ólò noòmà moǹ bel Bàrì gbò e gé gbá nè fã̀ Jìhóvà boo tṍó. Beele ólò dẹ̀ẹ̀a boo nakà gyóòlo ea bọ́ló dẹ̀lẹ̀ nyíé booí kọ á “nèi gyã́á boo tṍó ea bọ́ló.”​—Lúùk 12:42.

À ólò ẹ̀b nú ea kil ló gbò níí Bàrì. (1 Tímotì 3:15) Jíízọ̀s beè tú kà nyèè tóm ge ẹ̀b nú ea kil ló bõ̀ònatõ̀ò Jìhóvà ea di boo kunukẽ̀í nè nakà gyóòloí ea dú gè ẹ̀b nú ea kil ló pá ńlẹ́ẹ̀ ìè nù ea di boo kunukẽ̀í, nè ge tulè bé e sìtóm kọ̀ kpẹ̀a é kọ́á naa, nè ge noòmài nu tení dú ló bẹẹ gbò bõ̀ònatõ̀ò. Na sĩ́deèí gé néi nú ea biíi tṍó e íè bíi ló, “ẹẹ gyóòlo ea nyímá nu vaá bọ́ló dẹ̀lè nyíé booí” dì ea gé nóòmài moǹ bel Bàrì tení dú ló gbò kpo kpoò kpá e ólò siimá ól tóm kọ̀ kpẹ̀a, bii nágé ló gbò nu e ólò dã́ gbẹá bẹẹ gbò nònù nè pọ̀b pọ̀b kà bõ̀ònatõ̀ò.

Ẹẹ gyóòloí ólò bọ́ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo nyòòmà gbò kà kà bel ea di mm̀ Kpá Káí, nè a lẹ̀ẹ̀là ge kọ é vee lé kpẹ̀a ea kil ló moǹ bel Bàrì. Vaá à palàge nyimá nu nyòòmà sĩ́deè bé ea gé tú ọ̀ẹ̀ dẽe sẹ̀ẹ̀mà gbò nu e Kráìst gé náá boo kunukẽ̀í. (Tóm 10:42) Jìhóvà dì ea gé tã́ànè dee bá gbò a tóm, tení dú ló gè naa kọọ̀ gbele tõ̀ò gbò á dú pá a gbò neǹ ditõ̀ò, nè ge nvèè bá nè ẹẹ gyóòlo ea bọ́ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo vaá à nyimá nuí kọ bàá láá noòmai gbò moǹ bel Bàrì boo tṍó.​—Àìzáíà 60:22; 65:13.

  • Mée ní e Jíízọ̀s beè íbá ló kọ á olòó tú gbò moǹ bel Bàrì noòmà pá ńlẹ́ẹ̀ gbò nyòòne nvée ẽ́?

  • Mó gbò sĩ́deè ní e gyóòloí bọ́ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo vaá nyimá nu ẽ́?