Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Ààla ea kuu 10 Kà Bíb E Gbò Nvín Ãa Bĩ́íná

 GBÒ BÍB 5

Vá be bà Síìmàm Pọ̀ gbẹá Tọọ̀ Kpáà?

Vá be bà Síìmàm Pọ̀ gbẹá Tọọ̀ Kpáà?

NÚ EA NÁA À DÌ BÍI

Bé eo áàlà naa gé láá domà fẹ́ẹ́-fẹẹ̀ ló àbèè à zóòlè tã̀àgã̀.

ÉÉ NÍ OLO GÁẸ̀ NAA Ẽ́?

Bugi togó boo nakà belí: Thomas náa gbĩ́ gè sí tọọ̀ kpá nieí. Àbèè lọ̀ọ̀leá boo. Náa gbĩ́ ge zẹ́ẹ́ si ná. A beè dàà togó taà ẽ́ ea kil nvéeá tṍó e gbò e bà ólò gbá di tọọ̀ kpá lóe pọ́lọ́ bel ló. Bà gbóó nègà gìe sòbée. Sìgà tṍó sìgà nen é kpol kpá Thomas lọ̀lẹ́ẹ́ bá váá sẹlẹ ló belí kọ bà náè nyimàè, àbèè ene nen ea di gbàà gbò e bà dìé nvée é tã́á ẽ bá, vá tṍó e Thomas é kiìa kẽ, náa é nyímá ló nen ea náa. Sṍó eá, ge boo màe bàg beè zoogá tṍó e Thomas íná boo íntanet . . .

Be olo è bèè Thomas, ò gáẹ̀ beè labví láb naa vàẹ?

ELÁ VÁ Ò BUGI TOGÓ!

Níì ge kọọ̀ tọọ̀ kà kpóó á gé ní ló nì! Kàsĩ́, òó láá bé nen ea ólò boomà bàg nen e bè nóó daáẹ bá ló. Mósĩ́ deè e?

  •   ÓGÁ BÉ VA. Kpá Káí kọ́ọ̀: “Neǹ ból náa ólò láá lẹ̀ẹ̀la bel ló gbò a tọa ló, sõò neǹ nyìmà nù ólò lẹ̀ẹ̀là bel ló a bá.” (Próvẹẹ̀b 29:11) Be ò pĩ́i ĩ̀ìmà belí bé ea bọ́ló naa—kọ̀láá bé ea dì naa lóó gbò e bà gé siimà ni pọ̀á é beè ọọ.

  • ÓGÁ KPẼ̀. Kpá Káí kọọ̀: “Ógá tui pọ́lọ́ kpẽemai pọ́lọ́ nei nen.” (Róm̀ 12:17) Ge gbĩ́ gè kpẽ́ pọ́lọ́ é zóòlè é tã̀àgã̀í.

  • ÓGÁ TÚ LÓÓ NVEE MM̀ TÃ́ÀGÃ́. Kpá Káí kọ́ọ̀: “Neǹ nyìmà nù ólò mòn tã̀àgã̀ ea gé dú sĩ́ váà ììlà ló.” (Próvẹẹ̀b 22:3) Dì belí bé ea é láá válí naa, kpòòlà lóó lọl ló gbò e bàẹ́ láá nvèè ni tã̀àgã̀ ló vá ò ooà aa kiẽ́e bàé láá bóò mà bàg nen gbẹá.

  • NAA NÚ E BÀ NÁA BEÈ Ẹ̀BMÀ DẼE. Kpá Káí kọ́ọ̀: “Gbọ́ọ́-gbọọ̀ló ààla bel ólò lọ̀l súng.” (Próvẹẹ̀b 15:1) Òé láá dò ge naa nuù mang. Dì belí nu dòòmà bá, Beà gá náa váà nen ea ólò siimà pọ̀ nen à kọ́ nè ni kọọ̀; ò bọgẹ̀ bọọ́ kú, òó láá aalá nèe kọọ̀, “M̀ bulà kọọ̀ m̀ gáẹ̀ vààà pọ́ì ńkem!”

  • KYÃ̀À ÀÀ. Nora ea ni tóólá 19 gbáá beè kọọ̀: “Ge pĩi zógè kọọ̀ togó ni a sim tùlà nu nè ge kọọ̀ ò agàló èl nen ea gé nveemà ni lẹ́á, à zógè kọọ̀ ò láà lẹ̀ẹ̀là bel ló o bá ea dú nu e neǹ síìmà pọ̀ nená náa gé láá naaá.”—2 Témọ̀tì 2:24.

  • SÍTÓM BOO BÉ EO AGÀLA BOO O BÁ NAA. Gbò e bà ólò siimà pọ̀ nen é láá nyimá ló gbò e bà ólò ẹ̀b ba bá tẹlẹ̀ ea é náa kọ bàá gá bé-bé. Boo dõona bá, Gbele tõ̀ò gbò e bà ólò siimà pọ̀ není é òòà àà ní ló tṍó e bà mon kọọ̀ nóo ọọvẹ̀ ló kilmàè vá ló.

  • KỌ́ NÈ DÕONA NÈN. Nen ea beè olòó noomài nu gbẹá tọọ̀ kpá beè kọọ̀: “M̀ síè kpóóló kọ̀láá nen e bà bóòmà ẽ bàg kọ á ié agẹIó vaá ló bel. Níà lèlà nu ge naa ẽ́, váà àé náa kọ bàá gá boomà ni bàg.”

Ge agala boo o bá é né ni kpóó e neǹ bóòmà bàg náa íe