Bàrì gbĩ́ kọọ̀ é tõó mm̀ fẹ́ẹ́-fẹẹ̀ ló nè ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ nyíe mm̀ páladaìs boo kunu kẽ̀i dọ̀ dè-dè!

Òé láá bĩiná kọọ̀, ‘Àé láá valí gé?’ Kpá Káí kọ́ọ̀ Boǹ Méné Bàrì gé náa kọ á valí, váá à dú bùlà Bàrì kọọ̀ dénè nen á nó nu ea kil ló a Boǹ Méné nè a bùlà kìlmàí ló.—Psalm 37:11, 29; Àìzáíà 9:7.

Bàrì gbĩ́ kọọ̀ nu á leeí ló.

Belí bé e lé tẹ̀ ólò gbĩ́ kọọ̀ nu á duè lé ló páa nvín naaá, bé ea léé má nágé bẹẹ Tẹ̀ ea di káála kọ é ié ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ nyíe dọ̀ dè-dè naa ẽ́. (Àìzáíà 48:17, 18) Ẹlẹ beè zìgà zìgà kọọ̀ “nen ea náa bùlà Bàrì é di dọ̀ dè-dè.”—1 Jọ́ọ̀n 2:17.

Bàrì gbĩ́ kọọ̀ é zọẹ̀ ẹ kyã̀à.

Kpá Káí kọ́ọ̀ bẹẹ Neǹ Dèm Nù gbĩ́ gè nèi ‘dùùlà bá deè tṍ ea kuulèè a gbò èèlè’ kọ bé è láá ‘zọẹ̀ẹ gbátọ kyã̀à.’ (Àìzáíà 2:2, 3) A bṍònè ló gbò nen ‘naamá pá ńlẹ́ẹ̀ gbò’ ge naa kọọ̀ bàá nyimàè a bùlà beeá ló zivèkà bàlà booí.—Tóm 15:14.

Bàrì gbĩ́ kọọ̀ é gbaá mm̀ ge neè ẽ fã̀.

Tãá ea pogi gbò nen, õ̀òa fã̀ Jìhóvà ólò gbá gbò nen mm̀ kàà vulà. (Jọ́ọ̀n 13:35) Bà mée deè nieí ní ba gé nóòmà gbò gbálà nè gbò bia kọ bàá fã̀ Bàrì mm̀ gbaa ló beeá tení ló zivèkà bàlà booí é? È gbĩ́ì kọọ̀ ó tú nakà broshọ̀í kpoomá tẽ́.