Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Sà Dém Bel Gokana

 GBÒ BÍB 8

Éé Ní Ea Bọ́ló Kọ Ḿ Nyimá Ea Kil Ló Gè Tú Bá Kpóó Siimá Nen Kuná Ẽ́?

Éé Ní Ea Bọ́ló Kọ Ḿ Nyimá Ea Kil Ló Gè Tú Bá Kpóó Siimá Nen Kuná Ẽ́?

NÚ EA NÁA À DÌ BÍI

Buù gbááí bà ólò tú bá kpóó siimá gã́bug gã gbò nen kuná, vá gbò nvín ãa ní bà bọgẹ̀ kììlà sĩ́ kpeeé.

ÉÉ NÍ OLO GÁẸ̀ NAA Ẽ́?

Nen ea géè tú bá kpóó siimá Annette beè túe sá kẽ besĩ́ à kálá nyimá ló nú ea gé nááá. À kọọ̀: “M beè pììgà ge bée bé nà kpóó sim tùlà naa, m beè vulí kpá, sõò áá fọ́ọ́lọ́ ní ea beè àà ḿ òòe. M beè tãáẽ bá, kònee, dìb vee, váá tú báà byom pẹmá ẽ. Tṍóã́ ní em gbóò nyimá kọ à tú gíma tìbmà m ẽ́. Lóó m beè gbò palàge ọọ.”

Beè íb dìtõ̀ò ea meà naaá beè elá ní sĩ́ ã̀, ò gáẹ̀ beè labví láb naa vàẹ?

ELÁ VÁ Ò BUGI TOGÓ!

Àẹ́ dú gè kọọ̀ oò kpoogá dee ló—beà sẹlẹ gè di mm̀ kuá dẽe ló tṍó eo aa tọ bílá dee, pọ́lọ́ nù gé láá naa ã́. Kpá Káí kọ́ọ̀: “Níì nen ea gbálá ní ea ólò bọ̀gẹ̀ tú nu ẽ́ nì, náa dì ge kọọ̀ gbò e bà íé nyìmà nù níẽ nu ólò bọ̀gẹ̀ leevá lóé nì, boo béè kọọ̀ tṍó nè bùló nù ólò dọ boo kọ̀láá ọ̀và.”​—Ẹ̀klìsíástìs 9:11.

Neǹ kyáà a tú nágé bá kpóó siimá sìgà gbò nvín ãa, dì bélí Annette. Níí sìgà gbò aa bá gbò e bà nyímá ló àbèè pá ba tọ. Natalie beè dú kóló òb gbáá, tṍó ea neǹ kègyṍó tú bá kpóó siimá ẽ kúná. À kọọ̀: “Pọ̀ nè kẹ́ẹ beè sií m naa níe ním beè vàlẹ̀bá kọ́ nè tọ́ọ̀ nen.”

 NÁA BỌ́LÓ GÈ BẼGẼ̀ NI BEL

Nyíè Annette gé kọ kọ́ẹ bel ló nú ea beè náááí. À kọ́ọ̀: “Zivèkà bílá deè deeá m beè kilsĩ́ gè olòó bugi togó boo kọọ̀ sẹ̀ be mm̀ kpáá pììgà m̀ gáẹ̀ beè láá bée èl báà. Kà kà bel ea dì dú kọọ̀ tṍó ea tú gíma tìbmà m lọ̀l, pọ̀ beè gbóó palàge sií m. Ním̀ láá laalá ná bá, sõò à tõo ḿ ló belí kọ ḿ gáẹ̀ beè láá.”

Nyíè Natalie gé bẽ́gẽ̀ nàe gé bel. À kọọ̀: “Ním gáẹ̀ beè bọ̀gẹ̀ dẹlẹ nyíé boo nà bá. Nà tẹ̀ nè kà beè tenmà log kọọ̀ ńdáà vígà pábia nè m̀m̀ é gbá olòó tõó kèdẹẹ bìlà bil, sõò ním beè pãane tṍ. Aẹ̀ tõo ḿ ló belí kọọ̀ pọ́lọ́ ea siá m aa bá nà neǹ kègyṍóí dú ḿ bá. Nú ea beè naaáí tọ́á ló pá beélè tọ, vá nda beè nyimá nágé kọ dénè tã̀àgã̀ e bà gé téní báí dú ḿ bá. Àẹ̀ palàge tãagẽ nda èl dénè ọ̀và.”

Be ńlóò tọa ló bélí nágé níí Annette àbèè Natalie, zẹ́ẹ́ sẹ̀ẹ̀a bùlà kọọ̀ nen e bà tú bá kpóó siimáe kuná náa dúé bá. Sìgà gbò ẹb nakà belí tẹlẹ̀, bà gbá ból kọọ̀ níà áá nu e gbò gbálà ólò naa ẽ́ àbèè kọ níà nu e nenée bà tú bá kpóó siimáe kunáã́ géè gbĩ̀e. Sõò náa léémá tọ́ọ̀ nen kọ bàá tú bá kpóó siimàè ẽ kuná. Beè olo níe íb nakà pọ́lọ́í beè naaá lóé, náa bọ́ló gè bẽgẽ̀ ni bel!

Kòláá bé ea dì naa, ge bugi tã́á bel ea kọ́ọ̀ “náa bọ́ló gè bẽgẽ̀ ni bel” válí; sõò à tavàlà ge zìgà. Sìgà gbò gṍ nu ea beè naaá, váá olòó mòn tã̀àgã̀ bá bẽgẽ bel nè tã̀àgã̀ bùlà ea dú ló. Sõò mée níe é pĩ́íí é dọ bélè nèe—olo sẹ̀ nen ea beè tú bá kpóó siimá ni ẽ́? À dẹẹ̀a boo olo gè bugi togó boo dõona kà nu gè sà.

GE NOOTẼ́ NU EA NÁA NÍ LÓ

Kpá Káí kọ́ nèi kọ́ọ̀ tṍó é tã̀àgã̀ nì zoogá dẽè neǹ lé lab dògò ea kọlà Jóòb, aẹ̀ gbóó kọọ̀: “m̀ gé lóbel tẹlẹ bàlà kẽ mm̀ nà tṍó tã̀àgã̀!” (Jóòb 10:1) Gè náa vó gé láá dọ̀ nágé bélè nè ni. Ge zọ̀ nen eo dẹlẹ̀ nyíé boo loá bel gé láá nvèè bá nè ni kọ ó ié ààa aa bá tã̀àgã̀ bùlà.

À gé láá tavàlà ló áá ọ̀ọ̀ ge iè ĩìmà kèbá o gbò tọá lóí. Éé kọ́ ógá gbĩ́ nvèè bá tení dú ló gè zọ̀ nen loá bel boo é?

Annette mon kọọ̀ belí dú kà kà. À gbóó kọọ̀: “M beè ló bel nè kà lé kóò, vá a beè siè m kpóó ló kọ ḿ zọ̀ sìgà gbò kànen ea di mm̀ beélè bõ̀ònatõ̀ò loá bel boo. Nyíe m ẹẹ kọ m beè naa vó. Gã́bug tṍó e ba ni ĩ́ì m tẽ́ ló váá kọ́ nèm kà lèlà nú eaẹ̀ dìm bíi ló ge dã̀—kọọ̀ nú ea beè naá ã́ náè dú ḿ bá. Tọ́ọ̀ nu náa dú ḿ bá.”

Natalie beè zọ̀ a tẹ̀ nè a kà loá bel ea kil ló tã̀àgã̀í. À kọọ̀: “Ba beè siè m kpóó ló kọ ḿ kọ́ nu ea kil ló tã̀àgã̀í, váà níá beè nvèèbá nèm kọọ̀ nyíé m ágá bọgẹ̀ bììlà.”

Tã̀àgã ló Bàrì beè nvèè nyíé gbàà Natalie. À kọ́ọ̀: “Ge lóbel nè Bàrì nveè bá nèm, bọọ èlmà tõ̀ò, gbò tṍó e bè ním géè láá zọ̀ dõona gbò loá bel boo á. Kọ̀láá tṍó e m tãàgã ló Bàrì, m̀ ólò láá taaáló ló bel. À ólò nèm kà dĩ̀ìnè ló bug nè fẹ́ẹ́-fẹẹ̀ ló.”

Olo gé gbóó láá mòn kọọ̀ “tṍó bóa dì.” (Ẹ̀klìsíástìs 3:3) Ẹ̀b nú ea kuu o bá nè o tọa ló. Ié gbõomè bòséi. Ní ea bọọ èlmà tõ̀ò, dọ̀ bẹ̀là Jìhóvà Bàrì ea ólò nvèèi nyíé gbàà.—2 Kọ́rìnt 1:3, 4.

 BE À GÁ NÁA O SIM TÙLÀ GE ILÍ ÀBÈÈ GE IÁ

Be ọ̀ọ̀ pábia vá bà tãgĩ́ ni bá kọ ó labví láb e bè náa õoã̀, náa dú pọ́lọ́ ge kọ́ mm̀ agẹló kọọ̀, “Ógá naavó!” àbèè, “Ógá daá m bá ló!” Ge kọọ̀ o kóò págbálà é aalẹ̀ẹ̀ ní ló ágá siimà ni pọ̀. Beà kọ́ òó zááláí boo beè vóí, níì tọ́ọ̀ kà nen gè zọ tõ̀òã̀ nì! Nen ea gé láá nvèè ni ka ló nè gbò o nòòkúu ní ea bọ́ni lóé.

BÍB NÈ ÀÀLA EA KUU GÈ TÃAGẼ NEN KỌ A BÃ MM̀ DÙM KÚNÀGÃ̀

Coretta kọ́ọ̀: “Gbẹá tọọ̀ kpá gbò pá nvín, gbò gbálà ólò kùùlà deè nvéè ńdáà bẹ́ẹ̀má váá olòó logági gbò moǹ bel gbẹ́a nèm kilma ló bé eaé lée ḿ ló naa, é be m̀ zọẹ̀ va maàè kẽ.”

Ò bugì togó kọọ̀ gbò nvín págbálàí géè

  1. Ló gbò ḿ bel tégélé nèe?

  2. Kònàe?

  3. Tãagẽ́e kọ á bã mm̀ dùm kúnagã̀?

Candice kọ́ọ̀: “Tṍó em beè di mm̀ faà, enekà nvín págbálà beè dààmà togó ge logági dìà dìà bel nèm, váá gbĩ́ ge sií m bììa ló. M beè kpòlee bá lọa ló váá kọ́ nèe kọ á gbó àà. A beè ẹ̀bvim belí kọ m̀ bọọ̀ dáa.”

Éé ní eo bulà kọ nvín págbálàí géè naa nyòòmà Candice e?

  1. À géè ló gbò ḿ bel tégélé nèe?

  2. À géè kònàe?

  3. À géè tãagẽ́e kọ á bã mm̀ dùm kúnagã̀?

Bethany kọ́ọ̀: “Gbáá e aà m má, ene kà nvín págbálà beè kilsĩ́ gè kọ nèm kọọ̀ m̀ léèmàè ẽ, vá à léèmàè ẽ kọ pálàa bẹ̀ì é nááá nu, bã̀àna tṍó em kilsĩ́ ge naa ẽ́èẽ. Sìgà tṍó, à ólò tú bá kpagíḿ boo gànàgĩ̀. M̀ beè kọ́ nèe kọ á gá naaá, sõò náè zìgà. Tṍó em géè lùb díí boo nà kpákátọ, à gbó sámbá boo pátẽ́.”

Ńlóò bùlà kọ́ọ̀ nvín págbálàí géè:

  1. Ló gbò ḿ bel tégélé nèe?

  2. Kònàe?

  3. Tãagẽ́e kọ á bã mm̀ dùm kúnagã̀?

Lèlà ààla ea nyoone taàkà bíbví dú C.

Éé ní ea dú kele ea di zẹ̀ẹ̀ ge tãagẽ nen kọ á bã mm̀ dùm kúnagã̀ nè ge kònà nen àbèè ge ló gbò ḿ bel tégélé nè nen ẽ́?

Ge tãagẽ nen kọ nen á bã mm̀ dùm kúnàgã̀ dú enè gá. À ólò kilsĩ́ bã̀àna tṍó e nen e bà gé tãagẽe ã́ kọ́ nèe kọ á gbóó kùb.

Ge tãagẽ není ólò agabá. Àẹ́ láá màn gé tú bá kpóó siimá nen kuná.