Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Bà Mée Ní Bà Gé Náa Bùlà Jìhóvà Deè Nieí É?

 3 NU GE NÒ

Mósĩ́ Deè Ní Ea Beè Dú Gè Kpáá Gbĩ́ Kà kà Bel Ea Di Mm̀ Kpá Káí Mòn Ẽ?

Mósĩ́ Deè Ní Ea Beè Dú Gè Kpáá Gbĩ́ Kà kà Bel Ea Di Mm̀ Kpá Káí Mòn Ẽ?

Gbò Nvín Nó Kpá Káí, 1870

Túá kpoò The Watchtower, 1879

The Watchtower deè nieí

Kpá Káí beè kọ́ gbẹẹ́ kẽ kọọ̀ tṍó e Kráìst é ú lọ̀l, gbò kyáá nòòmà nù gé dọ́ bàlà kẽ èèlè nyíè zẹ̀ẹ̀ gbò nyòòne nvéè Kráìst e ba beè di kà dààà togó á vaá bàé kyọgàlà kà kà bel ea di mm̀ Kpá Káí. (Tóm 20:29, 30) Tṍó e tṍó téní, níà kà lèlà nú ea nááá ẽ́. Ba beè tú gã́bug nòòmà nù gbò e bà náa ólò fã̀ Bàrì nvee gbàà nòòmà nù Kráìst, vaá kyáá-kyáá gbò níí Kráìst à gbóó dọ bàlà kẽ. (2 Tímotì 4:3, 4) Mósĩ́ deè ní e beele gé láá àgàla boo kọọ̀ beele e aa deè dã́ ból ló kà lèlà gbò nú e Kpá Káí aa deè noomà ẽ?

Tṍó e Jìhóvà é tú kà kà belá tẹlẹ bàlà kẽ beè gbóó iná kẽ. A beè kọ́ gbẹẹ́ kẽ kọọ̀ ‘mm̀ dee deè nvéè tṍó, mè kà kà nyìmànù gé beè mmá kẽ’ (Dányẹ̀l 12:4) Mm̀ gbáá 1870 gbálà ńkem̀ gã́bug gbò e bà beè gbóó dã́ tẽ́ ló kọọ̀ gã́bug bõ̀ònaló tọ Bàrì náa géè noòmà nú ea di mm̀ Kpá Káí. Boo beè vó, bà gbóó dààmà togó gè kpótẽ́ kà lèlà gbò nú e Kpá Káí nóòmà, vaá Jìhóvà beè tãanè va dee bá tení domá ló gè naa kọ bàá dã́ tẽ́ ló nú e Kpá Káí nóòmà.

Gbò nen e bà bọ́ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo beè tú ọ̀ẹ̀ dẽe noomá Kpá Káí. Nakà Gbò Nvín Nò Kpá Káí e ba beè tú nu kolmá nuá, é gbò e beéle biìà và nvéeá, beè nyoone nvéè nòòmà nù e beéle gé nyoone nvée deè nieí. Ba beè olòó nó ene kà togó bel ea di mm̀ Kpá Káí bẽene nvéè ene. Tṍó e bà íná ló dọ̀ Kpá Káí ea tavàlà vá ló gè dã́ tẽ́ ló, bà ólò gbĩ́ dõona kà dọ̀ Kpá Káí e bà é baamà tẽ́ ní ẽ́. Tṍó e bà mon kọ à gbáá ló nú e dõona gbò ketõ̀ò Kpá Káí kọ́, bà ólò gbóó emí gbẹẹ́ kẽ. Tení dú ló gè sọ̀tọ́ deè kọọ̀ Kpá Káí á baatẽ́ a bá, ba beè gbóó kpáá mòn kà kà bel ea kil ló béè Bàrì, nè a Boǹ Méné, a tóm̀ bùlà kilma kiẽ́e gbò nvín nen dì, nè boo kunukẽ̀í, ditõ̀ò gbò e ba beè ù, nè bé e ẹ̀b dẽésĩ́ kẽ̀èà aa kemà ú dì naa. Ba gbĩ̀tẽ́ ló nuí náa kọ bàá di pọ́ì aa bá gbò kyáá nòòmà nù nè láb.—Jọ́ọ̀n 8:31, 32.

Tṍó ea íná mm̀ gbáá 1879 Gbò Nvín Nò Kpá Káí á beè dã́ tẽ́ ló kọọ̀ tṍó ge naa kọọ̀ gã́bug nen á dã́ ẹẹ kà kà belà, a íná kẽ. Vóá mm̀ lèlà gbáá á, ba beè gbóó dààmà togó gè emí kpá e dì e gé emí nágé deè nieí, The Watchtower Announcing Jehovah’s Kingdom. Kátogóí è gè kọ́ kà kà bel ea di mm̀ Kpá Káí nè gbò nen e bà di mm̀ gã́bug dó ea dú 240 mm̀ gã́bug dém bel ea el ló 750 gbò dém bel. Kà kà bel gáà mmá kẽ naaí tọ́ọ̀ tṍó!

  • Tṍó e Kráìst ni ú lọ̀l, éé ní ea beè naaá ló kà kà bel ea di mm̀ Kpá Káí é?

  • Éé ní ea beè nvèè bá nèi kọ é láá kpáá gbĩ́ kà kà bel ea di mm̀ Kpá Káí mòn ẽ?