Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Sà Dém Bel Gokana

 15 NU GE NÒ

Gbò Kànen Ólò Sí Tóm Mm̀ Bõ̀ònatõ̀ò Naa Vàẹ?

Gbò Kànen Ólò Sí Tóm Mm̀ Bõ̀ònatõ̀ò Naa Vàẹ?

Finland

Nòòmà nù

Ge sì gé siè kpóó ló nen

Ge sí neǹ ditõ̀ò

Beele née íè gbo gyààma sĩ́ fã̀ e bà ólò kpé kpègè nèva mm̀ bẹẹ bõ̀ònaló. Tãa vó, bélí bé e gbò nyòòne nvéè kràist ea beè di kà túá tṍóá beè naa naaá, à ólò dú gè íbá ló gbò gbálà e bà sim tùlà “kọ bàá kùdẽé ló bõ̀ònatõ̀ò Bàrì.” (Tóm 20:28) Nakà gbò kànen ní dú gbò gbálà e bà sim tùlà gbò kpãa e Bàrì bĩ́íná lọ̀l vá bá e bà gé túlè bõ̀ònatõ̀ò vaá bà kudẽé ló,“á gá belí nú e bà tú bá kpóó siimáí kọ ó naanii. Á gá dú tóm eo síì boo bée kọ ò ẹbmàì dẽè bélè ea dú ló, sõò á dú tóm eo túì bọọ tàn siimai.” (1 Pítà 5:1-3) Mó kà tóm ní e bà ólò síí boo é?

Bà ólò ẹ̀b nu ea kilíí ló vaá kpènài. Gbò kanen ní ólò kpènài vaá nvèè bá gè tulè bõ̀ònatõ̀ò naa ní ea é dũ̀ùà bã ló Jìhóvà lee lee. Ba gè nyimá kọọ̀ Bàrì beè tú nakà dọ̀ tóm ea di bíií nveenèè vá bá, gbò kanen náa ólò gbóó lẹ̀ẹ̀là bel boo gbò nen, sõò tãa béè vó, bà ólò nvèè bá nè bẹẹ ditõ̀ò nè ge nèi zààvà. (2 Kọ́rìnt 1:24) Dì belí bé e neǹ kùdẽé ló naanà ból ólò tú ọ̀ẹ̀ dẽe ẹ̀bmà nú ea kil ló a gbò naanà ból naaá, bée gbò kànen ólò gbĩ́ gè nyimá ló buu buù nen ea ólò sí bà bõ̀ònatõ̀ò naa ẽ́.—Próvẹẹ̀b 27:23.

Bà ólò noomai bé eé náa bùlà Bàrì naa. Kọ̀láá sè, gbò kànen ólò sẹlẹ gbò nònù mm̀ buù kà bõ̀ònatõ̀ò ea é síè kpóó ló bẹẹ zìgà. (Tóm 15:32) Nakà gbò gbálà e bà tú lóó nèí ólò tú bẹẹ tóm kò kpẹ̀a gyààma sĩ́, bà ólò bumái mm̀ dénè gá ea di ló bẹẹ sìtóm vaá zọ̀i gbá siá tóm kọ̀ kpẹ̀a.

Bà ólò siè kpóó ló ene ene bẹ̀ì. Kọbéè bà láá nvèè bá nèi mm̀ ge siè kpóó ló bẹẹ gbaa ló e íè kilma kiẽ́e Jìhóvà dì, bẹẹ gbò kànen gé láá dú bẹẹ gbò be gé zọ̀i loá bel àbèè ge zọ̀i loá bel gbẹá kíndòm họ́ọ̀l mm̀ ge nvèè bá nèi, vaá tú kpá Káí nvèèmài nyíé gbàà.—Jém̀z 5:14, 15.

Gba nagé ló bá tóm mm̀ bõ̀ònatõ̀ò, gã́bug gbò kànen ní ólò sinágé ba tóm kpègè vaá ié pá tọ e bà gé ẹb nu ea kil ló, ea ólò tu nagé gã́bug ba tṍó. Nakà gbò gbálà e bà tú agẹbá siimá tómí bọ́ló kọ é nèva fã̀dẽe.—1 Tẹ̀sàlónaikà 5:12, 13.

  • Éé ní ea dú tóm gbò kànen e bà di mm̀ bõ̀ònatõ̀ò ẽ?

  • Mósĩ́ deè ní e gbò kànen ólò ié lèèma mm̀ ene ene bẹ̀ì e?