Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Bà Mée Ní Bà Gé Náa Bùlà Jìhóvà Deè Nieí É?

 21 NU GE NÒ

Éé Ní Ea Kọlà Bẹ́tẹẹ̀l Ẹ?

Éé Ní Ea Kọlà Bẹ́tẹẹ̀l Ẹ?

Ke Tõ̀ò Tã́à Nu, , U.S.A.

Germany

Kenya

Colombia

Bẹ́tẹẹ̀l, níì moǹ bel Híbrù, ea tõó dọ̀ “Tọ Bàrì.” (Jénesìs 28:17, 19, émì nu ea di kè kẽ) Béeí bọ́ló boo beè kọọ̀ nakà gbò tọí beè dú gè tìà aa bá Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà beeá tení ló zivèkà bàlà booí boo beè ge tulè nè ge nvèè sãá kúm sìtóm kọ̀ kpẹ̀a.Gbò Ea Gé Túlè Tóm Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà ólò tõó New York State, U.S.A., ea dú kpò kúḿ kiẽ́e ba tóm ólò nòòà àà, vaá ẹ̀b nú ea kuu tóm ea síá dõona kà gbò ńkem kem̀ ke tõ̀ò tọ nàà tóm ea dìga dõona kà gbò dó. Dénè gbò e bà ólò gbá siá tóm mm̀ tọ nàà tómí ólò dú ge nyimá va ló naa má pá tọọ̀ Bẹ́tẹẹ̀l. Dì belí ene kà pá tọ bá ólò gbá deá gyã́á nè ge gbá noá Kpá Káí.​—Psalm 133:1.

Bẹ́tẹẹ̀l dú kele íb ketõ̀ò kiẽ́e gbò ea gé sí tóm dì belí pá tọ ólò sí tóm lọa mm̀ dénè ba nyíe. Gbẹá kọ̀láá kà tọ tóm Bẹ́tẹẹ̀l, gbò vígà pá gbálà nè pá bia e bà gé nyoone nvéè Kráìst ólò tú lóó nè ge naa bùlà Bàrì mm̀ ge tú dénè ba tṍó siimá tóm nyòòmà lee ló Boǹ Méné Bàrì. (Máátiù 6:33) Tọ́ọ̀ ọ̀và náa ólò dé kpègè ló ẽ́, sõò bà ólò nè va gyã́á nè tọ ge tõó m, bà ólò nè va ńkem kem̀ kpègè e bà é láá ẹ̀bmà nú ea kil ló ba gbò bíi. Kọ̀láá nen ea di Bẹ́tẹẹ̀l íe gi tóm e baè nèe kọ á sì, àẹ́ láá dú tóm mm̀ tọọ̀ tóm, ketõ̀ó ge bùl gyã́á àbèè ketõ̀ò ge tõo dé gyã́á. Sìgà gbò ólò sítóm ketõ̀ò ge tú ńzì emá kpá àbèè ge tú ńzí bọbmá kpá, àbèè ge kpoogè dee ló tọ, ketõ̀ò ge ẹẹlẹ̀ nu, ketõ̀ò ge sítóm ló nu àbèè dõona kà gbò nu.

Kiẽ́e e dénè nen ólò di mm̀ kíili kíili mm̀ ge nvèè sãá tẽ́ sìtóm kọ̀ kpẹ̀a ea kil ló Boǹ Méné Bàrì. Kà lèlà bùlà ea di nvéè kọ̀láá kà Bẹ́tẹẹ̀l dú gè naa kọọ̀ kà kà bel ea di mm̀ Kpá Káí á iná ló kọ̀láá nen belí bé ea é láá valí naa. Nakà Broshọ̀í níà ene kà nu dòòmà bá ea zógè naa vọ́. Aẹ̀ dú gè emí kèbá tùle ea aa bá Gbò E Bà Gé Túlè Tóm Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà, vaá bà ólò tú kòmpútà lẹ̀ẹ̀mà imá ló gã́bug gbò tàb bel beeá ló zivèkà bàlà booí, vaá bà ólò tú gbò ńzì ea gbálẹ̀ tóm ea di kele kele tọọ̀ tóm Bẹ́tẹẹ̀l emá vaá lẹ̀ẹ̀là má nu ea el ló 115,000 gbò bõ̀ònatõ̀ò. Kọ̀láá tṍó ea dì, pá tọọ̀ Bẹ́tẹẹ̀lí ólò nè íb nvèè sãá kúm ea dì bíi nyòòmà nakà tóm ea palàge gbaláí ea náámá tóm ge kọ́ lé kpẹ̀a.—Máàk 13:10.

  • Bà mée ní bà ólò sítóm Bẹ́tẹẹ̀lẹ, vaá bà ólò ẹ̀b nú ea kil vá ló naa vàẹ?

  • Moní kà tóm ea gbálá ní e tóm ea gé síá buu buù kà Bẹ́tẹẹ̀l ólò nvèè sãá kúm é?