Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Bà Mée Ní Bà Gé Náa Bùlà Jìhóvà Deè Nieí É?

 27 NU GE NÒ

Mósĩ́ Deè Ní E Ketõ̀ò Ge Sẹlẹ Kpá Ea Di Kíndòm Họ́ọ̀l É Láá Dọ̀ Bélè Nèi Ẽ́?

Mósĩ́ Deè Ní E Ketõ̀ò Ge Sẹlẹ Kpá Ea Di Kíndòm Họ́ọ̀l É Láá Dọ̀ Bélè Nèi Ẽ́?

Israel

Czech Republic

Benin

Cayman Islands

É kọọ̀ àé léémá ni gè kpáá gbĩ́tẽ́ ló nu, ge kpáá tẹlẹ̀ gbàà ló nyìmànù eo íè lọl mm̀ Kpá Káí? É kọ à bọọ̀gẹ̀ tàn ni ge nyimá nú ea kil ló enè ketõ̀ò ea di mm̀ Kpá Káí àbèè enè nen àbèè enè íb nu e bà kólí bée mm̀ Kpá Káí? Sẹ̀ à bọọgẹ̀ tàn ni ge nyimá ló enè nen, ketõ̀ò àbèe nu ea di mm̀ Kpá Káí? Sẹ̀ a beè láá bọọ́ ní ló béà gá náa váà Moǹ Bel Bàrì gé láá nvee nèè bá neè ni kilma ló gbò nu ea gé tãa gẽ̀è nié? Beè vó sí ketõ̀ò sẹlẹ̀ Kpá ea di Kíndòm Họ́ọ̀l.

À Ólò nvèè bá kọ é ié nuù tóm ge gbĩimátẽ́ ló nu. Beà sẹlẹ olo nóo íè dénè gbò kpá Gbò Neǹ Ditõ̀ì Jìhóvà ea dẹẹ̀a boo Kpá Káí e ba beè emí mm̀ ńlóò démbel. Sõò Ketõ̀ò ge sẹlẹ Kpá ea di Kíndòm Họ́ọ̀l íe gi gbò ḿ ãa-ãa ea dì. Àé láá ié nágé kele kele ib Kpá Káí e kele kele gbò nen beè tàb gì ea dì, kà lé kpá ge bààmà tẽ́ bel bèkéè, nè dõona kà gbò émì nu gè gbĩimá tẽ́ ló nu dì. Ò di pọ́ì ge sì gé bugi gbò kpáí tṍó e bà gáà bã̀ nònù nè tṍó e bà ni zaalà nàgé. Beà gá náa kòmpútà à dì, àé láá ié Watchtower Library ea di boo. Níí dú ketõ̀ò ea di boo kòmpútà e gbele tõ̀ò bẹẹ gbò kpá ólò dì nè ene ketõ̀ò ea ólò valẹ̀ ge gbĩimá tẽ́ lò nu eo é láá ẹ̀bmà togó bel, moǹ bel, àbèẹ̀ ketõ̀ò ea di mm̀ Kpá Káí.

À ólò dọ̀ bélè nè gbò nvín tọọ̀ Kpá e bà íe nu gè naá mm̀ Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a. Òó láá tú ketõ̀ò ge kùbmà Kpá sẹlẹ ea di Kíndòm Họ́ọ̀l lí siimá tóm tṍó eo gé kpóógá dee ló nyòòmà nu gè naa e ba beè nèni mm̀ tọọ̀ kpáí. Nen ea di togó tọọ̀ kpá Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀aí ní ea ólò ẹ̀b nu ea kil ló ketõ̀ò ge sẹlẹ kpá ẹ́. À dú tóm ea dì nèe ge olòó mòn kọ à túè gbò ãa ãa kpá sẹlẹ̀ẹ̀ boo lé bá. Ẹlẹ àbèè nen ea ólò noòmà ni nu gé láá dò bá bé eo é láá gbĩ́ nu ea dì ni bíi ló naa. Kọ̀láá bé ea dì naa, tọ́ọ̀ nen á gá tú Kpá lọl ketõ̀ò ge sẹlẹ kpáí lọl mm̀ Kíndòm Họ́ọ̀l ààmà. Boo dõona bá, èé mon kọ è túè ọ̀ẹ̀ dẽe siimá bá ló gbò kpáí vaá néé tú nágé tọ́ọ̀ kà kpí nvee dẽe.

Kpá Káí ba gi tẽ́ kọọ̀ ge gbĩ́ “kà lè là sĩ́ nyìmà nù Bàrì,” èé íè ge ié tàn ge gbĩ́ e “dìgà belí gyọ́ e baẹ̀ gõ̀.” (Próvẹẹ̀b 2:1-5) Ketõ̀ò ge sẹlẹ Kpá ea di Kíndòm Họ́ọ̀l é láá nvèè bá nè ni kọ ó láá dààà togó o ge gbĩ́tẽ́ ló nu.

  • Mókà gbò nuù tóm ge gbĩimá tẽ́ ló nu ní ea di bẹẹ ketõ̀ò ge kùbmà kpá sẹlẹ ea di Kíndòm Họ́ọ̀lẹ?

  • Mée ní ea é láá nvèè bá nè ni kọ ó láá palàge tú bẹẹ ketõ̀ò ge kùbmà kpá sẹlẹ siimá tóm boo lé báẹ́?