Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Bà Mée Ní Bà Gé Náa Bùlà Jìhóvà Deè Nieí É?

 6 NU GE NÒ

Mósĩ́ Deè Ní E Gè Zọ̀ Pá Bẹẹ Gbò Vígà Mm̀ Kráìst Naa á Nu Gé Dọ Bélè Nèi Ẽ́?

Mósĩ́ Deè Ní E Gè Zọ̀ Pá Bẹẹ Gbò Vígà Mm̀ Kráìst Naa á Nu Gé Dọ Bélè Nèi Ẽ́?

Madagascar

Norway

Lebanon

Italy

Kọ̀bèè à dọ gè kyã̀àmà tọ tení pọ́ló èèlè e sĩ́ dee náa dú lé, è ólò mòn kọ née lọẹ̀ nònù. Náa ka ló béè íb tũ̀gã́ ló nè bé e tóm e síì deá beè mèà naa, éé ní ea náa Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóva ólò pììgà naa vó ge zọ̀ pá ba gbò vígà dia nònù ẽ?

À ólò dọ̀ bélè nèi. Tṍó ea ló bel ea kil ló gbò e gbáà dìa mm̀ bõ̀ònatõ̀ò, Pọ́ọ̀l beè emí kọọ̀ “ge ẹ̀b nu ea kil ló ene nè ene.” (Híbrù 10:24) Níí tõó dọ̀ ge ‘tú ọ̀ẹ̀ dẽe bùgmà togó boo,’ váá palàge nyimá ló ene nè ene. Boo beè vó moǹ bel neǹ tóm Pọ́ọ̀lí sièi kpóó ló kọ nú ea nááá ló dõona nèn á tọá nágé ló beele. Tṍó e nyímà nàgé ló pá dõona kà tọ e bà ólò nyoone nagé nvéè Kráìst, è gbóò mòn kọọ̀ sìgà ọ̀và a láá bé èlbá sìgà gbò nu ànà-ànà e beele dì nàgé bá, vaá bàé láá nvèè nàgé bá nè beele kọ é láá be nágé èlbá.

À ólò naa kọọ̀ bẹẹ bã̀à kóò á agabá. Gbẹá bẹẹ gbò nònù née ólò dõogẽ bõona bélí pọ́ì gbò e nyínà ló, tãa beè vó, è ólò bõoná dì belí kà gbò díì díí lá kóò. Boo dõona kà gbò dìtõ̀ò, è ólò gbá tõ̀òa ketõ̀ò bõ̀ séi boo kúu ea bọ́ló. Mó kà bélè ní e ólò ié tṍó e bṍònà mm̀ na sĩ́ deèí é? È ólò kpáá nó gè nvèè ka ló ene nè ene váá níí ólò gbóó naa kọ é kpáá palàge vùlà. Tṍó e pá bẹẹ gbò vígàí dọ́ kèbá tã̀àgã̀, è ólò gbóó di kpènà ló gè nvèè bá nè va boo beè kọọ̀ bẹẹ vulè e ièí palàge agabá. (Próvẹẹ̀b 17:17) Tení dú ló ge zọ̀ dénè nen ea di mm̀ bẹẹ bõ̀ònatõ̀ò naaá nu, è zógè kọọ̀ “è túù tẽ̀ènè íb báá ẹ̀bmà nú ea kil ló ene nè ene.”​—1 Kọ́rìnt 12:25, 26.

È síè ni kpóó ló kọ ó sà gbò e bà gé náa bùlà Bàrì naamá pá o gbò kóò. Òó láá gbĩ́ íb gbò kóòí mon zẹ̀ẹ̀ Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà. Sóo sóo, ógá zìgà kọọ̀ tọ́ọ̀ nu á kpeg ni lọl ló gè olòó zọ̀i sí nònù.

  • Éé ní ea náa bẹẹ gè olòó gbá sí nònù à dọ̀ bélè nèi ẽ́?

  • Mó tṍó ní ea é léémá ni gè dààà togó gè dú bẹẹ nònù kọ bé ò nyímái ló é?