Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Bà Mée Ní Bà Gé Náa Bùlà Jìhóvà Deè Nieí É?

É Kọọ̀ Olo É Náa Gé Bùlà Jìhóvà?

É Kọọ̀ Olo É Náa Gé Bùlà Jìhóvà?

Ọ̀ọ̀zaa gé ló o gè tú tṍó tenmá boo nakà kpáí naa ní eo é láá gbóó palàge nyimá ló Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà leevè, ge nyimá nu ea kil ló bẹẹ tóm nè ge mòn bé e bẹẹ bõ̀ònaló ólò sí tóm naa. È ẹbvì dẽesĩ́ kọ àé nveè bá nèni kọ ó nyimái ló dì belí gbò e bà gé náa bùlà Jìhóvà deè nieí. È síè ni kpóó ló kọ ó kilsĩ́ ge olòó nó nyìmànù Bàrì, ge kọ́ nu eo gé nó nè dénè pá bọọ tọ nè pá o kóò, nè ge gbaáí ló olòó sí bẹẹ gbò nònù kọ̀láá tṍó.​—Híbrù 10:23-25.

Òó gbóó mòn kọọ̀ bé eo gé nónu ea kil ló Jìhóvà naa, bé eo é ólòó mòn bé e ẹlẹ palàge vùlè olo naa ẽ́. Tṍóá olo gé gbóó naa bé eo kpóó sim tùlà naa mm̀ ge vùlè nàgé ẹlẹ. (1 Jọ́ọ̀n 4:8-10, 19) Mósĩ́ deè ní eo é láá zogè o vulè tẹlẹ bàlà kẽ kilma kiẽ́e Bàrì dì tení domá ló bé eo tõò dúm naá buù dee é? Éé ní ea náa ge gbàntṍ ló gbò a lé kpãa à leemá ni ẽ́? Éé ní ea é nveè bá nèni kọ ó láá gbaáí dẽe naa bùlà Bàrì e? Nen ea ólò noòmà ni Kpá Káí gé íé lèèma ge zọ̀ ni gbĩ́ ààla ea é náa kọọ̀ olo nè pá o tọ ó láá “tõoníí mm̀ dùm ea é náa kọ vulà súú dẽe ló Bàrì á gbẹáí boo. Bolii dẽe sĩ́ dùm e bè náa tá, e bẹẹ Dõò Jíízọ̀s Kráìst é néi tení dú ló a sàn nyíe.”—Júùd 21.

È túù bẹ̀à sã́ bùlà kolmá ni kọọ̀ ó olòó sìm kilsĩ́ mm̀ kà kàí tení dú ló ge olòó nó nakà kpá ea bẽeneí, ea kọlà “Keep Yourselves in God’s Love.”