Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Ààla ea kuu 10 Kà Bíb E Gbò Nvín Ãa Bĩ́íná

 GBÒ BÍB 6

Mósĩ́ Deè Ní Eḿ Láá Bé Tã́gì Bá Ea Aa Bá Pá Kóò E?

Mósĩ́ Deè Ní Eḿ Láá Bé Tã́gì Bá Ea Aa Bá Pá Kóò E?

NÚ EA NÁA À DÌ BÍI

Tṍó eo láà ló bel boo o lóó, àé náa kọ ó láá lẹ̀ẹ̀la bel ló o dùm, tãá eo lọọ̀ tọ́ deè kọ dõona gbò á lẹ̀ẹ̀làẹ̀ ni bel ló.

ÉÉ NÍ OLO GÁẸ̀ NAA Ẽ́?

Bugi togó boo nakà belí: Brian mon kọọ̀ bàà nen e bà ólò gbá dìa tọọ̀ kpá gé kyãà dù, gbàà ẹ à gbóó dọ̀. Tẽ̀ènè mm̀ sèí bàà tóm e bà ni tãagẽ́ ẽ kọá ṍ sĩi. Ńíí é égè taà tóm.

Túákà nvín págbálà lóbel kọ́ọ̀:

“Áá ọ̀ọ̀ ní eo dì nàgé kĩí ẽ́? M̀ gbĩ́ì ge dobá ene kà kóò nè ni.”

À tú pọ́ì ńkem̀ bá sií ló moǹ bel ea kọlà “kóò” boo tṍó ea bii enè bá dẽé ẽ váá nvèà bá bẹ̀lẹ̀ túnu váá nììnà bá nè Brian.

Brian mon kpóó sĩi ea dìé zẹ̀ẹ̀ nvéé bá. Vùùtèb gbàà Brian à gbóó zoogá.

Brian à gbóó kọọ̀: “Gbẹẹ vó, M beè zẹ́ẹ́ kọ nagé nè ni kọ ním lóò . . .”

Ní ea égè bàà kà nvín págbálàa à gbóó vàlẹ̀ bá bã̀ ẽ́ gã́ kọọ̀: “Ógá bọ̀gẹ̀ siiá pọ̀!”

Brian kọ́ mm̀ agẹló kọọ̀: “Pọ̀ náa síí m!”

Ní ea égè bàà kà nvín págbálàà tú bá sẹlẹ́ boo gànà gĩ̀ Brian váá gbọọlẹ̀ ló kọọ̀: “Zẹ́ẹ́ tu gé.”

Ntúákà nvín págbálàà niinà bá sĩiã́ nvee kà kèsĩ́ Brian váá sààgá nèe kọọ̀: “Néé kọ́ nè tọ́ọ̀ nen. Tọ́ọ̀ nen náa gé nyímá.”

Be olo è bèè Brian, ò gáẹ̀ beè labví láb naa vàẹ?

 ELÁ VÁ Ò BUGI TOGÓ!

É kọ́ọ̀ Brian beè aa deè bugi gé togó boo nú e bà géè naaá? É kọ ba beè nè baláà é béèlàfùl? Ním bulà. Kọ̀láá ọ̀và beè dọ kèbá tã́gì bá ea aa bá dõona gbò. Bà náa gbĩ́ kọ bàá kpoolàẹ̀ va, bà gbóó sọ̀ tọ́ deè kọ dõona gbò á lẹẹlàẹ̀ va bel ló.

Be olo ní eo beè zọ̀ íb gbò dìtõ̀òí nyòònà ẽ, mókà kele íb bá ní eo gáẹ̀ beè láá sií ló gè bé tã́gìbá ea aa bá pá kóòí é?

 1. Ẹ̀BMÀ DẼE

  Kpá Káí kọ́ọ̀: “Neǹ nyìmà nù ólò mòn tã̀àgã̀ ea gé dú sĩ́ váá ììlà ló, sõò neǹ ból kpeesĩ́ ló váá mòn tã̀àgã̀ ea dú ló.”​—Próvẹẹ̀b 22:3.

  Gbele tõ̀ò tṍó, òó láá gbẹẹ́ sĩ́ mòn nu tã̀àgã̀. Nu dòòmà bá, beà gá náa ò gbẹá kpã́á mòn gã́bug gbò eo ólò gbai dií tọọ̀ kpá, e bà gé ṍ sĩi. Beò ólòó ẹ̀bmà dẽe kọ nu tã̀àgã̀ é láá dú, òó dí kpènà ló ge láá bé èl bá.

 2. BUGI TOGÓ

  Kpá Káí kọ́ọ̀: “Naa kọ o bug á di õ̀òã lee.”​—1 Pítà 3:16, NW.

  Bĩiná o bá kọọ̀, ‘Àẹ́ tọ́a ḿ ló dì deè sĩ́ naa vàẹ be m̀ gbáá ló gbòí é?’ Mm̀ kà kà, mm̀ sìgà tṍó òó láá gbĩ́ gè naa nú eaé léémá pá o kọ́ọ̀. Sõò àẹ́ beè tọá ní ló naa vàẹ? É kọ àẹ́ léémá ni ge kyọ̀ íb nen eo dúù boo béè ge naa nú eaé léémá gbò eo gbáì diaí tọọ̀ kpá?​—Ẹ́xọdọ̀s 23:2.

 3. BEELÁFÙL

  Kpá Káí kọ́ọ̀: “Neǹ nyìmà nù ólò ọẹ̀ dẽe.”​—Próvẹẹ̀b 14:16.

  Gbele tõ̀ò tṍó, e ólò nè béèlàfùl váà e mòn tã̀àgã̀ ea dú ló. Kpá Káí kọ́ nú ea kuu gbò nen e bà dì belí Jósẹ̀f, Jóòb, nè Jíízọ̀s, kọ baẹ̀ nè lé béèlàfùl. À kọ́ nágé nú ea kuu Kéìn, Ísọ̀, nè Júdàs, kọ baẹ̀ nè pọ́lọ́ béèlàfùl. Éé ní olo é náa ẽ́?

Kpá Káí kọ́ọ̀: “Labví láb ea kyãa mm̀ bọ́ọ̀ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo.” (Psalm 37:3) Be à gá náa ò beè zẹ́ẹ́ bugi togó boo gbò nú eaé silà aa m váà o gbóó beeláfùl, mm̀ ge kọ́ íb nen eo dúù é láá valí váà man lé kpẽ́ nèni.

gá tã̀àgã̀, náa bọ́ló kọ ó ló gbele tõ̀ò bel nè pá o kóò. Kóló ge naa Ẽ́ÈẼ mm̀ agẹló é láá nvèè kùbma ló. Àbèè ò palàge zogè tẹlẹ bàlàkẽ kọ náa tanèè ni ge gbaaà ẹ̀ vá ló, òó láá kọọ̀:

 • “Ógá tú nda gbá ló!”

 • “Ním ólò naa íb nu ea meà naa ã́!”

 • “Sõò, ò palàge nyimá m ló èlmà vó à!”

Kàà kpòkúm nu ea dì dú gè kọọ̀ òó áálá bel nèe kà lèlà tṍóã́ vá ò palàge àgala boo o ààla. Be ò náa vó, àẹ́ bọọ ní ló tṍó e pá o kóò é kpõtẽ́ àà ní ló!

 BÁ GÈ SIÍ LÓ TṌÓ E BÀ NVEEMÀ NI LẸ́

Bea gá náa ò nè deè tã́gì bá ea aa bá pá o kóò, òó bélí rọ́bọt e bà gé lẹẹlà bel ló

Vá beà gá náa pá o kóò à màngã̀ ni ã̀? Vá beà gá náa bà kọ́ nè ni kọọ̀, “Éé dú tã̀àgã̀ ẽ —pọ̀ síí ni?” Zẹ́ẹ́ ẹ̀b bée nakà agẹbá tã́gì bá pá kóòí dú nu ànà ànà naaà. Òó láá aalá naa vàẹ? Kọ̀láá bé ea kilkẽ naa, ò íè bààkà nu gè sà.

 • Òó láá ẹ̀b gbò ànà ànàí tẹlẹ̀. (“Ò di lèlà, pọ̀ síí m!” Tṍóã́ ò gbóó kọ́ bug ea náa ò kọ́ naavó.)

 • Òó láá kìn ẹẹ tã́gì báí. Kọ́ bug ea náa ò kìn váà ò zaavà ló ba bùlà. (“Nda beè dòòmà kọọ̀ ọ̀ọ̀ kàà nen eaé láá ṍ sĩi!”)

Beè pá o kóò kilsĩ́ ge olòó nvèè ni tã̀àgã̀ ló, kyã̀à aa kiã́! Kẽ̀èa boo kọọ̀ gã́bug bé eo tõò kiã́ naa, níà bé e tã́gì báá é zóógá naa ẽ́. Gè tení aa kiã́ zógè kọọ̀ nóo zigà kọ dõona gbò á nyaaná íb nen eo dúù.

Mm̀ kà kà, nóo gé láá gũá aa bá tã́gì bá pá kóò. Sõò òó láá beeláfùl nú eo gbĩ́ì ge naa, kọ́ íb nen eo dúù, vaá ò lẹẹlà bel ló o bá. Béèlàfùl e olo neè níà ńló é!​—Jóshùà 24:15.