Mexico

Germany

Botswana

Nicaragua

Italy

Éé ní ea náa nyíè gbòí à palàge ẹẹ ẹ́? Boo beè kọọ̀ bà sí kẽ ene kà zẹ̀ẹ̀ bẹẹ gbò bõ̀ònaló. Dì belí gbò nvín Bàrì e ba beè di deè kéléá, é gbò e Bàrì beè kọ́ nè va kọọ̀ bàá olòó bõòná taà tóm mm̀ enè gbáá, è ólò ẹ̀bmà dẽe ge bõoná mm̀ gã́bug. (Dìtolónomì 16:16) Kọ̀láá gbáá, è ólò ié taà kà pọ̀bkà bõonáló: è ólò ié bàà kà bõ̀ònaló sẹ́kiùt ea ólò sẹ̀ẹ̀a ene ene dee, nè enekà taà deè pọ̀b kà bõ̀ònaló ea ólò sẹ̀ẹ̀a buù kà bálá sĩ́. Mósĩ́ deè ní e ólò ié dọ̀ bélè lọl ló na gbò bõ̀ònalóí é?

Gbò bõ̀ònalóí ólò siè kpóó ló pá bẹẹ gbò vígà mm̀ Kráìst. Dìbelí bé e pá nvín Ízràẹ̀l ólò ié ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ nyíe tṍó e bà gé ne lèèlà Jìhóvà gbẹá mm̀ ba gbò bõ̀ònaló naaá, bé e beele ólò ié nágé ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ nyíe tṍó e gbáà bõ̀òná mm̀ nakà kele bõ̀ònalóí fã̀ Jìhóvà naa ẽ́. (Psalm 26:12; émì nu ea di kè kẽ; 111:1) Na gbò bõ̀ònalóí ólò nèi nèà deè ge mòn nè ge gbaá ló pá bẹẹ gbò vígà mm̀ Kráìst ea aa dõòna kà bõ̀òna tõ̀ò àbèè dõona kà kpò kunukẽ̀ tõ̀òà kẽ deá gyã́á mm̀ ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ nyíe gbẹá boo beè bõ̀ònalóá, gbò níí ólò naa kọọ̀ dìtõ̀ò bõ̀ònalóá á kpe ló nen. (Tóm 2:42) Gbẹá na gbò pọ̀bkà bõ̀ònalóí, è ólò mòn bée vulè ólò gbá “bẹẹ gbò vígà mm̀ Kráìst” beeá ló zivèkà bàlà booí naa.​—1 Pítà 2:17.

Gbò bõ̀ònalóí ólò nvèè bá nèi kọ bẹẹ gbaa ló kilma kiẽ́e Jìhóvà dì á sìm kil sĩ́. Pá nvín Ízràẹ̀l beè olòó ié dọ̀ bélè tṍó e bà baatẽ́ nu ea di mm̀ Kpá Káí nèva vaá bà dã́tẽ́ ló. (Nèhèmáíà 8:8, 12) Beele ólò ié nágé lèèma ló kọ̀láá kà moǹ bel dùùlà bá deè tṍ ea aa mm̀ Kpá Káí. È ólò nó sĩ́deè bé èé láá naa bùlà Bàrì naa mm̀ bẹẹ dùm tení dú ló gbò lòbel, lòbel ea di mm̀ kpò kpò, nè nu gè zógè ea tọ́á ló nen. À ólò sièi kpóó ló tṍó e dã́à kpẹ̀a bée pá vígà beè ié ĩ̀ìmà kèbá tàvàlà dìtõ̀ò belí gbò ea gé nyòòne nvéè Kráìst mm̀ tàvàlà tṍóí naa. Gbẹá ní ea kọlà pọ̀bkà bõ̀ònaló ea ólò sẹ̀ẹ̀a buù kà bálá sĩ́á, à ólò dúgè zogè nu gè ẹ̀b e bà nveà vọ̀b-vọ̀b nu bìmà ea ólò naa kọọ̀ é kpáá dã́tẽ́ ló nu e bà émí mm̀ Kpá Káí nè gbò nú e beele é láá nó lọl ló. Mm̀ kọ̀láá kà bõ̀ònalói, gbò e bà gbĩ́ gè zọgè ba kìn lóó nè Bàrì ólò gbóó dììamúú.

  • Éé ní ea náa gbò pọ̀bkà bõ̀ònalóí ólò dú tṍó ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ nyíe ẽ́?

  • Mósĩ́ deè ní eo é láá ié bélè lọl ló gè sí bõ̀ònalóí é?