Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Ààla ea kuu 10 Kà Bíb E Gbò Nvín Ãa Bĩ́íná

 GBÒ BÍB 7

Mó Bá Ní Eḿ Láá Sií Ló Be Bà Tã́gím Bá Kọ Ḿ Kuná Gã̀ Ẽ?

Mó Bá Ní Eḿ Láá Sií Ló Be Bà Tã́gím Bá Kọ Ḿ Kuná Gã̀ Ẽ?

NÚ EA NÁA À DÌ BÍI

Gbò o béèlàfùl ea kuu kúnàgã̀ gé láá tọá ní ló e dì deèsĩ́.

ÉÉ NÍ OLO GÁẸ̀ NAA Ẽ́?

Bugi togó boo nakà belí: Kóló bàà ẽ́ e Heather ni mon Mike, sõò a tõo ẽ́ ló belí kọọ̀ a nyímàè ẽ ló lọlẹ̀ẹ̀. Bà ólò lẹ̀ẹ̀là tóm má ene boo fóòn lee, bà ólò tú gã́bug ávà loomá bel boo fóòn, bà ólò loá bel dọ̀ tṍó e bà náa é íe na bel ge lò! Sõò kátogóí Mike íe bíi ló nu ea el boo pọ́ì loa sọ́l.

Mm̀ bàà ẽ́ ea kil nvéeá, Mike nè Heather náa ólò naa tọ́ọ̀ nu èlmà ge siiá bá ló bá nè ge pyoví gã́ ene. Heather náa gbĩ́ gè kilsĩ́ èlma vóá. Sõò náa gbĩ́ kọọ̀ Mike á aa lẹ̀ẹ̀ẹ́ ló. Náa íé nen ea ólò kpáá lèèlàẹ kọ a dú lébia váá dú kele. ‘Gè kpáá tẹlẹ ló,’ é ẹlẹ ólò kọ́ nèà a bá kọọ̀, ‘Mike nè nda vulè ene . . .’

Beà gá náa o túlà ge ilí àbèè ge iá vaá ò kpee sĩ́ ló íb dìtṍò e Heather beè di báá, Éé ní eo é gbóó naa ẽ́?

ELÁ VÁ Ò BUGI TOGÓ!

Gbaaló ea di zẹ̀ẹ̀ áá gbò e baẹ̀ ilá dú nènù ea aa bá Bàrì. Ge kúnágã̀ níà ge kyọ̀gàlà nakà nènùá. À dì belí gè tú kà lé kọ̀làló e nen beè nèni naamá sàva kàn ge fã̀àmà kẽ

Beà gá náa ò dọ̀ log ea gé lẹẹlà bel ló gbò nú e monmà dẽe, dì belí log ea di mm̀ kpóó ea ólò naa kọọ̀ nu e bà tóví kilma gbàn deè á òòa dọ kẽ (law of gravity), òó mon tã̀àgã bá. Tẽ̀ènè áá báẹ́ ló tṍó eo dọọ̀ log ea di mm̀ Kpá Káíé, dì belí ní ea kọ́ọ̀: “Kpoolai lóó lọlíí ló kúnà gã̀.”​—1 Tẹ̀sàlónaikà 4:3.

Gbò éé ní eaẹ́ náaí ló beà gá náa è lọ̀l togó kè kẽè nakà logá ẹ́? Kpá Káí kọ́ọ̀: “Kọ̀láá nen ea kúnágã̀ sí pọ́lọ́ a nom̀ kpáló.” (1 Kọ́rìnt 6:18) Níá dú kà kà naa vàẹ?

 Gbò gbĩ́ì tẽ́ ló nu kọ́ọ̀ gã́bug gbò nvín ãa e ba ni kúná gã̀ tṍó e bà gáà ili àbèè ge iá a mon sìgà gbò nú ea bélí gi vóí.

  • BÌÌLA NYÍE. Gbele tõ̀ò gbò nvín ãa e baẹ̀ tú lóó nvee mm̀ kúnàgã̀ tṍó e bà gáà beè ilí àbèè gè iá beè kọ́ọ̀ bà ọ́gàẹ̀ tṍó e tṍó téní.

  • NÁN DẸ̀LẸ̀ NYÍÉ BOO. Tṍó e ba ni maàa kẽ lọ̀l, buù ọ̀và ólò gbóó bugi togó kọọ̀, ‘Dõ̀ona kà mée ní ea dìé ló nágée?’

  • KẸ̀LẸ̀. Mm̀ kà kà, gã́bug gbò bia ólò gbĩ́ nen eaé láá kpènà va, níì nen e baala náa é íé tọ́ọ̀ kà bélè lọl bá nì. Váà gã́bug gbò gbálà ólò gbĩ́ mòn kọọ̀ bà náa léè nàe dẽè gbò bia ea diè vá ló.

  • Kpòkúm dénè nuí dú gè kọọ̀: Be à gá náa ò kunágã̀ tṍó eo gáà ilí àbèè ge iá, ò ẹbvi o bá tẹlẹ̀, tení dú ló ge gbẹ̀mà nvéè nú ea palàge dì bíi. (Róm̀ 1:24) Náa bọ́ló kọ ó sọ̀ bá o kpáló gbẹẹ́ kẽ boo béè kọọ̀, à palàge dì bíi!

Zogei kọ́ọ̀ ò íèì kói gè láá “Kpoolai lóó lọlíí ló kúnà gã̀.” (1 Tẹ̀sàlónaikà 4:3) Kọbé, be à gá náa ò ilí àbèè ge iá enè dee, òó gbóó láá zọ̀ẹ ié gbaaló. Váà òó gbóó láá palàge dé kpéèló, e bè tọ́ọ̀ kà nu náa gé tãagẽ́ ni, nóo gé ọ́gá, váà nóo gé dí mm̀ gẹẹ gẹẹló ea ólò bọ̀gẹ̀ sìlà aa mm̀ kúnàgã̀.​—Próvẹẹ̀b 7:22, 23; 1 Kọ́rìnt 7:3.

 ŃLÓÒ BÙLÀ KỌ́ VÀẸ?

  • É kọọ̀ nen ea aadeè vùlè ni é tú o nom̀ kpáló nè o tọaló nvee mm̀ gẹẹ-gẹẹ ló?

  • É kọọ̀ nen ea aadeè ẹ̀b nú ea kuú ni é ẹbmà ni kọ ó kyọ̀ o lé gbaaló eo íè kilma ló Bàrì?​—Híbrù 13:4.