Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Bà Mée Ní Bà Gé Náa Bùlà Jìhóvà Deè Nieí É?

 1 NU GE NÒ

Mó Íb Gbò Nen Ní E Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà Dú É?

Mó Íb Gbò Nen Ní E Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà Dú É?

Denmark

Taiwan

Venezuela

India

Kuù Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà ní e olo nyímà lóé? Sìgà bẹ̀ì gé láá dú pá o neǹ kègyṍó gbò eo ólò gbai siai tóm, àbèè ò gbái diaí tọọ̀ kpá, àbèè kọọ̀ e beè zọ̀ ni lóá sọ́l boo Kpá Káí. Mée ní e aa deè dùe, váà éé náa è ólò kọ́ nú e beele zigà ló nè dõòna gbò e?

Bee leè pọ́ì gbò nen belí nágé dõona gbò. Beele aà kele kele kpò kunukẽ̀ nè kpá dó bàlà boo, sìgà bèì beè zẹ́ẹ́ olòó sí kele kele íb bõ̀òna ló fã̀ boo tṍó e sìgà nen ná beè olòó ziga ló bàrì. Be sĩ́ e kálá dú Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà, dénè bẹ̀ì beè olòó tu gá tṍó nè ọ̀ẹ̀ dẽe ẹ̀bmà gbò nòòmà nù ea di mm̀ Kpá Káí. (Tóm 17:11) E beè ziga ló nú e nóò vaa buù nen à beeláfùl boo a lóó ge nè fã̀ Jìhóvà ea dú Bàrì.

Ge nó Kpá Káí dọ bélè nè beele. Belí bé e dõona gbò dìnàgé naaá, beele ólò mòn nàgé tã̀àgã̀ vaá è íe nagé lọ̀ nù sõò tṍó e piigà ge tú nòòmà nù Kpà Káí nvee mm̀ bẹẹ lab dògò buù dee, è monì bé e bẹẹ kpãà tõ̀ò dùm ni dọ́ ló naa. (Psalm 128:1, 2) Níà ene kà nú ea náa è kọ gbò lélé nu e beele nóò lọl mm̀ Kpá Káí nè dõona gbò e.

È ólò tõó boo gbò Kpãá e Bàrì gbĩ́. Dìbelí bé e Kpá Káí nóòmà naa, na gbò kpãai, ólò domà lé bá tõò dùm nè ge nè fã̀ dẽè dõona gbò biíló gbò kpãa ea dì belí bọ́ọ̀ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo né tóè sàn. Gbò nòòkuu ea di mm̀ Kpá Káí ólò naa kọọ̀ nen á ié válá ló nè ge dọ̀ bélè nè kiẽ́e e aa, nè ge siè kpóó ló gbaa ló pá tọ nè õoa láb. Ge zìgà kọọ̀ “Bàrì náa ólò sà sĩ́ fìnì dìmà béle,” beele dṹùnà ene kà bõ̀ònaló pá vígà mm̀ Kráìst e bà dì beeá lo zivèka bàlà booí, e dó e aà nè pìgà bẹ̀l náa gé láá poói. Náa kaló beè kọọ̀ buù bẹ̀ì pọ́ì gbò nen, e gbáà dú ene kà kele íb gbò nen.—Tóm 4:13; 10:34, 35.

  • Éé ní e Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà nè pọ́ì gbò nen gbá ié é?

  • Mókà gbò kpãa ẽ́ ní e Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà ni ié lọl ló gè nó Kpá Káí é?