Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Bà Mée Ní Bà Gé Náa Bùlà Jìhóvà Deè Nieí É?

Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà dì beeá ló zivekà boo kunukẽ̀í vaá aa gbàà dénè gã nè kpò kunukẽ̀. Éé ní ea gbá dénè kele kele gbòí naamá tẽ̀ènè kàẹ?

Éé Ní Ea Dú Bùlà Bàrì E?

Bàrì gbĩ́ kọọ̀ dénè bàlà boo á nyimá ẽ̀ a bùlà. Mókà bùlàẹ, vaáá bà mée ní bà gé nóòmà dõòna gbò nú ea kil ló é?

Mó Íb Gbò Nen Ní E Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà Dú É?

Kuù nèn Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà ní ólò nyímà ló é? Éé ní e ólò aa deè nyimá ea kil ló beéle é?

Éé Ní Ea Náa È Kọ̀là Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà Ẹ?

Bugi tógó boo taàk à bug ea náa è kọ̀là nakà béeí.

Mósĩ́ Deè Ní Ea Beè Dú Gè Kpáá Gbĩ́ Kà kà Bel Ea Di Mm̀ Kpá Káí Mòn Ẽ?

Mósĩ́ deè ní e beele gé láá àgala boo kọọ̀ beele e dã́ ból ló kà lèlà gbò nú e Kpá Káí aa deè noomà ẽ?

Éé Ní Ea Náa è Emí New World Translation ne?

Éé ní ea tú ge tàb nakà Kpá Káí ea dú moǹ bel Bàrì í naa má kele ló gbò ńdõòna kà gbò tàb Kpá Káí é?

Éé Ní Eo É Mon Gbẹá Kiẽ́e E Ólò Tõo Nó Kpá Káí É?

È ólò gbá bõoná váá nó. Kpá Káí nè ge siè kpóó ló ẽne nè ẽne. Èé tú lé bá tuumáni!

Mósĩ́ Deè Ní E Gè Zọ̀ Pá Bẹẹ Gbò Vígà Mm̀ Kráìst Naa á Nu Gé Dọ Bélè Nèi Ẽ́?

Moǹ bel Bàrì síè kpóó ló gbò ea gé nyoone nvéè Kráìst kọ bàá bõoná nó bé eo láá ié dọ̀ bélè lọl ló íb nakà gbaa lóí naa.

Bẹẹ Gbò Nònù Ólò Mèà Naa Vàẹ?

É kọ à bọọ ni ló, nu ea é naaá gbẹá bẹẹ gbò nònù? Íb gbò kpãa nò Kpá Káí eo é ié ki ã́ gé léémá ni.

Éé Ní Ea Ólò Naa è Nveà Nú Ea Di Boo Kúu Siimá Bẹẹ Gbò Nònù e?

Éé ní ea náa è ólò nvèà nu ea di boo kúu siimá bẹẹ gbò nònù ẽ? É kọ íb nu e nveà íe nú ea náá ló Bàrì? Nó bé e gbò nòò kúu Kpá Káí kpenài naa tṍó e gé sa nu gè nvèà nè bé e gbĩ́ìmà zẹ́gẹ́ ló bẹẹ bá naa.

Mósĩ́ Deè ní Eé Láá Palàge Kpoogá Deé Ló Ge Sí Nònù  ẽ?

Ge gbẹẹ tṍó deè sĩ́ kpoogá dee ló nyòòmà bẹẹ gbò nònù ge nveè bá nè ni kọ ó ié kà pọb kà dọ̀ bélè lọl mm̀ gbò nònù.

Éé Ní Ea Kọlà Fã̀ Pá Tọ ẹ́?

Gbĩ́ tẽ́ tẹlẹ bàlà kẽ bé e nakà nòò nùí gé láá nvèè bá nè ni kọ ó dũ̀ùà bã ló Bàrì naa váá à síè kpóó ló gbaa ló pá bọọ tọ.

Éé Ní Ea Náa È Ólò Sí Pọ̀b Pọ̀b Kà Bõ̀ònaló é?

Buù gbáá, è ólò gbáá bõoná taà tóm boo bẹẹ gbò bõ̀ònaló ea di kele. Mósĩ́ deè ní eo láá ié bélè lọl ló nagbò bõ̀ònalóí é?

À Ólò Dú Gè Noo Bẹẹ Sì Tóm Kọ̀ Kpẹ̀a Naa Vàẹ?

É ólò nyoone nvée bá ge naa má nu e Jíízọ̀s noo sẹlẹ́ kẽ tṍó ea beè di boo kunu kẽ́í ã́. Éé ní a dú sìgà gbò sĩ́deè ge kọọmá kpẹ̀a ẹ́?

Éé Ní Ea Dú Gyà Deè Sĩ́ Tóm Kọ̀ Kpẹ̀a Ẹ́?

Sìgà Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà ólò tú 30, 50, àbèè tṍó ea el ló vó siimá tóm kọ kpẹ̀a mm̀ enè ẽ́. Éé nía ólò tãgíva báẹ?

Mókà Gbò Tọọ̀ Kpá Ní Ea Dì Nè Gbò Gyà Deè Sĩ́ Tóm É?

Mókà kele íb búma ní e ba beè noo nè gbò e bà tú dénè ba tṍó nvee boo sìtóm kọ̀ kpẹ̀a Boǹ Méné kọ beè bà láá ‘sí dénè tóm ea kuú va mm-mè ẽ?

Gbò Kànen Ólò Sí Tóm Mm̀ Bõ̀ònatõ̀ò Naa Vàẹ?

Gbò kànen, níà gbò gbálà e bà sim tùlà gbò kpãa e Bàrì bĩ́íná lọ̀l vá bá, e bà gé tùlè bõ̀ònatõ̀ò. Móní kà nvèè bà ni e bà ólò nvèè ẽ?

Mó kà Gbò Tóm Ní E Gbò Nvèè Bá Sìtóm Ólò Sì E?

Gbò nvèè bá sìtóm náa kọ bõ̀ònatõ̀ò á kyãa boo kúu. Nó bé e ba tóm ólò dọ̀ bélè nè dénè nen ea sí naa.

Mósĩ́ Deè Ní E Gbò Kùdẽe Ló Sẹ́kiùt Ólò Nvèè Bá Nèi Ẽ́?

Mókà tóm̀ bùlà ní ea náa vá à gbò e bà ólò kùdẽe ló sẹ́kiùt ólò kãgi gbò Bõ̀ònatõ̀ò Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà deè nieí é? Mósĩ́ deè ní eo é láá ié bélè ló ba gè kãái ẽ́?

Mósĩ́ Deè Ní E Ólò Nvèè Bá Nè Pá Bẹẹ Gbò Vígà E Bà Di Mm̀ Tã̀àgã̀ Ẽ?

Tṍó e bùló kyọ̀à sĩ́ nááá, è ólò noo gè tú Kpá Káí nvèèmà nyíé gbàà pá bẹẹ gbò vígà nè ge nèva nvèè bá ea bọ́ló mm̀ gbala gbala. Mm̀ mó kà gbò sĩ́ deè e?

Mée Ní Ea Dú Ẹẹ Gyóòlo Ea Nyímá Nu Vaá Bọ́ló Dẹ̀lẹ̀ Nyíé Boo É?

Jíízọ̀s zigà zìgà kọọ̀ àé íè bá ló ẹẹ gyóòlo ea é ólòó tú moǹ bel Bàrì nè pá a gbò kà lèlà tṍó ea bọ́ló. Níí gé nááá naa vàẹ̀?

Mósĩ́ Deè Ní E Gbò Ea Gé Túlè Tóm Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà Ólò Sí Ba Tóm Deè Nieí É?

Mm̀ túá gbò gbáá á, gbálà ńkem̀ gã́bug gbò kànen nè gbò tóm beè sítóm dì belí gbò túlè tóm bõ̀ònaló gbò e bà géè Nyoone Nvéè Kráíst. Váà deè nieí à?

Éé Ní Ea Kọlà Bẹ́tẹẹ̀l Ẹ?

Bẹ́tẹẹ̀l dú kà kele íb ketõ̀ò ea íé kà lé bug ea di nvée. Nó zivètõ̀ò nú ea kuu gbò e bà gé sí tóm kiẽ́.

Tóm E Tọọ̀ Tóm Ea Di Buù Kà Bálásĩ́ Ólò Sì?

Bà ólò zààva ló gbò kyáà váá faálá va kyã̀àmà gé ẹ̀bmà buù kà bẹẹ gbò tọọ̀ tóm. È kóli ni kọ ó naa vóá!

Bà Ólò Emí váá Tàb Bẹẹ Gbò Kpá Naa Vàẹ?

È ólò emí kpá mm̀ nú ea é el ló 750 gbò dém bel. Éé ní ea náa è sí dénè kpóóí é?

È Ólò Naa Và Ié Kpègè Ge Siimá Bẹẹ Tóm Ẽ́?

Tṍó e gé ló nú ea kuu gè tú kpègè siimá tóm, éé náa kọ beélè bõ̀ònatõ̀ò á dú kele ló na gbò bõ̀ònatõ̀òa ẽ?

Gbò Kíndòm Họ́ọ̀l​—Éé Náa Bà Tìbve, Váà Bà Ólò Tìb Naa Vàẹ?

Éé ní ea náa è kolí bẹẹ ketõ̀ò ge tõo nè fã̀ kolíe Kíndòm Họ́ọ̀l ẹ? Nó gbele tõ̀ò nu ea kil ló bẹẹ gbò ãa ãa bá tìbmà tọí nveè bá nè bẹẹ gbò bõ̀ònatõ̀ò naa.

Mósĩ́ Deè Ní Eé Láá Tú Lé Bá Sẹ̀ẹ̀mà Bẹẹ Kíndòm Họ́ọ̀l Ẹ?

Kíndòm Họ́ọ̀l ea õòa ló vá bà tú lé bá sẹ̀ẹ̀mà ólò lèèlà má bẹẹ Bàrì. Mókà gbò nòònù ní ea ólò nòòà nyòòmà ge ẹb nú ea kuu bẹẹ gbò Kíndòm Họ́ọ̀l ẹ?

Mósĩ́ Deè Ní E Ketõ̀ò Ge Sẹlẹ Kpá Ea Di Kíndòm Họ́ọ̀l É Láá Dọ̀ Bélè Nèi Ẽ́?

É kọ à ẹ́ léémá ni ge kpáá gbĩ́ tẽ́ ló sìgà nu ge bọ̀ọ̀vẹ̀ gbàà o nyìmà nù kilma ló kpá káí? Sí ketõ̀ò sẹlẹ kpá ea di Kíndòm Hóól!

Éé Ní Eo É Láá Mon Boo Bẹẹ Website E?

Òó láá nó zivètõ̀ò nu ea kuúi, nè gbò nu e beele zigà ló nè ge ié ààla ea kuu gbò o bíb ea dẹẹ̀a boo Kpá Káí.

É Kọọ̀ Olo É Náa Gé Bùlà Jìhóvà?

Jìhóvà Bàrì palàge vùlè ni. Mósĩ́ deè ní eo é láá zogè tẹlẹ bàlà kẽè o tàn ge naa nú ea é léémáé buu buù dee mm̀ o dùm e?