Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Sà Dém Bel Gokana

 GBÒ BÍB 4

Mó Bá Ní Eḿ Láá Sií Ló Nà Gbò Lọ̀ẹ?

Mó Bá Ní Eḿ Láá Sií Ló Nà Gbò Lọ̀ẹ?

NÚ EA NÁA À DÌ BÍI

Boo béè kọọ̀, be ò ziga kọ ò lọẹ̀, àé naa kọọ̀ gbò nen á dẹlẹ́ ni nyíé boo.

ÉÉ NÍ OLO GÁẸ̀ NAA Ẽ́?

Bugi togó boo nakà belí: Tṍó e Tim géè zọ̀ páa kóò bìlà bil, aẹ̀ toví bọ́ọ̀l naa ní ea fẹ́ ẹ̀àsĩ́ deè nvíǹdò nen.

Be olo è bèè Tim, éé ní o gáẹ̀ naa ẽ́?

ELÁ VÁ Ò BUGI TOGÓ!

OLO ÍÈ TAÀ KÀ NU GÈ SÀ:

 1. Ge teá.

 2. Gè gbá ból dõona neǹ.

 3. Kọ́ nè nená nú ea beè naaá, vá ò kọ́ nèe kọọ̀ òó kpẽ́è gbò nú ea kyọàá.

Òó láá dọ kè bá ẹ̀bmà ge sà A. Sõò a íe gi gbò lélé bug ea di nvée beà gá náa ò zìgà kọ́ ò lọẹ̀​—kalìbèè ò fẹ́ẹ̀ ẹ̀àsĩ́ deè nvíǹdò àbèè dõona kà gbò nu.

 TAÀ KÀ BUG EA É NÁA KỌ Ó ZÌGÀ KỌ Ò LỌẸ̀

 1. Níà lèlà nu gè naa ẽ́.

  Kpá Káí kọ́ọ̀: “À taníi gè naa nú ea lelà kọ̀láá tṍó.”​—Híbrù 13:18.

 2. À ólò valí ló gbò nen gè ia ló nè kọ̀láá nen ea zigà kọ à lọẹ̀.

  Kpá Káí kọ́ọ̀: “Nen ea gṍ a pọ́lọ́ náa gé kil sĩ́, sõò kọ̀láá nen ea kọ́ a pọ́lọ́ váá òòà aa ló àé dú gè ia ló nèe.”​—Provẹẹb 28:13.

 3. Ní ea palàge bọọ, dú kọ à léémá Bàrì.

  Kpá Káí kọ́ọ̀: “Jìhóvà ọ́bví neǹ kẹ̀lẹ̀, sõò A díì díílá kóò dú gbò e bà tõo lèlà.”​—Provẹẹb 3:32.

Karina ea ni dú 20 gbáá, géè gṍ kpá pọ́lọ́ biè ló a tẹ̀. Sõò náa beè láá gṍ leelee. “Tṍó e nú ea é dú enè gbáá téní,” Karina beè gbóó kọọ̀, “ńdáà tẹ̀ beè gbóó mòn kpá pọ́lọ́ bièí e ńdáà bée di boo. M beè gbóó dọ bá gbele tõ̀ò tã̀àgã̀!”

Éé ní em nóò ẽ? Karina kọọ̀: “Ge olòó gṍ pọ́lọ́ ólò zoolè tã̀àgã̀. Òó mon nagé nú ea silà aa m tṍó e tṍó é kilsĩ́!”

BÉ EO É LÁÁ NÓ NU LỌL LÓ GBÒ O LỌ̀ NAA

Kpá Káí kọ́ọ̀: “Dénè bẹ̀ì ólò ié gbele tõ̀ò lọ̀ nù.” (Jém̀z 3:2) Dì belí bé e ni mon naa, ge zìgà kọ ò lọẹ̀ zógè kìlmà kpá ló kẽ nè ge kọ togó ni sim tùlà nu​—nè gè naa vó tẽ̀ènè tṍó ã́.

Ní ea bẽene dú gè nó nu lọl ló gbò o lọ̀. Enekà nvín pábia ea bée kọlà Vera kọọ̀: “M̀ ólò ẹ̀b lọ̀ belí nu gè noomá nu tení dú ló gè nó enekà nu ea é nveè bá nèm kọ ḿ dú lé nen, nè ge tú lé bá sií ló dõona tóm lọl mm̀ buù kà nà lọ̀ nùí.” Naa èé ẹb bé eo gé láá naa níã́ naa.

Be ò ban kpé o tẹ̀ váà kyọ̀à gbẹá ní bá. Éé ní eo é gbóó naa ẽ́?

 • Òó pĩ́i vá ò ẹbmà dẽe kọọ̀ o tẹ̀ náa gé nyímá.

 • Òó kọ́ kà lèlà nú ea beè naaá nè o tẹ̀.

 • Òó kọ́ nú ea beè naaá nè o tẹ̀, sõò òó gbá ból dõona nèn.

Ò dọọ̀ ló ẹ̀bmà boo béè kọ nóò nó kpá. Éé ní eo é gbóó naá dõona tóm ẽ́?

 • Ge gbá ból kọ ẹ̀bmàà agà.

 • Ge zìgà kọ o gè dọ̀ ló ẹ̀bmàà dúè ní bá.

 • Gè kọọ̀ neǹ dòbáá ọ́bvẹ̀ẹ̀ ni.

Gè olòó maaná dẽe ẹ̀bmà ẹ̀àsĩ́ ea di ló faà eo gé ọ́ví dìgà belí gè olòó ká nyíe gbẹẹ́ boo gbò lọ̀ eo beè naaá gbò tṍó ea kil nvée ã́

 Kátogóí gbó ẹ̀b gbò bel e géè ló gbàn deèá vá ò bugi togó kọọ̀ olóò (1) o tẹ̀ nè (2) o neǹ dòbá. O tẹ̀ nè o neǹ dòbá é ẹb ni naa vàẹ, é be ò zigà gbò o lọ̀ nù ẽ? Be ò gṍ gbò o lọ̀ nù, bàé ẹb ni naa vàẹ?

Kátogóí bugi togó boo gbò lọ̀ eo beè naa mm̀ gbò gbáá ea kil nvéeá vá ò áálá nà gbò bíbví.

Aẹ̀ beè mókà é lọ̀ẹ? Mó bá ní eo beè sií lóé?

 • M beè gõ̀.

 • M beè gbá ból nen.

 • M beè zìgà kọ m̀ lọọ̀.

Be nóo beè zìgà kọ ò lọẹ̀, tṍó e tṍó téní a beè tọá ní ló naa vàẹ?

 • Lé​—náa beè tãagẽ́ m!

 • Bẽgẽ bel​—m̀ gáẹ̀ beè ló kà kà bel.

Ò gáẹ̀ tú kà lé bá sií ló nakà dì tõ̀òí naa vàẹ?

Éé ní eo nóò lọl ló gbò o lọ̀ẹ?

ŃLÓÒ BÙLÀ KỌ́ VÀẸ?

Éé ní ea náa vá sìgà gbò nen náa ólò zìgà kọ bà lọẹ̀ẹ?

Éé ní e gbò nen é bugi togó kìlmà ní ló é be ò ólòó gṍ gbò o lọ̀ nùe, váá éé ní e gbò nen é bugi togó kìlmà ní ló be ò zigà gbò o lọ̀ nùe?​—Lúùk 16:10.