Estonia

Zimbabwe

Mongolia

Puerto Rico

Béè Bàrì ea di káí ólò kola ló kọ̀láá kà Kíndòm Họ́ọ̀l Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà. Boo béè vó, Beele gbóò tomí bùlà kọọ̀ ge zọ̀ va sí tóm ló tọá kọ á di õ̀òa ló, vaá leé dẽè nen, nè ge sí tóm ló gbò kiẽ́e ea beè kyọ̀à kọ á di boo kúu dú ene kà nèà deè vaá dú kà pọ̀bkà gá ea di ló bẹẹ gè sí tóm nè Bàrì. Dénè nen gé láá naa.

Tú o lóó nè tṍó e nònù ni zaalà ge õ̀ònà ló kẽ. Tṍó e nònù ni zaalà buù dee, pá vígà pá gbálà nè pá bia ólò gbá õ̀ònà ló Kíndòm Họ́ọ̀l kọ á di õ̀òã mm̀ ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ nyíe. Enè tóm ló buù sè, kà lé bá ge õ̀ònà ló kẽ ólò naaá. Neǹ kànen àbèè neǹ nvèè bá sìtóm ní ea ólò tulè tómá kilma sĩ́é, à ólò nyoone kpá e nòònù tóm ge sì di dẽe. Dẹ̀ẹ̀a boo íb bíi ea di kẽ, ene enè nen ólò tú a lóó nè ge kpalí kẽ, ge tú múú logmá kètọ, àbèè ge tú ńzì kpálmá kètọ, ge sìng dúu lọl ló nu, ge lele sĩ́ gbò kpòtè, ge logí nè ge tú nu ea é fẹ́ kàkám tú logmá tọ bìlà múú, ge logí deè nvíǹdò nè ẹ̀àsĩ́, ge èèlà kpákẽ, àbèè ge kpalí kèdẹi nè ge ẹ̀b nú ea kil ló boo beá. Kọ̀láá bé ea kil kẽ naa enè tóm ló gbáá, à ólò ié dee e bàé noo ge sí kà agẹbá tóm. Tení dú ló ge tú bẹẹ gbò nvín siimá gbò tómí, è gé nóòmà va kọ bàá fã̀dẽè bẹẹ ketõ̀ò fã̀.​—Ẹ̀klìzíástìs 5:1.

Tú o Lóó nè ge sí gbò tóm ea dì bíi. Kọ̀láá gbááí, à ólò dú gè ẹ̀b dénè ketõ̀ò ea di ló bẹẹ Kíndòm Họ́ọ̀l, bé ea m nè a kèdẹi meà naa. Nakà ge sí tóm ló Họ́ọ̀l kọ á di boo kà lébáí, gé nveè bá nèi kọ é gá dõgẽ kpẽ́ gbò kpègè e bè ágé bíi. (2 Krónikòl 24:13; 34:10) Kíndòm Họ́ọ̀l e bà palàge õ̀ònà vaá bà ólòó sí tóm ló leevè dú kà lé ketõ̀ò ge olòó tõo nè fã̀ bẹẹ Bàrì. Tení dú ló ge zọ̀va sí na gbò tómí, è gé zógè tẹlẹ bàlà kẽ kọ è vulè Jìhóvà nè bẹẹ ketõ̀ò ge tõo nè fã̀. (Psalm 122:1) Níí ólò naa kọọ̀ gbò nen e bà di mm̀ bẹẹ bon á ló lé bel kìlmàí ló.—2 Kọ́rìnt 6:3.

  • Éé nía náa vá à beele née gé gbẹ́mà nvéè bẹẹ ketõ̀ò ge tõo nè fã̀ ẽ?

  • Mókà gbò nòònù ní ea ni dú gè noo ge naa kọọ̀ bẹẹ Kíndòm Họ́ọ̀l á di õ̀òa ẽ́?