Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Bà Mée Ní Bà Gé Náa Bùlà Jìhóvà Deè Nieí É?

 24 NU GE NÒ

È Ólò Naa Và Ié Kpègè Ge Siimá Bẹẹ Tóm Ẽ́?

È Ólò Naa Và Ié Kpègè Ge Siimá Bẹẹ Tóm Ẽ́?

Nepal

Togo

Britain

Bẹẹ bõ̀ònaló ólò emí gã́bug gãà Kpá Káí nè dõona kà gbò kpá zaalí kọ̀láá gbááí e bè néé kọ kpègè ló. È ólò tìb bẹẹ gbò Kíndòm Họ́ọ̀l nè bẹẹ gbò tọọ̀ tóm vaá olòó sítóm ló lee. È ólò nvèè bá nè gã́bug gbò e bà gé sí tóm Bétẹẹ̀l nè gbò e bà gé kọ́ kpẹ̀a aa dó dọ dó e bà dú gã́bug tõ̀ò, vaá è ólò dõo nagé nu nè gbò nen e kyọ̀à sĩ́ nu nááá kiẽ́e bà dì, vóá àé láá bọọ ní ló, vá ò bĩ́íná kọọ̀. ‘Ãàe ní eo ólò lọlii kpègè eo náàmàì dénè nagbò nuí ẽ́?’

Née ólò kpẽ́ èné boo òb, née ólò fùl kpègè e nen é kpẽ́, àbèè ge tẹlẹ̀ kpègè. Náa kaló béè kọọ̀ ge nvèè sãá kúm bẹẹ sìtóm kọ̀ kpẹ̀a ólò tú tõ̀ò kpègè, née ólò bàn kpègè. Nú ea el ló enè gbò gbáá ea kil nvéeá, Watchtower ea égè bàà kà ge emí ló ẽ́ beè kọọ̀ beéle zigà kọọ̀ Jìhóva ní e ólò dọ̀ bẹ̀làẹ nè ge kọọ̀ “née gé ban nen àbèè ge emí kpá má nen kọ á nvèè bá nèi”—vá è gáà naa nagé vó!—Máátìù 10:8.

Ge nè lọ̀là lọa bùlà ní e ólò siimá bẹẹ tóm ẽ́. Gã́bug gbò nen íe lèèma ló bẹẹ ge noòmà Kpá Káí gbò nen vaá bà ólò gbóó nè lọ̀là nù lọa mm̀ ba bùlà nyòòmà. Gã́bug tṍó, Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà ólò tú ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ nyíe nèèmà ba tṍó, ba kói, ba kpègè, nè dõona kà ba gbò gyọ́ mm̀ ge naamá bùlà Bàrì mm̀ zivèkà bàlà booí. (1 Krónikòl 29:9) À íe gbò kpó lọ̀là-lọ̀la ea ólò dì ga Kíndòm Họ́ọ̀l, gbò ńkem̀ nè pọ̀b pọ̀b kà bõ̀ònaló e kọ̀láá nen ea tàn gè nè nu lọa bùlà ólò tù tẹlẹ m. Gã́bug tṍó, gbò kpègè e bà ólò nèí náa ólò aa bá gbò méné, gã́bug ọ̀và ólò belí vaà tãa e Jíízọ̀s beè ló lé bel ea kilíé lóá, é nen ea beè tẹlẹ̀ bààkà ńkem̀ kem̀ kpọ́gọ́lọ́ kpègè mm̀ nu gè tẹlẹ̀ kpègè mmá. (Lúùk 21:1-4) Vóá, kọ̀láá nen gé láá “kùmà sìgà kpègè sẹlẹ lọl mm̀ bé a pííla tóólá naa” ge nè “dì belí bé e ẹlẹ beè noó mm̀ ńlẹ́ẹ̀ bùlà naa.”—1 Kọ́rìnt 16:2; 2  Kọ́rìnt 9:7.

È palàge àgala boo kọọ̀ Jìhóvà gé ólòó tãa bá gbò nen e bà íe tàn ge tú ba gyọ́ nvèèmà ká ló Bàrí gé olòó nvèè sãá kúm tóm boǹ ménéí, kọbé a bùlà láá mm má.—Próvẹẹ̀b 3:9.

  • Éé ní ea tú beélè bõ̀ònaló naamá kele ló nagbò bõ̀ònalóá ẹ́?

  • Bà ólò tú gbò lọ̀là-lọ̀là nù e ba beè nè lọa mm̀ ba bùlàa siimá tóm naa vàẹ?