Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Bà Mée Ní Bà Gé Náa Bùlà Jìhóvà Deè Nieí É?

 20 NU GE NÒ

Mósĩ́ Deè Ní E Gbò Ea Gé Túlè Tóm Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà Ólò Sí Ba Tóm Deè Nieí É?

Mósĩ́ Deè Ní E Gbò Ea Gé Túlè Tóm Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà Ólò Sí Ba Tóm Deè Nieí É?

Gbò e bà géè tulè tóm gbò nyòòne nvéè Kráìst mm̀ túá gbò gbááá

Ge bugi kpá lẹ̀ẹ̀la tóm ea aa bá gbò ea gé tulè tóm gbò nyòòne nvéè Kráìst

Mm̀ túá tóm gbò gbáá á, gbálà ńkem̀ gã́bug gbò nen, naa mà “gbò tóm nè gbò kànen ea di mm̀ Jerusalem,” beè olòó sítóm dì gà belí gbò e bà gé túlè tóm mm̀ ge tú béèlàfùl boo gbò bel ea bọọgẹ̀ di bíi boo béè zivèkà bõ̀ònatõ̀ò gbò ea gé nyoone nvéè Kráìst ea è dú gè tẹlẹ nóó ból. (Tóm 15:2) Tení aa lò ge sọ̀tọ́ deè kọ nyómá káí Bàrì á tulèè va tṍó e bà ni gbá loá sọ́l boo nu e Kpá Káí kọ́, bà ólò gbóó láá gbá nè enekà béèlàfùl. (Tóm 15:25) Íb nakà nòò kúuá ní e bà ólò nyoone nagé deè nieí é.

Bàrì ólò túva siimá tóm ge mm mè a bùlà. Gbò vígà pá gbálà eaè dú gè tẹlẹ va nóó ból e bà ólò sítóm dìgà belí Gbò Eaé Túlè Tóm Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà í ólò palàge ié nyìmà ea kil ló ge láá nè béèlàfùl ea kuu sĩ́ deè bè e bẹẹ tóm bọ́ ló kọ á siá naa, nè ge láá nè gbò ààla ea kil ló gbò bel ea kuu bẹẹ fã̀. Bà ólò nyòònà ene tóm mm̀ enè sè ge bugi togó boo bíi ea kuu bõ̀ònaló pá vígà beeá tení ló zivèkà bàlà booí. Dì belí bé ea, beè dì naá mm̀ túá tóm gbò gbáá á, gbò dùùlà bá deètṍ ea aa mm̀ Kpá Káí beè olòó dù ge nè tenmá dẽè kpá lẹ̀ẹ̀la tóm àbèè tení dú ló gbò kùdẽéló e bà ólò aa na sĩ́á kil na sĩ́á nè dõòna gbò nágé. Níí ólò gbóó naa kọ gbò níí Bàrì á bugi togó vaa lab láb mm̀ tẽ̀ènè íb sí deè. (Tóm 16:4, 5) Gbò Eaé Túlè Tóm Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà ólò kùdẽéló bé e bàẹ kpoogè dee ló dùùlà bá deè tṍ ea aa bá Bàrì ea tõo dìgà belí gyááá, gé síè kpóó ló gbò nen kọ bàá tú gè sítóm kọ̀ kpẹa sẹlẹ́ túá dọ̀ mm̀ ba dùm nè ge kùdẽe ló bé eaé dú gè íbá ló pá vígà pá gbála nvee mm̀ dọ̀ tóm ea di bíi naa.

Bà ólò tõó kè bá tùle nyómá káì Bàrì. Gbò Eaé Túlè Tóm Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà ólò ẹ̀b bá Nen Ea Lelàé Ló Gè Bẹ̀l Mm̀ Zivèkà Bàlà Booí, ea dú Jìhóvà, nè nen ea di togó bõ̀ònatõ̀ò ea dú Jíízọ̀s kọ á lelèè va deè bá. (1 Kọ́rìnt 11:3; Ẹ́fẹ́zọ̀s 5:23) Tọ́ọ̀ ọ̀và náa ólò ẹ̀b ba lóó kọ bà dúè gbò nen togó boo pá gbò níí Bàrì. Baala nè dénè na gbò e bàé nyoone nvéè Kráìst e baẹ̀ tẹle va nóó ból lá, “baala ní e bà ólò bììa nvéè nvín naanà bólá kọ̀láà kiẽ́e ea má sĩ́ ẽ́.” (Kùùà Nu 14:4) Gbò Eaé Túlè Tóm Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà ólò palàge ié lèèma tṍó ee tãàgã ló Bàrì ma va, nè boo beè tóm e bà gé sí.

  • Bà mée ní e bà géè Tulè Tóm gbò níí Kráìst mm̀ túá tóm gbò gbááá ẹ́?

  • Mósĩ́ deè ní e Gbò Eaé Túlè Tóm Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà deè nieí ólò gbĩ́ tùle ea aa bá Bàrì e?