Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Ààla ea kuu 10 Kà Bíb E Gbò Nvín Ãa Bĩ́íná

Ié gbò dùùlà bá tṍ nè lọ̀ọ̀gà bug ea é láá siá tóm nè gbò nvín ãa kọ bàá kilsĩ́ mm̀ dùm.

1 BÍB

Ndaà Mée Ẽ́?

Ge nyímá íb bélè eo é láá dọ̀, gbò o kói, gbò o ọ́ọ́-ọọ, nè gbò ò nu sẹ̀ẹ̀a sĩ́ gé láá nvèè bá nè ni kọ ó nè kà lé béèlàfùl e nyìmà nù di m tṍó eo di kèbá tã́gìbá.

2 BÍB

Éé Ní Ea Náa Bé Em Meà Naa À Bọ̀gẹ̀ Tãagém Ẽ́?

É kọ ò íè kẹ̀lẹ̀ mm̀ nú eo moǹ dẽè ẹ̀àsĩ́? Mm̀ bug e nyìmà nù di m, éé ní eo é láá kpáá naa kọbé o mèà dú léé?

3 BÍB

Mósĩ́ Deè Ní E Ḿ Láá Zọ̀ Nà Tẹ̀ Nè Nà Kà Loá Belé?

Na gbò nuí gé láá nvèè bá kọ á val ní ló gè zọ̀ o tẹ̀ nè o kà loá bel.

4 BÍB

Mó Bá Ní Eḿ Láá Sií Ló Nà Gbò Lọ̀ẹ?

Òó láá ié nágé lọ̀ pọ́ì ńkem̀ tṍó​—⁠à dì naa vó ló kọ̀láá nen. Sõò éé ní eo é gbóó naa ẽ́?

5 BÍB

Vá be bà Síìmàm Pọ̀ gbẹá Tọọ̀ Kpáà?

Níì ge kọọ̀ kpóó á gé ní ló nì. Òó láá bé nen ea ólò siimà pọ̀ nen èlbá e bè nóo gé daáẹ bá ló.

6 BÍB

Mósĩ́ Deè Ní Eḿ Láá Bé Tã́gì Bá Ea Aa Bá Pá Kóò E?

Àẹ́ láá tàvàlà ge elá àgàlà nyòòmà nú eo nyímà kọọ̀ à lelà.

7 BÍB

Mó Bá Ní Eḿ Láá Sií Ló Be Bà Tã́gím Bá Kọ Ḿ Kuná Gã̀ Ẽ?

Zẹ́ẹ́ bugi togó boo sìgà gbò nú ea ni silà aa mm̀ ge kọọ̀ gbò nvín ãa págbálà nè pábia bọgẹ̀ naaá nu zelí kẽ.

8 BÍB

Éé Ní Ea Bọ́ló Kọ Ḿ Nyimá Ea Kil Ló Gè Tú Bá Kpóó Siimá Nen Kuná Ẽ́?

Gbò nvín ãa ní bà bọgẹ̀ kììlà sĩ́ kpeeé. Mó bá ní eo é láá sií ló na gbò dìtõ̀òí ẽ́?

9 BÍB

É Kọ À Bọ́ló Kọ Ḿ Zìgà Kọ Nu Beè Mèà Aa Mm̀ Dõona Íb Nu?

Mó kà bààtẽ́ níe nyìmà nù palàge di m mé?

10 BÍB

Mósĩ́ Deè Ní E Kpá Káí É Láá Nvèè Bá Nèm Mé?

Gbele tõ̀ò gbò nen kọọ̀ nú ea di mm-má Kpá Káí dú kyáá nòòtẽ́ nómá, e dee ni tá ló, àbèè ge kọọ̀ à palàge tàvàlà ge dã́tẽ́ ló. Tọ́ọ̀ nú ea kpáá èl boo kà kà bel á gé.