Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Bà Mée Ní Bà Gé Náa Bùlà Jìhóvà Deè Nieí É?

 16 NU GE NÒ

Mó kà Gbò Tóm Ní E Gbò Nvèè Bá Sìtóm Ólò Sì E?

Mó kà Gbò Tóm Ní E Gbò Nvèè Bá Sìtóm Ólò Sì E?

Myanmar

Kpò nònù

Gbò e bà ólò gbá sí tóm kọ̀ kpẹ̀a enè kpò ketõ̀ò

Nòònù ge sí tóm ló Kíndòm Họ́ọ̀l

Kpá Káí bagitẽ̀ bàà kà kele íb gbò gbálà e bà gé nyoone nvéè Kráìst e bà gé ẹb nú ea kil ló bõ̀ònatõ̀ò—“gbò kànen nè gbò nvèè bá sìtóm.” (Fílipaì 1:1) À íe gã́bug íb gbò vígà pá gbálàí, gbò kànen nè gbò nvèè bà sìtóm e bà gé sí tóm mm̀ buu buù kà bõ̀ònatõ̀òí. Mókà gbò tóm ea dọ bélè nèi ni e gbò nvèè bá sìtóm ólò sìe?

Bà ólò nvèè bá nè gbò kànen. Gbò gyóòlo nvèè bá sìtóm ólò dú gbò e bà tú ge fã̀ Bàrì kolmá nu, bá dú nágé gbò eo é láá dẹlẹ nyíé boo, vaá bà ólò láá tú ba bug sààmà nu ea dú lé, sìgà ọ̀và dú gbò nvín ãa, sìgà ọ̀và à dú kànen mm̀ dee. Bà ólò ẹ̀b nú ea kuu dõona kà gbò tóm ea dì bíi gè sí mm̀ bõ̀ònatõ̀ò. Níí ólò naa kọ gbò kànen á láá kììlà sĩ́ kpee gè noomà nu nè ge siè kpóó ló gbò e lóó beè ọọ́ mm̀ bõ̀ònatõ̀ò.

Bà ólò sí gbò tóm ea dọ bélè. À ólò dú gè íbá ló sìgà gbò nvèè bá sì tóm kọ bàá sítóm gé bugi nen nè ge tú lé bá tuumá gbò e bà dú nònù. Sìgà ọ̀và ólò ẹ̀b nú ea kuu bẹẹ nuù lóòmà bel nè bẹẹ nuù kpáà mà sọ́l, sìgà ọ̀và ólò ẹb nú ea kuu gè nè kpá, nè ge ẹ̀b nú ea kil ló kpègè bõ̀ònatõ̀ò, nè ge dõo ke tõ̀ò ge kọ́ kpẹ̀a nè gbò nen ea di mm̀ bõ̀ònatõ̀ò. Bà ólò nvèè bá õ̀ònà ló Kíndòm Họ́ọ̀l. Gbò kànen ólò láá kọ bàá nvèè bá nè gbò e ba ni ána. Kọ̀láá íb tóm ea dú gè nè gbò nvèè bá sìtóm kọ bàá sì, ba gè sí lọa mm̀ ba nyíe ólò naa kọọ̀ kọ̀láá nen á fã̀ va dẽe.​—1 Tímotì 3:13.

Bà ólò zogè lé nu dòòmà bá dì belí gbò ea gé nyoone nvéè Kráìst. Kpãà nen Kráìst ní e bà ólò sààmà gbò nvèè bá sìtóm ẽ́. Tṍó e bà ne lòbèl gbẹá nònù, bà ólò siè kpóó ló bẹẹ zìgà. Bà ólò siè kpóó ló bẹẹ tàn, tṍó e bà gyaàma sĩ́ sìtóm kọ̀ kpẹa. Boo béè ba gè zọ̀ gbò kànen gbaaá ló, à ólò naa kọ zààvà nè gbaa ló á di mm̀ bõ̀ònatõ̀ò. (Ẹ́fẹsọ̀s 4:16) Tṍó e tṍó ni téní, bà ólò gbóó láá sìm tùlà ge dú gbò kànen.

  • Mó íb gbò nen ní ea dú gbò nvèè bá sìtóm é?

  • Mósĩ́ deè ní e gbò nvèè bá sìtóm ólò nvèè bá kọ bõ̀ònatõ̀ò á kyãa boo kúu é?