Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Ààla ea kuu 10 Kà Bíb E Gbò Nvín Ãa Bĩ́íná

 GBÒ BÍB 10

Mósĩ́ Deè Ní E Kpá Káí É Láá Nvèè Bá Nèm Mé?

Mósĩ́ Deè Ní E Kpá Káí É Láá Nvèè Bá Nèm Mé?

NÚ EA NÁA À DÌ BÍI

Kpá Káí kọ́ọ̀: “kọ̀láá kà nu e baẹ̀ emí mm̀ Kpá Káí téní aa mm̀ bug e Bàrì ne.” (2 Témọ̀tì 3:16) Beè níí dú kà kà, Kpá Káí gé láá nèni tùle eo íè bíi ló.

ÉÉ NÍ OLO GÁẸ̀ NAA Ẽ́?

Bugi togó boo nakà belí: Déviìd géè teá faà tení kiẽ́ ea gáà beè iná tọ́ọ̀ dee. Gbò émì nu e bà tibgí gã́ èèlè beè naa kọ á nyimá kọọ̀ níì kiã́ ní ea gáẹ̀ tenèè ẽ nì. Déviìd à gbóó nyimá kọ à dá gẹ̀ẹ̀. Beà sẹlẹ àẹ̀ lọ̀ èèlè ge tení.

Be olo è bèè Déviìd, ò gáẹ̀ naa vàẹ?

ELÁ VÁ Ò BUGI TOGÓ!

Ò íè gbele tõ̀ò nu ge sà:

  1. Ge bĩiná kọ nen á dòbá èèlè neè ni.

  2. Ge ẹ̀b dẽè map, àbèè nú eaé dobá èèlè nèni ea kọlà (GPS).

  3. Ge kilsĩ́ gè ọví, vaá íe bùlà kọọ̀ ò gé beè nyimàè deè.

À palàge dọa bàlàkẽ kọọ̀ Nu Gè Sà C, ní e bè náa gé láá bọ̀gẹ̀ siá tóm mé.

Nu Gè Sà B léè èl ńtúá kà a. Enekà nu ea dì kọlà kọọ̀ map àbèè nu ea ólò dòbá èèlè nè nen ea kọlà (GPS) é dí ní bá kọ bé à nveè bá dòbá kĩ́ eo é téní.

Kpá Káí gé láá nvèè bá nè ni mm̀ tẽ̀ènè sĩ́deè á nagé!

Nakà kpá ea palàge tọlà kẽí é láá

  • kpènà ni kè bá gbò tã̀àgã̀ eo gé téní bá mm̀ didùm

  • nvèè bá nèni kọ ó nó nú ea kil ló o bá nè ge naa kọọ̀ ó dú kà lé nen

  • naa kọ ó nyimá kà lé sĩ́deè ge tõ̀ò ma dùm

 GE AALÁGI GBÒ AGẸ AGẸ BÍB EA KIL LÓ DIDÙM

Àà gé dàà togó tṍó e ni láá ló bel, è ólò gbóó bĩinági bíb.

  • Éé ní ea náa váà sĩ́ káála à dú bulúù bulúù e?

  • Éé ní e bà tú dèmàgi gyã́à káála ẹ́?

Tṍó e ni bọọ, è ólò gbó bĩinági gbò bíb ea kuu gbò nú ea gé náaí ló.

  • Éé ní ea náa váà pọ́lọ́ pọ́lọ́ nu à naaá gi é?

  • Éé ní ea náa váà gbò nen à ùe?

Váà èé gbó láá kọ vàẹ be é gbò ààlaí beè di mm̀ Kpá Káí kà kpã́á dee é?

Gbele tõ̀ tõ̀ò gbò kọ́ọ̀ nú ea ḿḿ-má mm̀ Kpá Káí dú kyáá nòòtẽ́ nómá nè lóg, e dee ni tá ló, àbèè ge kọọ̀ à palàge tàvàlà ge dã́ tẽ́ ló. Sõò é kọọ̀ Kpá Káí ní ea aa deè dugé é tã̀àgã̀ ẽ, sẹ̀ nú e gbò nen bulà kọ bà nyímàè ea kil ló Kpá Káí é? Sẹ̀ bà dã́ lọ̀ẹ?

Nu dòòmà bá, gbò nen bulà kọọ̀ Kpá Káí kọọ̀ Bàrì ní ea gé lẹẹlà be ló bàlà booí é. Sõò àé náàà à dù vóé? Bà náa láà lẹ̀ẹ̀là nà bel ló bàlà booí! Nú ea ḿḿ-má m dú nyáá ló nè mòn tã̀àgã̀, zọ̀kòm nè ú, tãa nè kyọ̀àsĩ́ nu. Mó sĩ́deè ní e Bàrì ea íe vulè é gbóó naa dénè na gbò nuí ẽ́?

É kọ àé léémá ni gè nyimá ààla? Nú e Kpá Káí kọ́ kilma ló nen ea gé lẹẹlà bel ló bàlà booí gé láá boo ní ló!

Beà sẹlẹ o beè láá nvèè kpíí ló kọọ̀ gbò dùùlà bà deè tṍ ea di mm̀ nakà bróshọ̀í dẹẹ̀a boo Kpá Káí. Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà palàge àgala boo kọọ̀ gbò dùùlà bá deè tṍ ea di mm̀ Kpá Káí dú nú e nen é láá dẹ̀ẹ̀a boo. Níà boo béè kọọ̀ aè “ẽá aa mm̀ bug e Bàrì ne, vaá dú lé ló gè noòmà kà kà bel, ge kọọmá bel ló lọ̀ nù, ge le-le dee bá nen.” (2 Témọ̀tì 3:16, 17) À sígè nè bá olo gè kpótẽ́ ló nú ea di mm̀ nakà kpá ea dú kà kpã́á gbáá sõò à di-dí ãaí!