Dominican Republic

Japan

Haiti

Tṍó e bùló kyọ̀à sĩ́ nu nááá, Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà ólò gbalẹ̀ boo noo gè nvèè bá nè pá ba gbò vígà e nu kyọa lóá. Íb nakà sìà kpóó lóí, zógè bé e bẹẹ vulè e íè kilma ló ene nè ene dú kà kà naa. (Jọ́ọ̀n 13:34, 35; 1 Jọ́ọ̀n 3:17, 18) Mósĩ́ deè ní e ólò nvèèmà báẹ́?

È ólò lọ̀là kpègè. Tṍó e kà agẹbá kíi beè dọ mm̀ Jùdíà, gbò e bà ólò nyoone nvéè Kráìst e ba beè di Ántiọ̀k beè lẹ̀ẹ̀là kpègè má pá ba gbò vígà mm̀ Kráìst ea di Jùdíà. (Tóm 11:27-30) Tẽ̀ènè áá báá, tṍó e dã́à kọọ̀ pá bẹẹ gbò vígà ea di sìgà bálásĩ́ mm̀ bàlà booí di kèbá tàvàlà dìtõ̀ò, è ólò lẹ̀ẹ̀là lọ̀là lọ̀là máva mm̀ ge nvèè bá nè va tenmá bá bẹẹ gbò bõ̀ònatõ̀ò ea dìí kuló.​—2 Kọ́rìnt 8:13-15.

È ólò nè va nvèè bá ea bọ́ló. Gbò kànen ea di kiẽ́e tã̀àgã̀ nááá ólò gbĩ́ buu buù nen ea ólò sí bõ̀ònatõ̀òa vaá mòn kọọ̀ kọ̀láá nen dì vaá dùùà. Gbò e bà gé ẹb nu ea kuu dõ̀ònùa ólò kpoogè dee ló gyã́á e bàé né va, lé múú gè õ̀, kọ̀là ló, tọ gè tõó m, nè biè ge õ̀. Gã̀bug Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà e bà íe bá tóm ea dì bíi ólò tú ba lóó nè lọa mm̀ ba bùlà e bà náa gé kpẽ́ kpègè nè va, vaá sí tóm ge nvèè bá nè va àbèè ge kpáá sí tóm ló gbò be nè gbò Kíndòm Họ́ọ̀l ea beè kyọ̀agi sĩ́. Gbaa ló e beéle gé dé kpéè ló dì belí bõ̀ònaló, nè gbò nú e ni íe lọl ló gè gbá siá tóm, a nveè bá nèi kọ é láá tú gbala gbala kpoomá dee ló gbò nú ea dú bíi tṍó e bii bíi bã́ kẽ. Náa kal ló béè kọọ̀ è ólò nè nu taalẹ bá nè “gbò e gé gbá dẹlẹ nyíé boo Kráìst,” è ólò nvèè nàgé bá nè dõona gbò tṍó ea válí, kọ̀láá íb bõ̀ònatõ̀ò e bà ólò sì.​—Gàlésìa 6:10.

È ólò nè va nvèè nyíé gbàà ea aa mm̀ Kpá Káí nè nvèè ba ea é tọ́á ló nen. Gbò e bùló kyọ̀à sĩ́ dọ́ vá boo ólò palàge ié bíi ló nvèè nyíé gbàà. Mm̀ íb gbò tṍóá, è ólò ié kói lọl bá Jìhóvà, ea dú “Bàrì ea ólò nvèè bá nèi.” (2 Kọ́rìnt 1:3, 4) È ólò tú ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ nyíe kọọmá gbò zìgà nù ea di mm̀ Kpá Káí nè gbò e ba di kèbá tã̀àgã̀, vaá naa kọ bàá nyimá kọọ̀ pọ́ì ńkem̀ tṍó Boǹ Méné Bàrì é nveè kùbma ló dénè tã̀àgã̀ ea man nyaa ló nu nè mòn tã̀àgã̀.​—Kùùà Nù 21:4.

  • Éé náa kọọ̀ Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà á láá vàlẹ̀ bá nvèè bá tṍó e bùló kyọ̀à sí nááá ẽ́?

  • Mó kà gbò bel nvèè nyíé gbàà ea aa mm̀ Kpá Káí ní eé láá kọ́ nè gbò ea ful zelí báẹ?