Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Bà Mée Ní Bà Gé Náa Bùlà Jìhóvà Deè Nieí É?

 17 NU GE NÒ

Mósĩ́ Deè Ní E Gbò Kùdẽe Ló Sẹ́kiùt Ólò Nvèè Bá Nèi Ẽ́?

Mósĩ́ Deè Ní E Gbò Kùdẽe Ló Sẹ́kiùt Ólò Nvèè Bá Nèi Ẽ́?

Malawi

Gbò e bà gé gbá sítóm kọ̀ kpẹa enè kpò ketõ̀ò

Tóm kọ̀ kpẹ̀a

Bila ló gbò kànen

Kpá Káí e baẹ emí mm̀ dém bel Gríìk ólò kolí béè Bánàbàs nè Pọ́ọ̀l gã́bug tṍó. Na gbò není beè olòó kãgi bõ̀ònatõ̀ò ea beè di mm̀ túá gbò gbááá. Boo beè éé? Ba beè olòó bùlà nu ea kil ló dìtõ̀ò pá ba gbò vígà mm̀ Kráìst. Pọ́ọ̀l beè kọọ̀ m̀ gbĩ́ì ge “òòà kẽ sì gé kãa pá bẹẹ gbò vígà mm̀ Kráìst” vaá m̀ ẹb bé e bà dì naa. Ẹlẹ beè ié tàn ge olòó kyã̀à kà begè dẽè kyẽè (ea tóólá gã́bug kilometer). (Tóm 15:36) Níà íb gbò tàn e bẹẹ gbò vígà ea gé kãgi bõ̀ònatõ̀ò íe náge deè nieí é.

Bà ólò dù gé sièi kpóó ló. Gyóòlo ea ólò kọ́ kpẹ̀a aa na ketõ̀ò dọ na ketõ̀ò ólò kãa nu ea é dú 20 bõ̀ònàtõ̀ò àbèè à elvó, à ólò tú enè sè tõ̀òma ló ene kà bõ̀ònatõ̀ò, vaá bé gbáá kálá tà, à ólò kãa ene kà bõ̀ònatõ̀ò bàà tóm. È ólò ié gã́bug bélè lọl ló nú e bẹẹ gbò vígàí nè ba gbò va ni téní bá, é be ba beè ilí va. Bà ólò pììgà ge nyimá ló gbò nvín ãa nè gbò kànen, vaá à ólò tàn va gè zọ̀i gbaá gé kọ́ kpẹ̀a nè ge sẹlẹ nò Kpá Káí tọ. Nakà gbò gyóòloí ólò zọ̀ gbò kànen gbá tọ sì gé kãa gbò e lóóva ni ọọ, nè ge sièi kpóóló, bà ólò nè lòbèl ea é síèi kpóó ló gbẹá bẹẹ gbò nòǹu nè bẹẹ gbò pọ̀b kà bõ̀ònatõ̀ò.​—Tóm 15:35.

Bà ólò ié lèèma ló kọ̀láá nen. Gyóòlo ea ólò kùdẽe ló sẹ́kiùt ólò ié lèèma ló dìtõ̀ò e pá ba gbò vígà mm̀ Kráìst ea di mm̀ ba bõ̀ònatõ̀ò. Bà ólò zọ̀ gbò kànen nè gbo nvèè bá sìtóm ié bìla ló bel, ge ẹ̀b bé e bà gé sim kil sĩ́ naa nè ge nèva dùùlà bá deè tṍ ea bọ́ló nyòòmà bé e bà gé síi bá ló ba dọ̀ tóm naa, bà ólò nvèè bá nè gbò gyà deè sĩ́ tóm kọ̀ kpẹ̀a kọ bàá sí ba tóm leevè, vaá à ólò leemá va ge nyimá ló gbò e bà ã́àa gbaáí ló nè gè nyimá bé e bà gé kil sĩ́ naa mm̀ kà kàí. Buù kà bẹẹ vígàí ólò tú a lóó nè dì belí “nen e nda nè ẹ̀ẹ̀ ólò gbá siá tóm váá gbá nvèè bá nèi.” (2 Kọ́rìnt 8:23) Èé nó ba zìgà nè ba kìn lóó nè Bàrì.—Híbrù 13:7.

  • Éé ni ea náa gbò kùdẽe ló sẹ́kiùt ólò kãgi bõ̀ònatõ̀ò ẽ?

  • Mósĩ́ deè ní eé láá ié bélè lọl ló ba gè kãái ẽ́?