Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Ààla ea kuu 10 Kà Bíb E Gbò Nvín Ãa Bĩ́íná

 BÍB 1

Ndaà Mée Ẽ́?

Ndaà Mée Ẽ́?

NÚ EA NÁA À DÌ BÍI

Ge nyimá ló íb nen eo dúù ne nú eo élà dọ̀ é nveè bá nè ni kọ ó nè lé béèlàfùl tṍó eo di kè bá tã́gì bá.

ÉÉ NÍ OLO GÁẸ̀ NAA Ẽ́?

Bugi togó boo nakà belí: Karen gáà zẹẹ tú òb kà mínìt tõ̀ò ma kè kẽè enekà sẹ̀lẹ̀ nù tṍó ea dã́ moǹ nen ea nyímá ló e gõò nvéé ẽ.

“Éé ní ea náa ò dõgẽ elá kiĩ́ ẽ́?”

Karen kiia ló kẽ váá mòn a kóò ea kọlà Jessica ea gé tú bàà ló ló míí e bà ã́àã kùùlà kpà lọl nu domá. Àé láá kọ́ nèe kọọ̀ míí í ólò tení dẽè nen. Jessica síi bá ló ene ló ló gbẹá kà lèlà sĩ́ Karen váá kọ́ nèe kọọ̀: “Ó bọọgẹ̀ ge ná pá nvín ló gè ié ńkem̀ dè kpéè, sẹ̀ vó?”

Karen gbĩ́ gè kìn, sõò Jessica níà a kóò. Vá Karen náa gbĩ́ kọ a kóò á bugi togó kọọ̀ náa tulàẹ̀ dẽe. Gbá ló vó, Jessica dú ene kà lé nvín pábia. Karen kọ́ nèà a bá kọọ̀: Be à ṍ, náa bọgẹ̀ dú pọ́lọ́. ‘Níà pọ́ì míí.’ ‘Á gé belí gè ṍ pọ́lọ́ biè.’

Be oloò bèè Karen, éé ní olo gáẹ̀ naa ẽ́?

ELÁ VÁ Ò BUGI TOGÓ!

Ge láá nè béèlàfùl e nyìmà nù di m kèbá nà íb dìtõ̀òí, à dú bíi kọ ó nyimá ló íb nen eo dúù. Íb nen eo dúù dú bug ea dì ní m ea kọ́ nè ni íb nen eo dúù nè nu eo élà dọ̀. Tení dú ló nakà nyìmà nùí, òó gbóó láá ié kói ge lẹ̀ẹ̀là bel ló o dùm tãá eo lọọ̀ tọ́ deè kọ dõona gbò á lẹẹlàẹ̀ ni bel ló.—1 Kọ́rìnt 9:26, 27.

Mósĩ́ deè ní eo é láá toní nakà kóiáẹ́? Ge aalá na gbò bíbví dú kà lé bá ge dààmà togó.

 1 GBÒ ÃÀẼ NÍ EM ÓLÒ LÁÁ NAA LEEVÈ E?

Ge nyimá ló gbò nú eo é láá naa nè gbò kiẽ́e eo ólò láá naa leevè gé agẹlẹ ló o dẹ̀lẹ̀ nyíé boo.

NU DÒÒMÀ BÁ KPÁ KÁÍ: Neǹ tóm Pọ́ọ̀l beè emí kọọ̀: “Kọ̀bè à dú kà kà kọ ním nyímà tẽ́ gè ló bel, sõò á gé naa vó mm̀ nyìmà nù ea kil ló lé kpẹ̀a.” (2 Kọ́rìnt 11:6) Gè kọọ̀ Pọ́ọ̀l palàge dã́tẽ́ ló Kpá Káí, beè naa kọọ̀ á láá elá àgàlà tṍó e gbò nen ẹ̀bmà ẽ. Náa beè zìgà kọọ̀ pọ́lọ́ gã́ moǹ bel ea aà vá gã́ á ọọvẹ ló a dẹ̀lẹ̀ nyíé boo.​—2 Kọ́rìnt 10:10; 11:5.

DÒ O BÁ Ẹ̀B: Tál àbèè kèèlè nyìmà eo íè emí kè kẽí.

Gbóó baatẽ́ enekà lé kpãa eo íè. (Belí nu dòòmà bá, é kọ ò lóò bùlà nú ea kil ló dõona gbò? ò lóò nè gé nu taalẹ bá? bàé láá dẹ̀ẹ̀à ni gé boo? ò lóò naa gé nú boo tṍó?)

2 GBÒ ÃÀẼ NÍ BÈ NÍM ÓLÒ LÁÁ NAA LEEVÈ E?

Dì belí bé e gẹ́l kpọ́gọ́lọ́ ólò agaló áá tṍó e bà tú ene so dẽè ene naaá, níã̀ bé e íb nen eo dúù gé láá nyaaá dú pọ́lọ́ naa ẽ́, é be ò sọ tọ́ deè kọ gbò kiẽ́ e bè nóo láà naa leevè á lẹ̀ẹ̀là bel ló o dùm.

NU DÒÒMÀ BÁ KPÁ KÁÍ: Pọ́ọ̀l beè nyimá gbò kiẽ́ e bè náè láá naa nèè leevè. À gbóó emí kọọ̀: “Nyíé m di boo gè sẹlẹ log Bàrì, sõò dõona kà log ní em monì ea gé tõó ḿ m bé log Bàrì e nyíé m di boo á ẹ́. À nveè m kpọ́gọ́lọ́ kèbá lẹ̀ẹ̀là bel ea aa bá pọ́lọ́ ea dìḿ m má.”​—Romans 7:22, 23.

DÒ O BÁ Ẹ̀B: Ãàe níe bè nóo láà naa leevè ea dú bíi kọ ó nó gè lẹ̀ẹ̀là bel ló é?

 3 ÉÉ NÍ EA DÚ NA GBÒ NU SẸ̀Ẹ̀A Sĩ́ Ẽ́?

É kọ òó láá bã mm̀ faà váá ò kọ́ nè nen ea gé ọ́ví faàa kọ á olòó teá beeá ló kpò dem dọ̀ tṍó e fúẹ̀l é tá m? Níá é dú kà láb ból ea é peé ni kpègè bá!

Éé ní eo nóò ẽ? Ge ié gbò nu sẹ̀ẹ̀a sĩ́ gé náa kọ ógá dõgẽ naa kóló mm̀ kíìli kíìli mm̀ dùm. Ò gbĩ́ gè sí ketõ̀ò vá ò gé noo ge iná kiã́.

NU DÒÒMÀ BÁ KPÁ KÁÍ: Pọ́ọ̀l beè emí kọọ̀: “Vó ní ea náa váà nda à lele sĩ́ ló teá gbĩ́ gè íná kùbmà e.” (1 Kọ́rìnt 9:26) Tãa vó ea kpõtẽ́ nè nvée vaá sọ̀ tọ́ deè kọọ̀ kele íb nu á olòó naàà ẽ́ ló mm̀ di dùm, Pọ́ọ̀l beè ié gbò nu sẹ̀ẹ̀a sĩ́ vaá tõó dùm ea gbáá ló.​—Fílìpàì 3:12-14.

DÒ O BÁ Ẹ̀B: Tú taàkà nú eo gbĩ́ì ge naa gbáá à la emí kè kẽí.

4 GBÒ ÉÉ NÍ EM ZIGA LÓÉ?

Tṍó eo íè agẹló nyòòmà íb nen eo dúù, òó gbóó dì belí té ea aa deè sii ní kẽ ea é láá emá kà agẹbá ìlì sẽ́

Be nóo íè gbò nú eo ziga ló, nóo gé láá nè béèlàfùl. Dì belí nóóní, ògé láá nyaaná o láb kọbé à gbáá ló ní pá o kóò—ea dú nu ea zógè kọọ̀ olo nóo nyímà ló íb nen eo dúù.

Mm̀ sĩ́deè ea dú kele, tṍó eo láb dẹẹ̀a boo gbò nú eo ziga ló, ò kilsĩ́ ge zogè íb nen eo dúù​—kọ̀láá bé e dõona gbò lábví láb naa.

NU DÒÒMÀ BÁ KPÁ KÁÍ: Tṍó e neǹ kọ́ọ̀ bùlà Bàrì Dányẹ̀l beè di-dí ãa, ẹlẹ beè “beeláfùl mm̀ ńlẹ́ẹ̀ nyíe” kọ àé gbanèè tṍ ló gbò log Bàrì, kalìbèè aẹ̀ dú gè túe lọl ló pá ba tọ nè gbò e bà géè gbá nè fã̀ Bàrì. (Dányẹ̀l 1:8) Tení dú ló gè naa vó, aẹ̀ tõó dùm ea lelà. Dányẹ̀l beè tõó dùm nyòòmà íb gbò nú e ẹlẹ ziga ló.

DÒ O BÁ Ẹ̀B: Gbò éé ní e olo ziga lóé? Dì belí nu dòòmà bá: É kọ ò zigà gé ló Bàrì? Beè vóà, ló éé? Éé ní eo élà boo zìgà kọọ̀ Bàrì dìe?

É kọ olo zigà kọọ̀ gbò kpãà lé lab dògò níí Bàrì dú lé kilma ló olo? Beè vóà, ló éé?

Mm̀ a dee deè nvée, ò gé meà belí ḿ moní ea di gbàà ẹ—pà sãà té e pọ́ì ńkem̀ fọ́ọ́lọ́ gé ulée beemá ló kẽ, sẹ̀ òó bélí té ea láá emá gbele ìlìsẽ́ ẽ́? Siè kpóó ló íb nen eo dúù, váà òó gbóó mèà belí nakà té á. Váà níá gé nveè bá nè ni aalá bíb ea kọ́ọ̀, Ndaà mée ẽ́?