Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Ààla ea kuu 10 Kà Bíb E Gbò Nvín Ãa Bĩ́íná

 GBÒ BÍB 9

É Kọ À Bọ́ló Kọ Ḿ Zìgà Kọ Nu Beè Mèà Aa Mm̀ Dõona Íb Nu?

É Kọ À Bọ́ló Kọ Ḿ Zìgà Kọ Nu Beè Mèà Aa Mm̀ Dõona Íb Nu?

NÚ EA NÁA À DÌ BÍI

Beè ge kọọ̀ nu beè mèà aa mm̀ dõona íb nu dú kà kà, beè vó dùm náa íé tọọ̀kà tóm̀ bùlà ea dì lee. Beè ge kọọ̀ Bàrì beè dèm nu dú kà kà, èé láá gbĩ́ gbõome ààla nyòòmà gbò bíb ea kuu dùm nè dì deèsĩ́.

ÉÉ NÍ OLO GÁẸ̀ NAA Ẽ́?

Bugi togó boo nakà belí: Alex íé bàà bàà bùlà. À ólò ié zìgà mm̀ Bàrì nè dèm nù. Sõò nieí a neǹ dòbá ea ólò noomà biology nóòmà va mm̀ bá kpóó kọ à dú kà kà kọọ̀ nu beè mèà aa mm̀ dõona kà nu, níá dẹẹ̀a boo gbĩ́ìtẽ́ ló nuù gbò sã́ìns. Alex náa gbĩ́ gè dú ból. À kọ́ nèà a bá kọọ̀: ‘Kọ̀láá bé ea dì naa, beè gbò sã́ìns kọ́ọ̀ níí dú kà kà, ndaà mée e nda é láá kpáá bĩiná bel dẽe ẽ́?’

Be olo è bèè Alex, é kọ ò gáẹ̀ beè zìgà kọ nu beè mèà aa mm̀ dõona kà nu kóló boo béè kọọ̀ ò monì mm̀ kpá?

ELÁ VÁ Ò BUGI TOGÓ!

Gbò nen e bà di boo pálàa bá e ló dùlà belí ólò láá gbálá gè kọ́ nu e bà ziga ló tṍó e bà náa zẹ́ẹ́ nyimá é nú e bà élá boo zìgà.

  • Sìgà gbò zigà kọọ̀ Bàrì beè dèm nu kóló boo béè kọọ̀ níà nú e ba beè noomà va gbẹá tọ Bàrì e.

  • Sìgà gbò zigà kọọ̀ nu beè mèà aa mm̀ dõona kà nu boo béè kọọ̀ níà nú e baẹ̀ noomà va gbẹá tọọ̀ kpá ẹ́.

 Ọ̀Ọ̀LẸ̀ KÀ BÍB GÈ BUGI TOGÓ BOO

Kpá Káí kọ́ọ̀: “Buùkà tọ íe nen ea beè tìb, sõò Bàrì ní ea beè naa dénè nu ẽ́.” (Híbrù 3:4) É kọọ̀ nyìmà nù di mm̀ ge zìgà níí?

Ge kọọ̀ dùm náa íe Nen Ea Beè Dèmee dú láb ból belí gè kọọ̀ nakà tọí náa ie nen ea beè tìb vee

BEL E GBÒ NEN TÉNMÁ KỌ À DÚ KÀ KÀ: Kọ̀láá kà nu ea di bàlà booí beè dõgẽ dì e tọ́ọ̀ nen náa beè dèm.

1. Mée àbèè éé ní ea beè naa kọ é nu á dõgẽ dìe?

2. Ge kọọ̀ kọ̀láá kà beè dõgẽ dì àbèè ge kọọ̀ kàláá kà nu meà aa ló dõona kà nu àbèè kọọ̀ à aa bá nen ​—mókà ea di zẹ̀ẹ̀ ní e nyìmà nù di m ẽ́?

BEL E GBÒ NEN TÉNMÁ KỌ À DÚ KÀ KÀ: Gbò nen mèà aa mm̀ gbò nom.

3. Beè gbò nen beè mèà aa mm̀ gbò nom, belí nu dòòmà bá, beè nen beè mèà aa mm̀ váàlò, éé ní ea náa kàà pọ̀b kà kele à di gbàà nyìmà nù gbò nen nè níí gbò váàlò e?

4. Éé ní ea náa váà kà lèlà nú ea dú are “kpòkúm” kele-kele bá bé e didùm meà naa à tàvàlà ge dã́tẽ́ lóé?

BEL E GBÒ NEN TÉNMÁ KỌ À DÚ KÀ KÀ: Ge kọọ̀ nu beè mèà aa mm̀ dõona kà nu dú nu e gbò nen ni ténmá.

5. É nen ea zigà nàkà belí beè pẹ̀ gé tẽ́?

6. Kuù nen ea zigà kọọ̀ nu beè mèà aa mm̀ dõona kà nu boo béè kọọ̀ bàẹ̀ kọ́ nèvà kọọ̀ kọ̀láá gbò e bà nyímá nu zigà naa vóé?

Julia beè kọọ̀: “Be ò géè kyã̀à tení zẹ̀ẹ̀ kọ̀l vaá ò gbóó mòn enekà gbele lé tọ, òó kọ́ọ̀: ‘À palàge dú lé! Gbò téí beè dọ̀ mm̀ kà lé bá váá tíb tọí boo ba lóó.’ Níì vó nì! Tọ́ọ̀kà nyìmà nù á gé m ge kọ́ naavó. Beè vó àé náà và è zigà kọ kọ̀láá kà nu ea di bàlà booí beè dõgẽ búló bã̀ kẽ ẽ́?”

Gwen beè kọọ̀: “Ní bugi togó kọ nen kọ́ nè ni kọọ̀ ńzì e bà ólò emá kpá pómí váà ink à zààla gbàà kútọ nè ló ceiling vaá emí nu ea di mm̀ zivè kpoò díkshonalì lọa bá. É kọ́ òó zigà?”

 ÉÉ NÁA È ZIGA LÓ BÀRÌ E?

Kpá Káí síè ni kpóó ló kọ ó tú o “kpóó bug” siimá tóm. (Róm̀ 12:1) Níã́ tõó dọ̀ kọọ̀ o gè zigà ló Bàrì ágá dẹ̀ẹ̀a boo pọ́ì

  • TỌÁ LÓ (À dõgẽ tõo m ló belí ge kọọ̀ à íe kpóó ea palàge bọọ ea di)

  • DÕONA GBÒ KỌ́ M NAAVÓ (Nda di bon e bà ólò fã̀ Bàrì)

  • TÃ̀GÌ BÁ (Nà tẹ̀ nè nà kà beè bumá m kọ ḿ ziga ló Bàrì, ní m beè ié tọ́ọ̀kà nu gè kpáá naa èlmà vó)

Tãa vó, à bọ́ló kọ ó ié kà lé bug eo élà boo zìgà.

Teresa beè kọọ̀: “Tṍó em di tọọ̀ kpá e m gé pãane tṍ tṍó e neǹ dòbá gé baatẽ́ bé e bẹẹ kpá ló ólò siá tóm naa, ním ólò ié tọ́ọ̀ kà bàà bàà bùlà kọọ̀ Bàrì dì. Buu buù kà ketõ̀ò ea di ló nen íe tóm e bà ólò sì, mm̀ a gè palàge baá ẹ tẽ́ leevè, váà beele née ólò nyimá tṍó e na gbò tóm mí ólò siá. Mm̀ kà kà, nom̀ kpáló gbò nen dú gbele nu bọ̀ọ̀ló!”

Richard beè kọọ̀: “Kọ̀láá tṍó em monì gbele gã boo tọ, mèà lo, àbèè faà, m̀ ólò gbóó bĩiná nà bá kọọ̀, ‘Mée beè naa níí ẽ́?’ Gbò e bà nyímá nu ní e ba beè dèm faà ẹ, belí nu dòòmà bá, boo béè kọọ̀ gbò ńkem kem̀ nu ea di ló íè ge gbá siá tóm tẽènè tṍó kọbéè zivèkà faàa láá kyãa boo kúu. Beà gá náa nen ní ea beè dèmgì faà ẹ, beè vó à íe nen ea beè dèm beéle.”

Anthony beè kọọ̀: “Gã́bug bé em gé nónu ea kil ló sã́ìns naa, níà bé ge zìgà kọ nu meã̀ aa mm̀ nu kpáá tàvàlà ḿ ló ge zìgà naa ẽ́. . . . Kilma kiẽ́ e nda dì, àé bĩ́íná kà agẹbá zìgà ge zìgà kọọ̀ nu beè mèà aa mm̀ dõona kà nu èlma ge zìgà kọọ̀ Neǹ Dèmnù dì.”

GE BUGI TOGÓ KILMA LÓ

Náa kaló béè gã́bug gbáá e gbĩ̀ tẽ́ló nu ni nááá, gbò e baẹ̀ nó nu ea kil ló sã́ìns gáà laa ié kũ̀ùnà mòn boo bààtẽ́ nu ea kuu ge kọọ̀ nu beè mèà aa mm̀ dõona kà nu. Beè dénè gbò e baẹ̀ nó nu ea kil ló sã́ìns náa zigà kọọ̀ nu beè mèà aa mm̀ nu, boo tṍó e baala ní e bà gáẹ̀ beè palàge nyimá ẽ́. É kọ ò lọọ̀ ge bĩiná bel boo nakà bug e gbò nen ni palàge ziga lóí?