South Korea

Brazil

Australia

Guinea

Lọl gé tã́gíní deè kéléá, Jìhóvà beè gbĩ́ kọọ̀ buù kà pá tọ á ié tṍó gè gbá tõ̀òa kẽ, váá agẹlẹ ló ba gbaa ló kilma kiẽ́e Jìhóvà dì, nè ge agẹlẹ ló ba gbaa ló kilma kĩ́ e ene nè ene dì. (Dìtolónomì 6:6, 7) Níì nú ea náa vá à Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà ólò sẹlẹ tṍó buù buù sè vaá gbaá ló nè fã̀ Bàrì—ge loá sọ́l boo gbò nu ea di mm̀ Kpá Káí ea tọ́á ló bíì pá baálà tọ mm̀ dĩinè ló sĩ́deè. Kalìbèè áá ọ̀ọ̀ ní eo dì e, íb gbò tṍó ea dì naa vóí gé dú lé ge noomá gbò ketõ̀ò Kpá Káí eo saà.

À dú tṍó ge dũ̀ùà bã kpàn Jìhóvà. “Tõo nii bãí ló Bàrì, mè àé tõo bã̀í ló.” (Jém̀z 4:8) Beele ólò nyimá ló gbò kpãa nè láb Jìhóvà tení dú ló a Moǹ Bel ea dú Kpá Káí. Kà vàlẹ sĩ́deè ge dààmà togó fã̀ pá tọ dú gè tú sìgà tṍó gbá bùmà sìgà ketõ̀ò ea di mm̀ Kpá Káí, beà sẹlẹ, ní ea beè dú gè noo nyòòmà Nònù Dùm nè Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a sèa. Sìgà ketõ̀ò ge bugi gé láá dú gè nè buù nen ea di tọá, váa buù nen ea di tọá gé láá kọ́ nú ea dã́ lọl ló kiẽ́e e bà géè bugi á.

À ólò dú tṍó gè dũ̀ùà bã ló pá bẹẹ tọ. Gbò dóm nè gbò va, bii nagé ló gbò tẹ̀ nè kà nè gbò pá nvín é síè kpòò ló gbaa ló kilma ló ene nè ene tení dú ló gè nó Kpá Káí dìgà belí pá tọ. À bọ́ló kọ á dú tṍó ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ nyíe, dĩ̀ìnè ló e dénè nen ea di tọá é ólòó ẹ̀bmà dẽé buù sè. Dẹ̀ẹ̀a boo gbáá e gbò pá nvín ea di tọá ni tóólá, tẹ̀ nè kà é láá sà togó bel ea bọ́ va ló e bàé ló sọ́l boo, beà sẹlẹ ní ea aa mm̀ The Watchtower Awake! àbèè boo bẹẹ website ea kọlà jw.org. Òó láá loáí bel boo tã̀àgã̀ e pá o nvín ólò tení bá gbẹá tọọ̀ kpá nè sĩ́deè e baé láá ààma bá. Éé kọ́ ó gá ẹ̀b nú e bà ólò zoge boo JW Broadcasting (tv.jw.org) vaá ò zọ́ẹ loá sọ́l boo tṍó eo é ẹbvii lọlii é? Òó láá dei kpéè ló gè noi gbò sọ́l e bàé beè ọlí gbẹá nònù vaá ò gbóó iei sìgà dĩ̀ìnè ló e tṍó e fã̀ pá tọá ni íná kùbmà.

Nakà kele tṍó e pá tọ gé gbá tõ̀òma kẽ buù sè vaá nèèmà fã̀ Jìhóvàí gé nveè bá nè pá tọa kọ bàá ié lèèma ló moǹ bel Bàrì, vaá àé palàge tãanè dee bá bọọ pììgà.​—Psalm 1:1-3.

  • Éé ní ea náa èé noo tṍó e pá tọ é neèmà fã̀ Bàrì e?

  • Mósĩ́ deè ní e tẹ̀ nè kà é láá naa kọọ̀ dénè nen ea di tọá á dé kpéè ló nakà ditõ̀òí ẽ́?