Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Sà Dém Bel Gokana

 GBÒ BÍB 3

Mósĩ́ Deè Ní E Ḿ Láá Zọ̀ Nà Tẹ̀ Nè Nà Kà Loá Belé?

Mósĩ́ Deè Ní E Ḿ Láá Zọ̀ Nà Tẹ̀ Nè Nà Kà Loá Belé?

NÚ EA NÁA À DÌ BÍI

Bé eo palàge zọ̀ o tẹ̀ nè o kà naaá nu naa, bé e nu gé lée ní ló naa ẽ́.

ÉÉ NÍ OLO GÁẸ̀ NAA Ẽ́?

Bugi togó boo nakà belí: Aè bèè bílá dee deè Taà dee ló. Geoff ea ni dú 17 gbáá, a sígá gi tóm tọ ea beè dì é bá lọ̀l, aẹ̀ gbóó lee tṍó bõ̀ séi! À gbóó nvèè TV boo vaá iìtẽ́ boo a lé kpò té ẹ̀b.

Kà lèlà tṍóã́, ńdáà Tẹ̀ beè gbóó elá nùtọ mm̀ bììla nyíe váá kọọ̀.

“Geoffrey! Éé náa ò gé pee tṍó ẹ̀b TV boo tṍó eo gáẹ̀ dì eo gé nveè bá nè o ńkem̀ vígà ge tení boo nú e baẹ̀ nèe lọl tọọ̀ kpá ẹ́? Ò gáà naa nú e ba beè kọ ó naa!”

Geoff beè àgẹlẹ moǹ kọ́ọ̀, “A lée nagé.”

A Tẹ̀ kpãa ã̀ nyoonée vaá kọọ̀. “Ò kọ́ vàẹ e nvín págbálà ẹ?”

Geoff beè gbóó pyolá túu vaá à gbóó á dẽè a Tẹ̀ kọọ̀ ním lóò tọ́ọ̀ bel.

Kátogóí nyíè a Tẹ̀ beè gbóó kpáá palàge bììlà. Tṍó e kà agẹbá súng ni bã́ ẽ, a beè gbóó kọ́ nèe kọọ̀. “Ó gá ló ná bel naaá nèm!”.

Be olo beè dú Geoff, ò gáẹ̀ sii bá ló nakà tã̀àgã̀í naa vàẹ?

ELÁ VÁ Ò BUGI TOGÓ!

Ge zọ̀ o tẹ̀ nè o kà loá bel, dì belí gè ọví faà. Beà gá náa bà kpèg èèlè eo gáẹ̀ tení, òó láá tení dõona bá.

 DÌ BELÍ NU DÒÒMÀ BÁ:

Enekà nvín pábia ea bée kọlà Leah kọ́ọ̀: “À ólò tàvàlà ḿ ló gè zọ̀ nà tẹ̀ loá bel. Sìgà tóm em gé zọ́ẹ loá ńkpulu dẽè loa sọ́l, àé gbóó kọ́ nèm kọọ̀, ‘Gbẹẹ vó, ò géè ló bel nè nda?’”

KỌ̀LÁÁ BÉ EA KIL KẼ NAA LEAH BEÈ IÉ TAA KÀ NU GÈ SÀ.

 1. Ge pomí ló a tẹ̀.

  Leah beè kòòlà kpã́ kọọ̀, “Ẹ̀b kiĩ́, pãane tṍ! Níí palàge dì bíi!”

 2. Ge kùb ge ló bel nè a tẹ̀.

  Leah náa kpáá kọ ná nu ea tãagẽ́ ẽ nè a tẹ̀.

 3. Gè elá bànà tṍó e tṍó é léé ló gè kpáá ló bel boo nakà togó bel lá.

  Leah zọ a tẹ̀ loá bel sĩ́ nè sĩ́ e dõona tóm àbèè kọà émí kpá ea kil ló a tã̀àgã̀ máe.

Mókà nu ea di gbàà ní eo gáẹ̀ kọ Leah á naa ẽ́?

ZẸ́Ẹ́ BUGI TOGÓ BOO NÍÍ: Tẹ̀ Leah beè íè tã́àgã́ bùlà—vaá naè nyimá ló nu ea è dú tã̀àgã̀ Leah. Vó à naa, beà gá náa Leah à sà A, àé gbóó dú gè kọọ̀ náa íé nú eaẹ̀ elá boo kòòlà kpã́. Beà sẹlẹ nakà nu ea sàí náa gé zigà kọ a tẹ̀ á pãanée tṍ ló, vaá níí naa zogé kọọ̀ à fã̀ dẽè àbèè gè nveè ká ló a tẹ̀. (Ẹ́fẹ̀sọ̀s 6:2) Mm̀ kà kà, nakà nu gè sàí náa gé dọ bélè nè tọ́ọ̀ nen.

Dì belí bé e náa bọ́ló kọọ̀ èèlè e bà kpeg á òòmà ni lọl ló o kyẽè naaá, ò gé láá gbĩ́ dõona kà sĩ́deè ge bã̀àma ló o tẹ̀ nè o kà

Boo tṍó e B gé láá palàge valí ge naa, níì níí ní e nyìmà nù palàge di m mé nì. Ló éé? Boo béè kọọ̀, kọ béè Leah é láá kpoogè deé ló gbò a tã̀àgã̀, à íe bíi ló ge zọ̀ a tẹ̀ loá bel—àẹ́ dú bíi kọ a tẹ̀ á nyimá ló nu ea gé tã̀àgẽ́ ẽ, é be àẹ́ nveè bá nèe. Pĩ́í náa ólò mm-mè tọ́ọ̀ nu.

Ge kọọ̀ Leah sa C náa kọọ̀ á gá sọ̀tọ́ deè kọọ̀ èèlè e bà kpeg nuá á oomàè ẽ́ kẽ. Tãa vó, aẹ̀ piigà gè ló sọ́l boo nakà togó belí dõona tóm. Beà gá náa Leah à sà gè emí kpá má a tẹ̀, lóó Leah é gbóó láá dĩ̀ìna kátogóí.

Ge emí kpáí gé láá nvèè nàgé bá neè kọ á kọ́ gbõ̀ònà nu ea géè gbĩ́ gè kọ̀. Tṍó e tẹ̀ Leah é bugi kpáí, àẹ́ gbóó dã́tẽ́ ló nú e a géè gbĩ́ ge kọ́ nèe, eaé náa kọ á gbóó dã́tẽ́ ló a tã̀àgã̀ leevè. Nu ge sà C dọ̀ bélè nè Leah a tẹ̀. Kalìbèè à dú gè loá bel sĩ́ nè sĩ́ àbèè ge emí kpá máe, nakà nu ge sàí gbáá ló dùùlà bá tṍ ea di mm̀ Kpá Káí ea kọ́ọ̀: “naa mèé óloó naa gbò nu eaé dómà fẹ́ẹ́-fẹẹ̀ ló.”​—Róm̀ 14:19.

Mókà gbò dõona kà nu ge sà ní e Leah gé láá kpáá iéé?

Zẹ́ẹ́ ẹ̀b be òó láá kẽ̀èa boo ene kà. Vá ò bugi togó boo nú ea é láá sìlà aa mm̀ nakà nu gè sàí.

 ÒÒÀ AA LÓ GE LẸ̀Ẹ̀LÀ GBÒ LẸ̀Ẹ̀LÀ TÓM EA DÚ BÀÀSĨ́

Kẽ̀èã boo kọọ̀, nú eo kọ́ọ̀ nè nú eo tẹ̀ nè o kà é tóm bulà kọ ò kọ́ọ̀ náa ólò bọ̀gẹ̀ dú tẽ̀ènè kà.

DÌ BELÍ NU DÒÒMÀ BÁ:

Tṍó eo tẹ̀ nè o kà bĩ́íná ni nú ea biilé ni nyíe. Ò aalá kọọ̀, “Ním gbĩ́ gè lóbel kilma ló.”

Sõò o tẹ̀ nè o kà beè dã̀ tṍó eo kọọ̀: “Ním aadeè dẹlẹ́i nyíé boo iná kiẽ́e em kọ́ ńdáà bel kègũa nèi. M̀ gé kọ́ nà tã̀àgã̀ nè pá ńdáà kóò níì boolo nì.”

Zẹ́ẹ́ bugi togó kọọ̀ ò gé kpee sĩ́ ló tã̀àgã̀ váà o tẹ̀ nè o kà gbĩ́ gè nvèè bá nèni. Sõò oloò gbóó kọọ̀: “Ó gá tãagãi. Áá nda é láá kpoogè deé ló.”

 • Éé ní e o tẹ̀ nè o kà é láá dã̀e?

 • Éé ní ea dú kàà lé ààla ea gáẹ̀ beè àà ní gã́ ẽ́?