Bolivia

Nigeria, ńnómá nè ń ãa Kíndòm Họ́ọ̀l

Tahiti

Dì belí bé e bée ea kọlà Kíndòm Họ́ọ̀l tẹ́lẹ bàlà kẽ naa, kà kpò kúm nòòmà nù Kpá Káí ea ólò dú gè noòmà gbẹá kiẽ́ ólò dẹ̀ẹ̀a boo Boǹ Méné Bárì​—ea dú togó bel e Jíízọ̀s géè kọọmá kpẹ̀a.​—Lúùk 8:1.

Bà dú kpò kúm kà kà fã̀ ea di buù kà bon. Mm̀ Kíndòm Họ́ọ̀l ní e Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà ólò bõoná vaá àà sì gé kọ́ kpẹ̀a ea kil ló Boǹ Méné Bàrì e. (Máátìù 24:14) Dénè Kíndòm Họ́ọ̀l náa ólò kùnà mm̀ a gbàà, begè sĩ́ nè a mèà, sõò dénè ólò di mm̀ kuna-kuna bá mèà. Nú ea é el ló ene kà bõ̀ònatõ̀ò ólò gbá sẹlẹ nònù mm̀ sìgà Kíndòm Họ́ọ̀l. Mm̀ sìgà gbáá ea ã́àã kil nvéeá, è ólò láá tìb nú ea é dú vòò kà Kíndòm Họ́ọ̀l buù dee kọ bé à láá gbõomá ló bée bẹẹ gbò bõ̀ònatõ̀ò gé sim kil sĩ́ naa. Níí ólò valí naa vàẹ?—​Máátìù 19:26.

Kpègè e baẹ̀ nè lọa bùlà vaá sẹlẹ́ tẽ̀ènè ketõ̀ò ní e bà ólò tú tìbmàe. À ólò dú gè lẹ̀ẹ̀là nagbò lọ̀là lọ̀làí má tọọ̀ tóm ea di buù kà bálásĩ́ kọbéè kpègè láá iná ló bõ̀ònatõ̀ò e bíi gè tìb àbèè ge sítóm ló Kíndòm Họ́ọ̀l dì vá ló.

Gbò Nen e bà tú lóó nè e bà aa dénè bálá sĩ́ e bà náa ólò kpẽ́ kpègè nèva ní bà ólò tìb tọí é. Mm̀ gã́bug gbò kpò kunùkẽ̀, a dú gè noo Gbò Ge Tìb Gì Kíndòm Họ́ọ̀l. Gã́bug kpò kpò gbò ge tìb gì Kíndòm Họ́ọ̀l ólò aa nakà bõ̀ònatõ̀òa kil nakà bõ̀ònatõ̀òa gbẹá mm̀ áá kà dóá, bã̀àna kà kpã́á kpã́á ketõ̀ò, mm̀ ge ge nvèè bá nè pá vígà ea di kiẽ́ ló gè tìb ba Kíndọ̀m Họ́ọ̀l. Mm̀ dõona gbò kpò Kunùkẽ̀, a dú gè íbá lò Gbò Neǹ Ditõ̀ò e bà sim tùlà kọ bàá ẹ̀bnu ea kil ló ge tìb nè ge sítóm ló gbò ńnómá Kíndòm Họ́ọ̀l ea di kpò kiẽ́e e ba beè kọ bàá kùdẽe ló. Náa kaló béè kọ gbele tõ̀ò gbò e bà íe kalì bá tóm e bà aa kele kele ketõ̀ò ólò tú ba kalì nvèèmà bá tóm kọ̀láá kiẽ́e bà gé tib gi Kíndòm Họ́ọ̀l, gbò e bà di mm̀ é bõ̀ònatõ̀ò e bà gé tib ba Kíndòm Họ́ọ̀la, ní bà ólò bọọ́ tõ̀ò gbàà gbò e bà nè lóó gè sítóm kiẽ́ ẽ́. Nyoma Jìhóvà nè tóm e páà gbò sí lọa mm̀ ba nyie ní ea ólò naa kọọ nii a valí é.—Psalm 127:1; Kọlọ́sì 3:23.

  • Éé ní ea náa è kolí bẹẹ ketõ̀ò ge tõo nè fã̀ kolíe Kíndòm Họ́ọ̀l ẹ?

  • À ólò naa ã à válí ge tìb Kíndòm Họ́ọ̀l beeá ló bàlà booí é?