Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Bà Mée Ní Bà Gé Náa Bùlà Jìhóvà Deè Nieí É?

 28 NU GE NÒ

Éé Ní Eo É Láá Mon Boo Bẹẹ Website E?

Éé Ní Eo É Láá Mon Boo Bẹẹ Website E?

France

Poland

Russia

Jíízọ̀s Kráìst beè kọ́ né pá a gbò nyòòne nvée kọọ̀: ‘Vóá bé ea bọ́ ló kọ ẹ́ẹ́ dee ea di m boolo á dọ bàlà kẽ naa ẽ́, naa ní e gbò nen é dí boo lé nu e bà mon kọ ò gé náanii vaá bà leelà bọọ Tẹ̀ ea di káála.’ (Máátìù 5:16) Boo béè vó, è dì e gé tú gbò ãa ãa nyìmànù e gbò sã́ìns ni nági siimá tóm boo lé bá, biinágé ló Íntanet. Beélè Website ea dú jw.org, níà kà lèlà kiẽ́e ea di boo íntanet eo é láá mòn gbò bel ea kil ló gbò nu e beele zigà ló nè tóm e Gbò Neǹ Ditòò Jìhóvà ólò sì e. Gbò éé ní eo é mon kiã́é?

Gbò ààla e Kpá Káí ne nyòòmà gbò bíb e gbò nen ólò bọ̀ọ̀gẹ̀ bĩiná. Òó láá mòn gbò ààla ea kuu sìgà gbò bíb ea bọọgẹ̀ dì bíi e gbò nen ni láá bĩ́íná gi. Dì belí nu dòòmà bá, trákt ea kọlà É Kọ À Ẹ́ Léémá Ni Ge Nyimá ló Ẹẹ Kàkà Belá Nì Sẹ̀?É kọọ̀ gbò e baẹ ù gé láá gbáá aa deè tõó dùm dõòna tóm? di boo íntanet mm̀ nu ea é láá dú 600 dém bel. Òó láá mòn nàgé, New World Translation e mm̀ nu ea é el ló 130 dém bel nè dõona kà gbò kpá ea é nveè bá nè ni kọ ó láá nó Kpá Káí, dìgà belí What Does the Bible Really Teach? nè gbò ãa ãa The Watchtower Awake! Gbele tõ̀ò gbò Kpáí òó láá bugi àbèè ge pãane tṍ boo íntanet àbèè ò náa dã̀ànlóòd ní eo é dã́ áá mon, nè ní ea di mm̀ MP3, PDF, àbèè EPUB. Òó láá naa nagé print sìgà ńkem̀ náásĩ́ eo é láá dõo nè nen ea íe lèèma mm̀ nlẹ́ẹ̀ dém bel! Gbò báà kpa eo é monmà dẽe ea dì nè gbò bólá gã́ di mm̀ kà gã́bug dém bel. Òó láá naa dã̀ànlóòd bugì Kpá Káí e bà lábví láb nyòòmà bé e baẹ̀ bìlà naa, nu gè ẹ̀b ea dẹẹ̀a boo Kpá Káí, nè kpée kpéè moǹ sọ́l eo é láá gbàntṍ ló tṍó eo íè tṍó.

Kà kà kpẹ̀a ea kil ló Gbò Neǹ Ditṍò Jìhóvà. À dú gè zogè nàgé gbò ãa kpẹ̀a nè nu gè ẹ̀b ea kil ló bẹẹ sìtóm ea é síá zivèkà bàlà booí, gbò nu ea nááá ló Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà, nè nu e beéle ólò naa mm̀ ge nvèè bá nè dõona gbò nen e bà íe bíi. Òó láá mòn gì gbò nòòtẽ́ ea kil ló pọ̀bkà bõ̀ònaló ea gé dú sĩ́ àla nè nòòtẽ́ ea kuu gbò tọọ̀ tóm ea di béléè bálásĩ́.

Mm̀ nagbò sĩ́deèí, è ólò naa kọ ẹ́ẹ́ dee kà kà belá á mò iná kà kpã́á kpã́á deè ketõ̀ò ea di boo kunu kẽ̀í. Gbò nen e bà aa mm̀ dénè kpá dó bàlà boo, bã̀à ma kĩ́ e múú béá tení ló Antarctica, ólò íè nàgé bélè lọl ló. È banì kọọ̀ ‘moǹ bel Dõò [á] láá vàlẹ̀ bá zààlà tení ló kẽ’ bã dénè kẽ ea di bàlà booí, mm̀ ge nvèè ka ló Bàrì.—2 Tẹ̀sàlónaikà 3:1.

  • Mósĩ́ deè ní e Website ea kọlà jw.org ni nveè bá nè gã́bug gbò nen kọ bàá láá nó kà kà bel ea di mm̀ Kpá Káí é?

  • Gbò éé ní ea é léémá ni gè gbĩ́ boo bẹẹ Website e?